Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti

12.06.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 75. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2020. godinu.

Za provođenje ovog plana u 2020. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.928.106,90 KM i planira se zapošljavanje 2.209 lica.

Na osnovu iskustava i stepena realizacije aktivnih mjera iz ranijih godina, kao i sredstava koja su na raspolaganju za finansiranje programa zapošljavanja u 2020. godini, predložena je realizacija sljedećih programa:

-           Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju nezaposlenih: djece poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca VRS – Projekat "Zajedno do posla". Ovo je nastavak zapošljavanja boračkih kategorija, jer su dosadašnji projekti dali značajne rezultate. Za realizaciju ove mjere obezbijeđena su sredstva u iznosu 1.000.000,00 KM, za zapošljavanje 190 lica iz ovih kategorija.

-           Program podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja sa lokalnim zajednicama - udruživanje sredstava za zapošljavanje. Ova mjera je po prvi put sadržana u Akcionom planu zapošljavanja i to sa ciljem da se i jedinice lokalne samouprave, kroz udruživanje sredstava, zajedno sa ministarstvom i Zavodom za zapošljavanje uključe u realizaciju aktivnih mjera zapošljavanja koje za cilj imaju povećanje stope zaposlenosti u Republici Srpskoj. Za realizaciju ove mjere planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 KM.

-           Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika, gdje su uključena i djeca poginulih boraca. Za realizaciju ove mjere planirana su sredstva u iznosu 4.023.009,60 KM, od čega će za finansiranje pripravnika sa VSS biti izdvojeno 3.696.6192,00 KM. Po ovom programu predviđeno je zapošljavanje ukupno 615 lica bez radnog iskustva (tu se finansira zapošljavanje pripravnika sa VSS u statusu djece poginulih boraca, finansira se i zapošljavanje pripravnika sa SSS djeca poginulih boraca i ostali pripravnici sa VSS).

-           Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, za potrebe poslodavaca. Za realizaciju ove mjere obezbijeđena su sredstva u visini 199.500,00 KM. Ovaj program obuhvatiće ukupno 104 lica koja će proći kroz navedene programe.

-           Program podrške zapošljavanju i samozapošljavanju ciljnih kategorija u privredi (nezaposlenih lica preko 40 godina života, žene žrtve porodičnog nasilja, žene žrtve ratne torture, žene u ruralnim sredinama, štićenici domova koji su završili obrazovanje). Za realizaciju ove mjere predviđena su sredstva u iznosu od 5.275.000,00 KM. Ovim programom predviđeno je zapošljavanje ukupno 1.261 lice, od čega je predviđeno da 1.030 lica bude zaposleno kod poslodavaca dok bi 231 lice bilo obuhvaćeno putem samozapošljavanja.

-           Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2020. godini. Za realizaciju ove mjere obezbijeđena su sredstva iz budžeta zajedničkih institucija u iznosu od 230.597,30 KM. Po ovom programu predviđeno je zapošljavanje 39 lica.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi unapređenja sistema protivgradne zaštite, kao i u potrebi inoviranja njegovih pojedinih odredaba radi lakše primjene u praksi, sa ciljem obezbjeđivanja jedinstvenog sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj. Ovim zakonom uređuju se organizacija sistema i nosilac poslova protivgradne zaštite, prava, obaveze i odgovornosti nosioca ovih poslova, način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za sistem odbrane od grada.

Nacrtom zakona o protivgradnoj zaštiti preciznije su propisani obveznici naknade, naplata i kontrola naplate naknade za finansiranje ovog sistema.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje.

Ova informacija sadrži pregled ključnih aktivnosti Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje tokom 2019. godine, a izrađena je na osnovu podataka sa kojima raspolaže Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, kao i onih koji su dostavljeni od drugih republičkih organa uprave i predstavništava Republike Srpske.

Vlada Srpske i republički organi uprave, i u 2019. godini, nastavili su kontinuirano da provode brojne aktivnosti usmjerene na realizaciju započetih aktivnosti i projekata, ali i na unapređenju i daljem razvoju međunarodne, regionalne i institucionalne saradnje u svim oblastima od interesa za Republiku Srpsku. Značajne aktivnosti realizovane su na osnovu zaključenih sporazuma, memoranduma i protokola o saradnji sa različitim subjektima u inostranstvu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji "Projekta integrisanog lokalnog razvoja", Faza III, sa Operativnim planom za unapređenje sistema planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj.

Vlada podržava "Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP)", Faza III u cilju dalje podrške i konsolidacije sistema strateškog planiranja u Republici Srpskoj, s tim da se isti realizuje u okviru nadležnih republičkih institucija, u skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srpske i budžetima jedinica lokalne samouprave.

Projektom planirane aktivnosti realizovaće se u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima Republike Srpske i strateškim dokumentima jedinica lokalne samouprave.

Vlada Srpske daje saglasnost na Operativni plan za unapređenje sistema planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj i za realizaciju ovog zaključka zadužuje Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede i preduzetništva i Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske - Odjeljenje za strateško planiranje, svako u domenu svoje nadležnosti.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 11.06.2020.

Naslov: Redakcija