Zastava Srbije

PRIJEDLOZI ZAKONA O STANDARDIZACIJI I O METROLOGIJI U RS

12.07.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o standardizaciji u Republici Srpskoj. Novim zakonom je izvršeno usaglašavanje naziva i pojmova u oblasti standardizacije, usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom, definisan je novi rok važenja za postojeće JUS standarde sa obaveznom primjenom sve dok se isti ne zamijene sa novim propisima Republike Srpske koje će donijeti nadležne institucije za pojedine oblasti, te su detaljnije razrađene kaznene odredbe.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o metrologiji u Republici Srpskoj. Zakonom o metrologiji uređuje se sistem zakonske metrologije u Republici Srpskoj, stavljanje na tržište mjerila, kao i upotreba tačnih mjerila u cilju zaštite zdravlja i života ljudi i životinja, zaštite životne sredine, opšte bezbjednosti, prometa roba i usluga i zaštite potrošača. Zakon je direktno vezan za javno zdravstvo i pitanje bezbjednosti zdravlja, jer se propisuje da se Zakon primjenjuje na mjerila koja se upotrebljavaju u oblastima zaštite zdravlja i života ljudi.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 07.07.2022.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija