Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeno više prijedloga zakona

13.01.2021.


Na 15. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poslanici nisu izglasali nepovjerenje Vijeću ministara BiH, o čemu su zahtjev podnijeli poslanici Predrag Kojović, Aida Baručija, Mirjana Marinković-Lepić, Damir Arnaut, Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Zukan Helez i Nada Mladina.

Predstavnički dom usvojio je zahtjev poslanika Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Zukana Heleza, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Dženana Đonlagića, Zlatana Begića, Envera Bijedića, Vlatka Glavaša, Jasmina Emrića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta za smjenu zamjenika ministra civilnih poslova BiH Siniše Ilića.

Dom je, u drugom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.

Usvojeni su, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. Dom je prethodno usvojio zahtjeve poslanika Magazinovića da se ovi prijedlozi zakona razmatraju po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Dom je prethodno usvojio zahtjev poslanika Zvizdića da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku. Uz ovaj Prijedlog zakona, usvojen je zaključak da Predstavnički dom PSBiH dostavlja Domu naroda PSBiH Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima i traži da se isti razmatra po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda PSBiH. Također, usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da u što kraćem roku proširi kapacitete Imigracionog centra, kao specijalizovane ustanove za prihvat i smještaj stranaca kojima je odlukom nadležnog organa u BiH određena mjera stavljanja pod nadzor u skladu sa Zakonom o strancima. U slučaju da su potrebna dodatna finansijska sredstva, Vijeće ministara BiH zadužuje se da ista putem budžetske rezerve osigura za ovu svrhu.

Predstavnički dom usvojio je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Dom po drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu amandmanâ II, III, IV i V na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba SDP BiH. U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, zakonodavni postupak u vezi s ovim Prijedlogom amandmana je obustavljen.

Poslanici su usvojili zaključak kojim Predstavnički dom dostavlja Domu naroda Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut, i predlaže da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Dom je usvojio Prijedlog poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta za uvrštavanje u dnevni red sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: "Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: "Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma PSBiH".

Usvojen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2019. godinu. Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio zaključak koji glasi: "Zakon o Pravobranilaštvu BiH nije mijenjan značajnije dugi niz godina, a rješenja kojima je uređena unutrašnja organizacija ne pogoduju više današnjem vremenu. Stoga predlažemo da se u roku od 90 dana od dana usvajanja ovog zaključka izvrše izmjene samog Zakona o Pravobranilaštvu BiH s ciljem unapređenja rada, te kako bi se stvorile pretpostavke za unutrašnju reorganizaciju".

Usvojena je poslanička inicijativa Damira Arnauta kojom se "Vijeću ministara BiH nalaže da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s ciljem prekategorizacije graničnog prelaza Gabela Polje za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola".

Usvojene su i sljedeće poslaničke inicijative:

- poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o načinu korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom, na način da se predmetna imovina, u slučaju da se ocijeni da nije potrebna za obavljanje Ustavom, međunarodnim ugovorom i zakonom utvrđenih nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, dodijeli na korištenje i raspolaganje jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, isključivo s ciljem zaštite ove imovine od daljnjeg propadanja i urušavanja, njene obnove i rekonstrukcije ili privođenja predmetnog lokaliteta konačnoj namjeni u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, odnosno stavljanja ove imovine u funkciju razvoja lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini";

- poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru revidirani Prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama i Prijedlog zakona o elektronskim medijima u Bosni i Hercegovini, koji će biti usklađeni s pravnom tečevinom Evropske unije i preporukama Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo, te uz uvažavanje ranijih sugestija iz mišljenja nadležnih institucija";

- poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, kako bi se navedeni popis, u skladu s međunarodnim standardima, mogao obaviti najkasnije do 2023. godine";

- poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, bez odgađanja, izvrši potrebnu koordinaciju sa nadležnim entitetskim ministarstvima u vezi sa hitnom nabavkom vakcina za najugroženije kategorije stanovništva BiH putem direktnih pregovora. S obzirom na postojanje opasnosti da naše pristupanje Instrumentu za globalni pristup vakcini za COVID-19 (COVAX) neće uroditi željenom i potrebnom dinamikom i količinom nabavke vakcina, također je potrebno u što kraćem roku aktivirati paket Evropske unije od 70 miliona evra za rani pristup vakcinama protiv COVID-19, koj je odobren za zemlje Zapadnog Balkana u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II). Istovremeno, Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u koordinaciji sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH, primjenom člana 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, otkloni formalne zakonske prepreke za hitnu nabavku, uvoz i primjenu vakcine protiv virusa COVID-19";

- poslanička inicijativa Nenada Nešića "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu PSBiH informaciju o mjerama preduzetim u 2020. godini na saniranju ekonomskih šteta nastalih usljed pandemije COVID-19";

- poslanička inicijativa Damira Arnauta "kojom se predlaže nadležnim institucijama entiteta, kantona i opština u svim dijelovima Bosne i Hercegovine da ulice, trgove, parkove, škole i druge javne površine i ustanove koje trenutno nose nazive po licima ili organizacijama koje su u bilo kom trenutku sarađivale, pripadale ili na drugi način djelovale na strani ili u koordinaciji s okupacionim nacističkim ili fašističkim snagama u Drugom svjetskom ratu, odnosno javno ih podržavale ili opravdavale (sa posebnim osvrtom na nazive navedene u obrazloženju ispod), zamijene imenima lica iz Bosne i Hercegovine koje su priznate kao pravednici među narodima od strane Yad Vashem centra (lista u prilogu)".

Radi nedostatka entitetske većine na usaglašavanje Kolegiju Doma upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

- poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, kao nosilac i koordinator aktivnosti, usaglasi s enitetskim vladama revidirani dokument 'Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020-2022. godina' i prateći Akcioni plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i neophodne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći privredi koje je potrebno preduzeti u narednom periodu s ciljem oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine";

- poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od deset dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za period 2020 – 2024. godine i prateći Akcioni plan, a što je obaveza iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i pratećeg Analitičkog izvještaja";

- poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine, radi njegovog usklađivanja s pravnom tečevinom Evropske unije, odnosno Uredbom br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. 7. 2008., kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditovanje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište različitih proizvoda";

- poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kako bi realizovali obaveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i obaveze preuzete Analitičkim izvještajem Evropske komisije iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji";

- poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje prvi Nacrt integrisanog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP), a što je obaveza ovog ministarstva iz Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije";

- poslanička inicijativa Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative donese Odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za oblast mladih na nivou Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz IPA fondova u oblasti mladih, te se u vezi s tim zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, stavila u funkciju Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini";

- poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića koja glasi: "Pokrećem inicijativu da u PSBiH započne ponovo procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, te da konačno to jednostavno, a veoma važno pitanje riješimo na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine".

Predstavnički dom nije usvojio sljedeće poslaničke inicijative:

- poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative počne koordinaciju s nadležnim organima entiteta i kantona s ciljem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini u svu školsku dokumentaciju u skladu s nazivima navedenim u Opštem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum), te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, a uzimajući u obzir međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine";

- poslaničku inicijativu Edite Đapo "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da izmijeni član 12. a) Zakona o državljanstvu na način da se ne zahtijeva odricanje od državljanstva zemalja koje su promijenile svoje zakonodavstvo i dozvoljavaju višestruko državljanstvo (Danska, Norveška, Luksemburg, Češka i druge) ili da se hitno s ovim zemljama zaključi bilateralni sporazum";

- poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu s nadležnošću utvrđenom u članu 9. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti okoline, razvoja i korištenja prirodnih resursa Bosne i Hercegovine";

- poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o Prostornom planu Bosne i Hercegovine za period od 2020. do 2040. godine, kako bi se na nivou Bosne i Hercegovine okvirno utvrdile dugoročne osnove organizacije, uređenja, korištenja i zaštite prostora Bosne i Hercegovine u skladu s njenim prirodnim, ekološkim i kulturnim potencijalima";

- poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića "kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o zvaničnom vremenu u Bosni i Hercegovini, kako bi se blagovremeno realizovale obaveze iz Programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu";

- poslaničku inicijativu Edite Đapo "da Ministarstvo civilnih poslova BiH uskladi Zakon o jedinstvenom matičnom broju s Odlukom Ustavnog suda BiH, broj U 3/11, Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona";

- poslaničku inicijativu Alme Čolo "kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da u roku od šest mjeseci od usvajanja ove inicijative sačini i u zakonodavnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o državnoj imovini BiH";

- poslaničku inicijativu Alme Čolo koja glasi: "Predlažem da Predstavnički dom PSBiH, u skladu s članom 29. Poslovnika Predstavničkog doma, imenuje Privremenu komisiju za izradu Prijedloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, radi usklađivanja s presudama Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Pilav, Zornić, Šlaku i Pudarić protiv Bosne i Hercegovine i presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se odnose na Izborni zakon Bosne i Hercegovine".

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno – kreditne agencije BiH za 2019. godinu. Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da u roku od 30 dana od dana usvajanja ovog zaključka nađe rješenje za nastavak rada i funkcionisanja Izvozno – kreditne agencije Bosne i Hercegovine.

Usvojen je i Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2018. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućena je Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za avgust 2020. godine, koju je podnijelo Ministarstvo sigurnosti BiH. Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitske većine upućeni su prijedlozi zaključaka poslanika Jasmina Emrića:

  1. Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da hitno, na prvoj narednoj sjednici, stavi van snage Zaključak koji je usvojen na vanrednoj telefonskoj sjednici 31. 12. 2020. godine, a kojom se izričito pozivaju vlasti Unsko – sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću Odluku i bez odlaganja izvrše prihvat i smještaj određenog broja migranata na lokaciji "Bira".
  2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, na prvoj narednoj sjednici, izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na način da se iz člana 1. briše lokacija bivše fabrike "Bira" u Bihaću, te da se iz člana 2. briše tačka a), odnosno da se odmah zatvori navedeni privremeni prihvatni centar.
  3. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana preduzme sve aktivnosti, postupke i radnje radi zatvaranja privremenog prihvatnog centra lokacije bivše fabrike "Miral" u Velikoj Kladuši, te izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na način da se iz člana 1. briše lokacija bivše fabrike "Miral" u Velikoj Kladuši, kao i da se iz člana 2. briše tačka c), odnosno da se u zadatom roku zatvori navedeni privremeni prihvatni centar.

U vezi s ovom tačkom dnevnog reda, Predstavnički dom na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine uputio je i prijedlog zaključka poslanice Mirjane Marinković – Lepić kojim se Vijeću ministara BiH nalaže da dostavlja mjesečne informacije o stanju u oblasti migracija Predstavničkom domu PSBiH.

Predstavnički dom nije se izjašnjavao o Informaciji Centralne izborne komisije BiH o pokušajima izbornih prevara putem glasanja poštom izvan Bosne i Hercegovine, te preduzetim mjerama i planom daljnjih mjera za sprečavanje izbornih prevara, čiji je predlagač poslanik Mirko Šarović.

Dom je dao saglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma o primjeni XI dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. decembra 1982.;
  • Nota-sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2014. i 2015. godinu, potpisan u Sarajevu, 3. septembra 2020, razmjenom diplomatskih nota;
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Bratunac – Ljubovija.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 11.01.2021.

Naslov: Redakcija