Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH

12.07.2021.


Vlada Federacije BiH je, na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Kapitalnog transfera neprofitnim organizacijama, namijenjenih ustanovama za zbrinjavanje kojima je osnivač Parlament Federacije BiH, u iznosu od 3.000.000 KM.

Cilj ovog programa je razvijanje postojećih i uspostavljanje novih oblika socijalnih usluga, te poboljšanje uslova smještaja za korisnike i rada za uposlenike.

Sredstva će biti raspodijeljena Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo.

Usvojeni Program treba da omogući pružanje kvalitetnijih usluga smještaja i stručnog rada za 500 osoba koje borave i rade u pet ustanova socijalne zaštite na nivou Federacije BiH. Također, treba da pomogne osiguranju neophodnih infrastrukturnih uslova za boravak i rad, te socijalnom zbrinjavanju i osposobljavanju za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i provođenju radne aktivnosti korisnika.

Raspodjela sredstava vršit će se putem zvanične obavijesti ovim federalnim ustanovama. Postupak ocjenjivanja ispunjavanja posebnih kriterija bit će proveden na osnovu bodovne šeme koju će sačiniti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a koja če biti dostupna svim zainteresovanim podnosiocima prijave.

Sredstva će biti dodijeljivana u tri kategorije. Za nabavku stalnih sredstava predviđen je maksimalni iznosa od 100.000 KM, za investicijska ulaganja u postojeće objekte do maksimalno 750.000 KM i za investicijska ulaganja u gradnju novih objekata do maksimalno 1.500.000 KM.

U skladu s odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima donosi federalni ministar rada i socijalne politike.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o tekstu Prednacrta odluke o kvaliteti tečnih naftnih goriva. Podržala je i tekst Prednacrta kojeg je dostavilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije zadužen je da ovaj zaključak i Prednacrt odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva koji je razmatrala Vlada FBiH dostavi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ujedno, Federalna vlada predlaže Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, Odluku o kvaliteti tečnih naftnih goriva, prije njenog puštanja u proceduru usvajanja, dostavi na mišljenje Sekretarijatu Energetske zajednice.

Inače, ova odluka propisuje uslove kvaliteta koje moraju ispunjavati tečna naftna goriva koja se na teritoriji BiH koriste u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, tečni naftni gas koji se koristi za potrebe transporta (saobraćaja) i tečna goriva namijenjena za sagorijevanje radi neposredne proizvodnje toplotne energije.

Također, propisuje standarde kojima se određuju fizičko-hemijske osobine i granične vrijednosti osnovnih karakteristika tečnih naftnih goriva i tečnog naftnog gasa koji se koristi za potrebe transporta (saobraćaja), postupak odnosno metode po kojima se vrši ispitivanje tih karakteristika, način označavanja goriva i dokazivanja da je kvalitet usklađen sa zahtjevima.

Odlukom se uvode nove granične vrijednosti za pojedina goriva, usaglašene sa standardima Evropske unije. Riječ je o bezolovnim motornim benzinima, dizelu, tečnom naftnom gasu, loživom ulju i petroleju.

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH.

Na ovaj način izvršeni su zaključci sa 267. i 269. sjednice kojima je Vlada, uz ostalo, zadužila Federalno ministarstvo pravde da pripremi izmjene i dopune ove uredbe s ciljem propisivanja postupanja po predstavkama na rad i disciplinskim prijavama podnesenim protiv rukovodilaca samostalnih federalnih uprava i samostalnih federalnih upravnih organizacija iz članova 39. i 40. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 35/2005).

Kako je obrazloženo, jedna od novina je mogućnost da je nekim drugim zakonom, a ne samo Zakonom o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 - odluka US, 34/2010 - odluka US, 45/2010 - dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 - odluka US), dodatno uređena odgovornost za povrede službene odgovornosti, kao npr. Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 44/1998, 42/1999 - ispr., 12/2009 i 42/2011).

Nova je i odredba kojom je izvršeno usklađivanje Uredbe sa Zakonom o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 88/2005, 53/2007, 50/2008 - dr. zakon, 59/2009, 59/2009 - autentično tumačenje, 74/2010, 42/2012, 41/2016 i 38/2018).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 9.07.2021.

Naslov: Redakcija