Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojen novi Akcioni plan za borbu protiv korupcije

12.11.2021.


Vlada Federavije BiH je, na sjednici u Mostaru, prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za rujan 2021. godine i za prvih devet mjeseci ove godine.

U rujnu 2021. godine ukupna razina mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH iznosila je 700,6 milijuna KM, što je za 15,1 posto više u usporedbi s rujnom 2020. godine. U prvih devet mjeseci 2021. godine ukupni prihodi po ovoj osnovi iznosili su 5.938,9 milijuna KM i za 11,4 posto su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Uspoređujući sa ukupnom naplatom u razdoblju od 1.1. do 30.9.2019. godine, prije pojave pandemije, ukupno ostvarenje u istom razdoblju 2021. godini veće je za 195,9 milijuna KM, a pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod gotovo svake obuhvaćene kategorije prihoda.

Raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za proračune svih korisnika u Federaciji BiH, u rujnu 2021. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 274,5 milijuna KM, što je za 67,7 posto ili 110,8 milijuna KM više u odnosu na isti mjesec 2020. godine.

Tako je u rujnu 2021. godine Proračunu FBiH raspoređeno 99,3 milijuna KM, što je u odnosu na isti mjesec 2020. godine više za 40,1 milijun KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim proračunima iznosio je 140,6 milijuna KM i veći je za 56,8 milijuna KM. Raspoloživi prihodi od neizravnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim proračunima iznosili su nešto više od 23,1 milijuna KM, što je za 9,3 milijuna KM više u odnosu na kolovoz prethodne godine. Dio prihoda od neizravnih poreza koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 10,7 milijuna KM i veći je za 4,3 milijuna KM, dok je pripadajući iznos za Grad Sarajevo iznosio 0,7 milijuna KM sa iskazanim rastom za 0,3 milijuna KM.

Na razini kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od neizravnih poreza iznosili su nešto više od 2.227,5 milijuna KM i veći su za 20 posto ili za 370,9 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Kada se osvrnemo na usporedbu sa 2019. godinom, ukupan iznos raspoloživih prihoda od neizravnih poreza u prvih devet mjeseci 2021. godine također bilježi pozitivan trend s rastom od 1,4 posto ili za 31 milijuna KM.

Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u rujnu 2021. godine iznosila je 327,1 milijuna KM i manja je za 7,9 posto ili za 28,2 milijuna KM u usporedbi sa rujnom 2020. godine.

Na razini kumulativa naplata obaveznih socijanih doprinosa i dalje bilježi stabilan pozitivan tijek kretanja. Ukupno naplaćeni prihodi u razdoblju siječanj-rujan 2021. godine iznose nešto više od 2.839 milijuna KM i veći su za 154,1 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

U usporedbi sa ostvarenjem iz istog razdoblja 2019. godine, kumulativna naplata doprinosa u 2021. godini veća je za 135,6 milijuna KM

Federalna vlada je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine, u kojem su ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje iznosili 3.344 milijuna KM, što je 61 posto planiranog ovogodišnjim Proračunom FBiH, te 97 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Od ukupnog iznosa, porezni prihodi (porez na dobit, prihodi od neizravnih poreza i doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje) iznose 2.811,4 milijuna KM, neporezni prihodi 314 milijuna KM, primljeni tekući transferi 3,2 milijuna KM i primici od financiranja 215,4 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi, bez primitaka i financiranja, veći su za devet posto, odnosno za 250,8 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najznačajniji porast od 20 posto u odnosu na prvih devet mjeseci 2020. godine zabilježen je kod prihoda od PDV-a, a doprinosi za MIO veći su za šest posto. Inače, ove dvije kategorije prihoda predstavljaju 82,9 posto ukupno ostvarenih prihoda.

Po osnovu financiranja proračuna FBiH, na Jedinstveni račun Trezora doznačena su sredstva u iznosu od 215,4 milijuna KM i odnose se na kredit IBRD-a od 25,6 milijuna KM, zaduženje po osnovu emisije obveznica od 89,8 milijuna KM i zaduženje po osnovu emisije trezorskih zapisa u iznosu od 100 milijuna KM

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje siječanj - rujan 2021. godine iznose 3.344,9 milijuna KM, što je 61 posto u odnosu na planirani Proračun FBiH za 2021. godinu.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos sredstava od 2.153,7 milijuna KM utrošen je na socijalna davanja.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 2.439,3 milijuna KM, što je 66 posto od planiranog i odnose se najvećim dijelom na redovne mjesečne transfere. Riječ je o isplati mirovina (1.734,9 milijuna KM), doprinosima za zdravstveno osiguranje na teret mirovina (20,2 milijuna KM), transferu za civilne žrtve rata (17,8 milijuna KM), vojne invalidnine (194,7 milijuna KM), egzistencijalna naknada za razvojačene branitelje (314 milijuna KM), te transferu za dobitnike ratnih priznanja (11,3 milijuna KM) i za civilne invalidnine (101 milijun KM).

Za Federalni zavod za zapošljavanje iz sredstava IBRD-a za projekat zapošljavanja izdvojena su sredstva u iznosu od deset milijuna KM.

U izvješću je navedeno i da je 30.9.2021. godine uplaćeno iznos od 124.258.541 KM na ime financijske pomoći proračunima kantona za provedbu strukturalnih reformi i prevazilaženje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVlD-19, kao i infrastrukturne projekte.

Za zdravstvo je putem transfera izdvojeno 72,6 milijuna KM.

Za otplatu dugu je u prvih devet mjeseci izdvojeno 523,4 milijuna KM.

Vlada FBiH je usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period od 2021. godine do donošenja Strategije za borbu protiv korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će biti objavljen na web stranici Vlade FBiH.

Akcioni plan je inoviran u odnosu na prethodni kako bi bio omogućen realniji način djelovanja. Ovaj plan sadrži poglavlja o prevenciji i suzbijanju korupcije, razvijanju svijesti o njenoj štetnosti, kao i o saradnji s građanskim društvom, te o koordinaciji, monitoringu i evaluaciji antikorupcijskih aktivnosti.

Plan je precizirao aktivnosti i rokove za njihovu realizaciju, kao i nosioce aktivnosti. Tim koji je Vlada FBiH formirala je revidirao prethodni plan i uočio njegove nedostake, a novi prilagodio stanju u federalnim institucijama. Stoga je dosta urađeno na podjeli zadataka u okviru nadležnosti institucija.

također je usvojen i izvještaj o realizaciji strateških ciljeva, utvrđenih Strategijom FBiH za borbu protiv korupcije 2016-2019. godina i Akcionim planom za njenu provedbu.

Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva financija u s vezi zaključka Doma naroda Parlamenta FBiH od 14.10.2021. godine.

Kako je zaključeno, Vlada FBIH će, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, formirati radnu skupinu za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH sukladno ustavnim nadležnostima svih razina vlasti u FBiH, poštujući principe transparentnosti, pravičnosti i ravnopravnosti, a koja će biti temelj za izradu novog propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda.

U radnu skupinu će, nakon delegiranja, biti imenovani članovi iz Komisije za lokalnu samoupravu i Odbora za ekonomsku i financijsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, iz Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun Doma naroda Parlamenta FBiH, zatim iz kantonalnih ministarstava financija, te Saveza općina i gradova FBiH, a tehničku podršku njezinom radu pružat će Federalno ministarstvo financija.

Ovo ministarstvo će uputiti zahtjev Odboru za ekonomsku i financijsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i Odboru za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun Doma naroda Parlamenta BiH kojim će tražiti određivanje ciljeva i principa izrade novog sustava raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Privredne komore FBiH o efektima dodijeljene finansijske pomoći Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije po Javnom pozivu, za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije, u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Vlada je konstatovala da mišljenja i preporuke iz ovog izvještaja treba uzeti u obzir pri izradi budućih programa podrške privredi Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavilo je svim privrednim društvima, korisnicima finansijske pomoći, evaluacijski upitnik o efektima sredstava dodijeljene finansijske pomoći. Analizom je obuhvaćeno 291 privredno društavo od ukupno 388 koja je ispunjavala kriterije javnog poziva.

Cjelokupna analiza bazirana je na sumiranim rezultatima evaluacijskog upitnika, ali i na cjelokupnom istraživanju uticaja pandemije na stanje unutar preradivačkih sektora, koje je PK FBiH sprovela uz podršku International Finance Corporation (IFC), te je sačinila izvještaj o efektima dodijeljene finansijske pomoći.

U izvještaju je, a na osnovu mišljenja ispitanih privrednih društava, te načinu utroška sredstava, zaključeno da je Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BİH u okolnostima pandemije COVID-19, koju je Vlada donijela 16.10.2020. godine, a kojom je privrednim društvima u vidu grant sredstava dodijeljeno 30.000.000 KM, opravdala svoju namjenu.

Direktno mišljenje predstavnika privrednih društava, te uvid u trenutno stanje broja zaposlenih unutar kompanija, također opravdavaju osnovni cilj navedene Uredbe, a to je zadržavanje radnih mjesta. Nadalje, može se zaključiti da je utrošak dodijeljenih sredstava doprinio održavanju i povećanju fınansijskog rezultata i izvoza privrednih društava koja su ovu mjeru ocijenila pozitivnom. Ocijenjeno je da je i cijeli proces dodjele sredstava sproveden transparentno i korektno.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u FBiH za 2020. godinu - Rudnici u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zaduženo je da, u roku od 45 dana, u svojstvu vladajućeg društva koje vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zajedno sa upravama rudnika uradi analizu poslovanja i utvrdi uzroke lošeg poslovanja u ZD rudnicima uglja za 2020. godinu, predloži mjere i način rješenja problema i o tome putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvijesti Vladu.

Nadzorni odbor i Uprava Društva RMU Banovići zaduženi su da, u istom roku, predlože mjere i način rješavanja problema ukupnih obaveza i putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvijeste Vladu.

Vlada je Elektroprivredu BiH zadužila da je, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, u roku od 30 dana, izvijesti o dosadašnjim učincima i posljedicama funkcioniranja novog modela upravljanja rudnicima i u samim rudnicima koji su u sastavu Koncerna, od uvođenja novog modela do 30.9.2021. godine.

Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je dala saglasnost stranim nevladinim organizacijama za osnivanje predstavništava u FBiH, i to “Medical volunteers international e.V.” iz Savezne Republike Njemačke u Sarajevu i “Zaklada Utvrda Bezgrešne” iz Republike Hrvatske u Čitluku.

Vlada je privremeno, na period od pet godina, dala na korištenje poslovne prostore Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bihaću te Agenciji za državnu službu FBiH u Sarajevu.

Prihvaćen je izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period juli - septembar 2021. godine.

Federalna vlada je potvrdila da su nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar i JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar dostavili izvještaje o radu za period juli - septembar 2021. godine.

Vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekta sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za treći kvartal godine 2021. godine.

Vlada FBiH je, na prijedlog resornih ministarstava, utvrdila mišljenje na nacrte ili prijedloge sedam zakonskih projekata i izjasnila se o inicijativama za davanje autentičnih tumačenja zakona, podnesenih u domovima Parlamenta FBiH.

Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije BiH Vlada FBiH je dala saglasnost za imenovanje Luke Čelana za vršioca dužnosti potpredsjednika Uprave ove banke.

Za učešće u radu i odlučivanju na zakazanim skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Zineta Mujaković (JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać), Adnan Frljak (UNIS Ginex d.d. Goražde) i Ernest Đonko (JP BH pošta d.o.o. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 11.11.2021.

Naslov: Redakcija