Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih gnojiva

13.02.2023.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih gnojiva, kao podršku poljoprivrednicima zbog poremećaja u snabdijevanju na globalnom tržištu i rasta cijena.

Odlukom se privremeno do iskorištavanja količina propisanih ovom odlukom, a najkasnije do 31. 12. 2023. godine, omogućava bescarinski uvoz ukupno 370.000 tona mineralnih gnojiva razvrstanih u sedam tarifnih oznaka. Istovremeno se ovom odlukom utvrđuju kriteriji za primjenu privremenih tarifnih kvota i način raspodjele.

Prema ovoj odluci, osnovni kriterij zа bescarinski uvoz mineralnih gnojiva je da se radi o uvozu zа potrebe poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Bosne i Hercegovine kao krajnjih korisnika.

Odluka je donesena kako bi se osigurale dodatne vrste i veće količine mineralnih gnojiva za poljoprivrednike, što će omogućiti provođenje adekvatnih agrotehničkih mjera, a prije svega ishranu žitarica i ostalih gajenih kultura, te osigurati dovoljne količine ovih kultura na tržištu, uz dobar kvalitet prinosa i tako utjecati na smanjenje nestašice hrane u BiH i ublažavanje poskupljenja u interesu građana.

Na ovaj način osigurava se kontinuitet olakšica za poljoprivrednike, nakon što je u martu prošle godine Vijeće ministara BiH omogućilo bescarinski uvoz 100.000 tona mineralnog gnojiva.

BOSNA I HERCEGOVINA U EU PROGRAMU JEDINSTVENOG TRŽIŠTA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog međunarodnog sporazuma između Evropske unije (EU), s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta (Single Market Programme).

Vijeće EU-a i Evropski parlament donijeli su u aprilu prošle godine Program Evropske unije za jedinstveno tržište za period 2021 - 2027. godine, ukupno vrijedan oko 4,2 milijarde eura.

Glavni ciljevi ovog programa su: povećanje efikasnosti jedinstvenog tržišta; podrška preduzećima, pogotovo malim i srednjim; razvoj visokokvalitetnih evropskih standarda; jačanje i zaštita potrošača; unapređenje zdravlja ljudi, životinja i biljaka te dobrobit životinja, kao i uspostavljanje okvira za finansiranje visokokvalitetnih statistika.

Jedan od šest stupova ovog programa predstavlja nastavak programa Evropske unije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća (COSME) za period 2014 - 2020. godine, u kojem je učestvovala i Bosna i Hercegovina.

Učešće u ovom programu ujedno se može posmatrati i kao doprinos ispunjenju dugogodišnjih preporuka Evropske komisije koje su upućene BiH u ovoj oblasti.

BiH će za sedam godina učešća u ovom program na ime ulazne karte osigurati 607.922,00 eura, s tim da će se doprinosi plaćati na godišnjem nivou, uz mogućnost osiguranja dijela novca iz IPA sredstava.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

SASTANCI ZAJEDNIČKIH TIJELA BiH I EU

Vijeće ministara BiH usvajanjem informacija Direkcije za evropske integracije omogućilo je održavanje tri sastanka zajedničkih tijela Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) za nadzor provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji su prošle godine bili odgađani zbog zastoja u radu Vijeća ministara, odnosno institucija BiH.

Na sjednici je usvojena Informacija о održavanju 6. sastanka Posebne grupe zа reformu javne uprave između – EU i BiH, koji će biti održan 2. 3. 2023. godine, putem videokonferencije i uživo.

Usvojen je i ažurirani Dokument za raspravu i data je saglasnost na sastav delegacije BiH, nakon što je Vijeće ministara BiH upoznato s novim dnevnim redom za ovaj sastanak.

Predsjedavajući bh. delegacije u dijelu za visoki politički dijalog bit će ministar pravde Davor Bunoza, koji će biti dostupan medijima za upite o ovom sastanku, dok će razgovor na tehničkom nivou predvoditi državni koordinator zа reformu javne uprave.

Tokom sastanka razgovarat će se, između ostalog, o ključnim izazovima i prioritetima za reformu javne uprave, funkcionalnom upravljanju javnim finansijama i budžetskoj podršci, provedbi i praćenju Strateškog okvira za reformu javne uprave i pratećeg akcionog plana, funkcionalnoj državnoj službi i upravljanju ljudskim potencijalima, izradi politika i koordinaciji, kao i o slobodnom pristupu informacijama.

Vijeće ministara BiH usvojilo je ažurirani Dokument zа raspravu za šesti sastanak Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 20. 2. 2023. godine, putem online platforme.

Istovremeno je usvojen i ažurirani dokument za šesti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, između EU-a i BiH, koji će biti održan 28. 2. 2023. godine, putem online platforme.

Na sjednici su na znanje primljeni pojedinačni dnevni redovi i data je saglasnost na sastave delegacija BiH za ova dva sastanka.

Sastancima će uime BiH predsjedavati predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i to Mirza Hujić (Pododbor za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj) i Brankica Pandurević (Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača), koji će biti na raspolaganju medijima.

VRIJEDNA DVA GRANTA EU-a ZA PROJEKT OBILAZNICA DOBOJ NA KORIDORU Vc

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (projekt Koridor Vc u RS-u - projekt obilaznica Doboj - poddionica: Rudanka - Putnikovo brdo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan, vrijedan 30,8 miliona eura.

Ovaj grant je odobrila Evropska unija putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan, a grantom, koji je alociran na Republiku Srpsku, upravljat će Evropska banka zа obnovu i razvoj.

Svrha projekta je dа pomogne Bosni i Hercegovini, odnosno JP Autoputevi Republike Srpske kao projektnoj kompaniji u finansiranju dijela Projekta izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc оd približno 5,2 km, i to оd mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog ugovora o grantu (projekt Koridor Vc2 u FBiH - projekt obilaznica Doboj - poddionica: Putnikovo brdo - Medakovo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan.

Riječ je o 12 miliona eura granta iz programa Evropski zajednički fond zа Zapadni Balkan, s alokacijom na Federaciju BiH (JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine).

Bespovratna sredstva su namijenjena podršci izgradnje autoceste na Koridoru Vc na poddionici Putnikovo brdo – Medakovo u dužini od približno 8,5 km.

Pojedinačni prijedlozi ugovora o grantu s osnovama za njihovo zaključivanje bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA PRISTUPANJE BiH PROGRAMU “EU4HEALTH"

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o inicijativi za pristupanje Bosne i Hercegovine programu djelovanja Unije u području zdravlja za period 2021 - 2027. godine te je dalo saglasnost za iskazivanje interesa Evropskoj komisiji - Općoj upravi za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) za pristupanje BiH Programu “EU4Health".

Ministarstvo civilnih poslova će uputiti pismo interesa DG SANTE, putem Misije BiH pri Evropskoj uniji, koristeći mogućnost pregovoranja o visini kontribucije, te će u saradnji s nadležnim institucijama u BiH koordinirati aktivnosti u vezi s pristupanjem i učešćem BiH u programu “EU4Health.

Pristupanjem programu “EU4Health" nastavlja se kontinuitet učešća BiH u programu djelovanja EU-a u području zdravlja, s obzirom na to da je naša zemlja učestvovala u trećem ciklusu ovog programa u periodu od 2017. do 2020. godine.

Na ovaj način želi se omogućiti zainteresiranim subjektima iz BiH dа aktivno učestvuju u raznim projektima s ciljem razmjene informacija, praksi i iskustava i pružanja podrške pitanjima iz oblasti zdravstva, s naglaskom na determinante zdravlja i fokus orijentiran na pacijenta.

Program”EU4Health" ima najveći budžet u odnosu nа sve dosadašnje cikluse, vrijedan više od 5,3 milijarde eura, a finansijske akcije su usmjerene na jačanje otpornosti zdravstvenih sistema i promoviranje inovacija u zdravstvenom sektoru u periodu 2021 – 2027. godine.

PRIHVAĆENA INICIJATIVA: FINANSIRANJE RAZVOJNIH POLITIKA ZDRAVSTVENIH SISTEMA U BiH

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Programsko finansiranje razvojnih politika zdravstvanih sistema u Bosni i Hercegovini) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan do 100 miliona američkih dolara.

Projekt finansiranja razvojne politike zdravstvenog sektora za Bosnu i Hercegovinu je ključni dio sveukupnog programa reforme u cilju dugoročne finansijske održivosti zdravstvenog sistema u BiH i unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga u korist pacijenata.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora ovaj prijedlog sporazuma dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SPORAZUMA O SURADNJI S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Ministarstvo pravde i Savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama zaduženi su da intenziviraju aktivnosti na izradi Strategije stvaranja poticajne atmosfere za razvoj civilnog društva i daljnjoj provedbi Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Zaključeno je ovo nakon usvajanja Izvještaja Ministarstva pravde o provedbi Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, u kojem se navodi da je osnivanjem Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama prepoznat određeni napredak u procesu stvaranja poticajne atmosfere za civilno društvo, koji je jedan od prioriteta Evropske komisije na putu ka punopravnom članstvu BiH u EU, te da daljnje aktivnosti u tom procesu treba nastaviti i intenzivirati.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI ISTANBULSKE KONVENCIJE

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Izvještaj o zakonodavnim i drugim mjerama za implementaciju odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) za Bosnu i Hercegovinu.

Ovim izvještajem, koji sadrži popis prijedloga i sugestija, Grupa nezavisnih eksperata koja nadgleda provedbu Istanbulske konvencije Vijeća Evrope (GREVIO) želi podržati vlasti Bosne i Hercegovine u postizanju višeg nivoa usklađenosti s Istanbulskom konvencijom.

PODRŽANA DVA VIŠEGODIŠNJA PROJEKTA MFT-a

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg Projekta nadogradnje Informacijskog sistema finansijskog poslovanja s modulom "Upravljanje ljudskim potencijalima" i modulom "Centralizirani obračun i isplata plaća" (modul HRMS i modul Payroll), ukupno vrijedan 1.510.000,00 KM s uračunatim PDV-om.

Projekt bi trebao biti realiziran do kraja 2024. godine, s tim da su sredstva u iznosu 650.000,00 KM osigurana budžetom za 2022. godinu, dok će preostalih 690.000,00 KM biti osigurano u 2023. godini, a 170.000,00 KM u 2024. godini.

Istovremeno je donesena i Odluka o odobravanju višegodišnjeg Projekta nadogradnje Informacionog sistema finansijskog poslovanja s modulom "Upravljanja postupkom pripreme budžeta", koju je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora.

Vrijednost projekta iznosi 1.185.000,00 KM s uračunatim PDV-om, od čega je budžetom za 2022. godinu osigurano 35.000,00 KM, dok će još 820.000,00 KM i 330.000,00 KM biti osigurano u 2023. i 2024. godini.

Ovi višegodišnji projekti, koji predstavljaju nadogradnju postojećeg sistema, osigurat će unapređenje računovodstvenih procesa i uvezivanje četiri podsistema s Informacijskim sistemom finansijskog upravljanja (ISFU sistem), u skladu s preporukama Ureda za reviziju institucija BiH.

BiH I NIZOZEMSKA JAČAJU SARADNJU U PODRUČJU FINANSIJA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj saradnji između Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstva finansija Nizozemske za period 2023. – 2026. godine.

Memorandum о razumijevanju definira okvire buduće saradnje nadležnih ministarstava i doprinosi jačanju kapaciteta Ministarstva finansija i trezora BiH.

Na ovaj način omogućava se razmjena iskustava i stručnog znanja između potpisnika i tamo gdje bude potrebno između institucija nadležnih za pitanja javnih finansija.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

UTVRĐEN PRIJEDLOG AMANDMANA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana broj 4 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske (entitet) i Evropske investicijske banke (banka), dana 22. 9. 2010. godine, s naknadnim izmjenama (ugovor o finansiranju) - Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj (FI 25.741 - SERAPIS 2008-0556), kojim se produžava roka za korištenje sredstava do 31. 12. 2023. godine.

Prijedlog ugovora s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA DEVET MJESECI PROŠLE GODINE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I - IX 2022. godine, koje će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na svojoj službenoj web-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u devet mjeseci prošle godine iznosili su 849.650.943 KM, od čega su prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje iznstitucija BiH iznosili 647.447.643 KM. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u ovom periodu iznosili su 681.615.383 KM i manji su za oko 12,2 miliona KM ili 2 % u odnosu na isti period prethodne godine. Smanjenje rashoda se u prvom redu odnosi nа smanjenje kapitalnih izdataka za višegodišnje projekte.

Trend smanjenja broja zaposlenih u institucijama BiH nastavljen je i u 2022. godini, te je zaključno s 30. 9. 2022. godine 793 zaposlenih manje u odnosu na kraj 2021. godine.

U tri kvartala ove godine sve dospjele obaveze ро osnovu vanjskog državnog duga su izmirene u ukupnom iznosu 582,82 milijuna KM. Na otplatu glavnice se odnosi 493,48 milijuna KM (84,67 %), а na otplatu kamata, servisnih i drugih troškova 89,34 miliona KM (15,33 %).

Podsjećamo da su institucije BiH u prva dva kvartala prošle godine finansirane na osnovu odluka o privremenom finansiranju te da je Zakon о Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu usvojen 30. 6. 2022. godine.

KORIŠTENJE TEKUĆE REZERVE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - IX 2022. godine, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru.

Prema Informaciji, od planiranih 18.842.000 KM sredstava tekuće rezerve, tokom perioda od devet mjeseci prošle godine odobreno je 2.025.073,00 KM, оd čega je realizirano 1.962.258,33 KM.

U okviru ostatka sredstava u iznosu 16.879.741,67 KM nalaze se (odobrena) a nerealizirana sredstva u iznosu 62.814,67 KМ.

REALIZACIJA STRATEGIJE UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Godišnji izvještaj Ministarstva finansija i trezora o realizaciji Strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama Bosne i Hercegovine 2021 - 2025. s godišnjim akcijskim planom.

Prema Izvještaju, ostvaren je određeni napredak u realizaciji Strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u 2021. godini, ali je provođenje Strategije i dalje u velikoj mjeri podržano tehničkom pomoći partnera institucija BiH, prvenstveno Evropske unije.

Provođenje akcionog plana za 2021. godinu odvijalo se u izuzetno otežanim uvjetima sprečavanja i otklanjanja posljedica pandemije Covida-19, te je shodno tome fokus nosilaca aktivnosti zaduženih za provedbu reformi bio usmjeren na zaštitu života i zdravlja stanovništva i osiguravanje kontinuiteta u poslovanju.

VMBiH ZAVRŠIO ZAKONSKU OBAVEZU NAKON PROVEDENIH JAVNIH KONKURSA

Vijeće ministara BiH na zahtjev Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine imenovalo je članove u četiri komisije za izbor direktora Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, direktora Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, zamjenika direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) i za izbor direktora Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Radi se o završenim javnim konkursima koje je Agencija za državnu službu BiH provela u 2020. i 2021. godini, ali zbog nepostizanja saglasnosti i zastoja u radu prošlog saziva Vijeća ministara BiH nikada nisu imenovane komisije za izbor u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH.

Komisije za izbor broje pet članova, od kojih dva imenuje Vijeće ministara BiH iz reda državnih službenika, a tri člana imenuje Agencija za državnu službu BiH s liste eskperata.

IMENOVANJA I KONKURSI ZA POPUNJAVANJE POZICIJA RUKOVODILACA KOJIMA JE ISTEKAO MANDAT  

Vijeće ministara BiH zadužilo je Agenciju za državnu službu BiH (ADS BiH) da hitno raspiše javne konkurse za izbor i imenovanje više rukovodećih državnih službenika kojima je istekao mandat u institucijama i tijelima Vijeća ministara BiH, kako bi se omogućio neometan i zakonit rad tih institucija. Istovremeno su imenovani predstavnici Vijeća ministara BiH u komisije za izbor i imenovanje za navedene pozicije.

Javni konkurs bit će raspisan za izbor i imenovanje: direktora Agencije za državnu službu BiH, direktora Instituta za standardizaciju BiH, zamjenika direktora Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, direktora Agencije za osiguranje BiH, direktora i dva zamjenika direktora Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, zamjenika direktora Instituta za mjeriteljstvo, kao i direktora i zamjenika direktora Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, s tim da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo da pokrene aktivnosti za provođenje javnog konkursa za savjetnika direktora, kao treću rukovodeću poziciju u ovoj upravi.

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine zadužena je da raspiše konkurs za izbor i imenovanje generalnog sekretara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kojem mandat istječe 31. 3. 2023. godine.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova da raspiše javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i provede konkursnu proceduru u skladu sa zakonskim ovlastima.

Vijeće ministara BiH razriješilo je Aleksandra Zolaka dužnosti direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, nakon što mu je mandat istekao u martu 2022. godine.

Za v. d. direktora ove agencije imenovana je Nataša Grubiša na period od tri mjeseca.

Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da raspiše javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora i provede konkursnu proceduru u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Istovremeno je ovo ministarstvo zaduženo da Vijeću ministara BiH dostavi Prijedlog odluke о imenovanju članova Stručnog vijeća Agencije zа lijekove i medicinska sredstva BiH, s obzirom na to da je aktuelnom sedmočlanom vijeću mandat istekao u martu 2022. godine.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o isteku mandata direktoru Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH te je zadužilo Ministarstvo civilnih poslova dа raspiše javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ove agencije i provede konkursnu proceduru, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Vijeće ministara BiH nije prihvatilo Izvještaj o provedenom postupku za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podatka BiH.

Istovremeno je s dužnosti zamjenika direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine razriješen Radivoje Trbić zbog sticanja uvjeta za starosnu penziju te je zadužen Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH da pripremi akt o razrješenju za potpisivanje i objavu u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Za v. d. zamjenika direktora imenovan je Petar Bilinčar na mandatni period od tri mjeseca.

Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da hitno raspiše novi javni konkurs zа izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije zа identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i provede konkursnu proceduru u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti, kao najbolje rangirani kandidati na javnom konkursu, za direktora Službe za poslove sa strancima imenovan je Žarko Laketa,

Istovremeno je Slobodan Ujić razriješen dužnosti direktora Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine zbog isteka mandata.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da hitno raspiše javni konkurs zа izbor i imenovanje zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima i provede konkursnu proceduru u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, nakon okončane procedure javnog konkursa imenovalo je Predraga Šupljeglava, najbolje rangiranog kandidata s liste uspješnih, za zamjenika direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova na mandat od četiri godine.

Vijeće ministara je razriješilo dužnosti Sašu Govedaricu, dosadašnjeg zamjenika direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, zbog isteka mandata.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo sigurnosti BiH da hitno raspiše javni konkurs zа izbor i imenovanje direktora Agencije za policijsku podršku i provede konkursnu proceduru u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Za zamjenika direktora Agencije za policijsku podršku imenovan je Miše Ćavar, najbolje rangiran kandidat nakon završene procedure javnog konkursa koju je provelo Ministarstvo sigurnosti u skladu sa Zakonom о ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Rješenje o razrješenju Seada Hodžića s pozicije zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, zbog isteka mandata i sticanja uvjeta za penziju, a za v. d. zamjenika direktora imenovan je Alen Husković iz Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja na period od tri mjeseca.

Ministarstvo sigurnosti zaduženo je da hitno raspiše javni konkurs zа izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine i provede konkursnu proceduru u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Vijeće ministara BiH je razmotrilo rang-listu uspješnih kandidata za izbor direktora i dva zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, direktora i zamjenika direktora Granične policije Bosne i Hercegovine i zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu.

Za zamjenike direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine imenovani su Goran Amidžić i Đuro Knežević, počevši od 2. marta ove godine. Dužnosti zamjenika direktora razriješen je Ranko Vuković, počevši od 1. marta.

Za direktora Granične policije BiH imenovan je Mirko Kuprešaković.

Istodovremeno je Zoran Galić razriješen dužnosti direktora Granične policije Bosne i Hercegovine zbog isteka mandata, počevši od 1. 3. 2023. godine.

Za poziciju zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu imenovan je Zoran Galić, počevši od 2. 3. 2023. Istovremeno je dužnosti razriješen dosadašnji zamjenik direktora Đuro Knežević, s 1. 3. 2023. godine.

Poziva se Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da ponovo raspiše javni oglas za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koje danas nisu popunjene.

Vijeće ministara BiH nije prihvatilo imenovanje Ibrice Berberovića za zamjenika direktora – rukovodioca Sektora za podršku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda.

Vijeće Agencije je zaduženo da u roku od 15 dana dostavi drugi prijedlog za imenovanje Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o provedenoj proceduri po javnom oglasu za izbor i imenovanje direktora Regulatornog odbora željeznica na mandatni period od četiri godine i za generalnog direktora imenovan je Tihomir Narić, kao najbolje rangirani kandidat na rang- listi.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje tri člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, nakon što je ranijim članovima istekao mandat.

Istovremeno je doneseno i Rješenje o imenovanju članova Komisije za provedbu konkursne procedure za izbor i imenovanje tri člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vijeće ministara BiH.

Donošenjem ove odluke i Rješenja stvoreni su uvjeti da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa provede javni konkurs za izbor tri člana Vijeća za državnu pomoć.  

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora (UO) Agencije za osiguranje u BiH. Na ovaj način izvršena je samo personalna izmjena sastava UO Agencije za osiguranje u BiH iz Republike Srpske na način da je Draženka Janjanin, v.d. direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske, imenovana umjesto ranijeg direktora koji je razriješen dužnosti.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Lidiju Kalinić za članicu Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, nakon što je Milan Bajić razriješen ove dužnosti na osnovu zahtjeva Ministarstva finansija Republike Srpske.

Istovremeno je doneseno i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine kojim je Dario Tolić imenovan za člana ovog odbora.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova da pokrene proceduru izbora članova Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH i Statutom CIP-a.

Ovaj zaključak je donesen nakon što je Vijeće ministara BiH upoznato da je početkom augusta prošle godine istekao mandat za pet članova Upravnog odbora CIP-a, a da za preostala dva člana mandat istječe krajem jula 2023. godine.

Sedam članova CIP-a imenuje Vijeće ministara BiH na mandat od tri godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, nakon provedene procedure javnog konkursa.

Na sjednici je sekretar Ministarstva pravde Željko Bogut imenovan za člana Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine uime Vijeća ministara BiH, na period od četiri godine.

Za članove Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini imenovani su Robert Vidović i Dušica Blagojević.

Vijeće ministara BiH uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Odluku o utvrđivanju prijedloga za imenovanje dva člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) iz Federacije Bosne i Hercegovine, koju je predložio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH su predloženi Suad Zeljković i Milenko Tomić.

Na sjednici je usvojena Informacija o isteku mandata pravobraniocu i dvojici zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo pravde je zaduženo da hitno, u skladu sa Zakonom о ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, pokrene i provede postupak izbora pravobranioca i dva zamjenika pravobranioca BiH i dostavi Vijeću ministara BiH prijedlog rang-liste s najboljim kandidatima na daljnje razmatranje.

Usvojena je i Informacija o isteku mandata predsjedniku i članovima Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH i zaduženo Ministarstvo pravde da, odmah nakon donošenja ovog zaključka, u skladu s odredbama Zakona о ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, pokrene i provede postupak izbora predsjednika i članova Upravnog odbora JPNIO Službeni list BiH, te da Vijeću ministara BiH dostavi prijedlog rang-liste s najboljim kandidatima, na daljnje razmatranje.

Vijeće ministara BiH upoznato je s istekom mandata direktoru Instituta za mjeriteljstvo BiH Zijadu Džemiću, i to 8. 1. 2021. godine te je doneseno rješenje o njegovom razrješenju. Agencija za državnu službu BiH zadužena je da hitno raspiše konkurs za izbor i imenovanje direktora ove agencije te je Vijeće ministara BiH imenovalo svoja dva predstavnika u Komisiju za izbor i imenovanje.

Za v.d. direktora imenovana je Milica Ristović Krstić na period od tri mjeseca.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o isteku mandata direktoru Uprave za indirektno oporezivanje (UNO), početkom juna 2020. godine.

Upravni odbor UNO-a zadužen je da hitno raspiše javni konkurs i provede konkursnu proceduru za izbor i imenovanje direktora UNO-a.

VMBiH NA ZAHTJEV PREDSJEDAVAJUĆE UPOZNAT S ODLASKOM TIMOVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U TURSKU

Vijeće ministara BiH upoznato je s usmenom informacijom ministra sigurnosti o odlasku timova za zaštitu i spašavanje civilnih zaštita Republike Srpske, Federacije BiH i Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH u Republiku Tursku, kao pomoć u saniranju posljedica razornog zemljotresa koji se dogodio 6. februara 2023. godine.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto prethodno je od ministra sigurnosti zatražila informaciju da li su ovo ministarstvo i nadležne institucije prilikom pripreme Prijedloga odluke o pružanju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, kao i u vezi s obraćanjem nadležnih institucija Ministarstvu sigurnosti, ispoštovali sve obaveze propisane Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 09.02.2023.

Naslov: Redakcija