Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđeni prijedlozi zakona o vanjskim poslovima i o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH

12.05.2023.


 

Donošenjem ovog zakona, koji uvažava odgovarajuća mišljenja i sugestije nadležnih evropskih institucija i tijela, želi se ojačati nezavisnost, odgovornost, efikasnost, profesionalnost i usklađenost pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH.

Praktično, ovaj prijedlog zakona, koji je pripremilo Ministarstvo pravde, naglašava načela integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnost rada, dvostepenost pri odlučivanju i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući podjednako sudije, tužioce i članove VSTV-a BiH.

Izmjene i dopune Zakona, među ostalim, uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTS-a te uvode obavezu sudija i tužilaca da izvijeste о svojoj imovini i interesima, kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu. Kao svojevrsni mehanizam za jačanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija bit će formiran odjel za provođenje postupka ро izvještajima. Istovremeno se odredbama ovog zakona pojačava disciplinska odgovornost sudija, tužilaca, kao i članova VSTV-a za počinjene disciplinske prekršaje.

Parlamentarna skupština BiH će u roku оd jedne godine оd stupanja na snagu ovog zakona donijeti zakon о Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji ćе biti potpuno usklađen sa standardima EU-a, kako je predviđeno u Mišljenju Evropske komisije о zahtjevu Bosne i Hercegovine zа članstvo u EU.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA BiH

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, uz određene korekcije na sjednici koje će biti ugrađene u zakonski prijedlog prije upućivanja Parlamentarnoj skupštini BiH u redovnu proceduru usvajanja.

Prijedlogom zakona vrši se objedinjavanje postojeće regulative u jedan zakon kojim se sistemski definira ova oblast.

Donošenjem ovog zakona, o kojem nije bilo saglasnosti u ranijim sazivima Vijeća ministara BiH, omogućava se uspostavljanje jasne distinkcije između vanjske politike i vanjskih poslova, koji se vrše putem diplomatije.

Jedan od ključnih razloga za njegovo donošenje je napredovanje Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija do punopravnog članstva u Evropskoj uniji (EU), kao strateškog cilja u idućem periodu.

UBRZATI SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA

Vijeće ministara BiH jednoglasno je na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrdilo Prijedlog zakona о sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, uz nomotehničke korekcije Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH.

Novi zakon pojednostavljuje i ubrzava proceduru sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i prati pravni sistem EU i Bečku konvenciju u ovoj oblasti.

Prijedlogom zakona precizira se način sklapanja međunarodnih ugovora koje zaključuje Bosna i Hercegovina, оd pokretanja postupka, pregovaranja, parafiranja i potpisivanja ugovora do stupanja na snagu, ratifikacije, primjene, objavljivanja, deponiranja i svih drugih postupaka u procesu njihovog zaključivanja.

Istovremeno se uvode zakonski rokovi za postupanje nadležnih tijela koja učestvuju u njegovoj pripremi i primjeni, što je izuzetno važno s obzirom na to da se u idućem periodu očekuje povećanje broja, posebno multilateralnih konvencija kojima se pristupa u procesu približavanja EU-u i jačanju saradnje s NATO-om.

Prijedlog zakona bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru usvajanja po redovnoj proceduri.

PODRŽANI PROJEKTI MINISTARSTVA ODBRANE I OS BiH: NABAVKA NOVIH HELIKOPTERA

Vijeće ministara BiH donijelo je dvije odluke, i to o izmjenama i dopuni Odluke o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine te о finansiranju višegodišnjeg projekta školovanja oficira vojno-evidencijske specijalnosti zrakoplovstvo.

IZGRADNJA DVA PLINOVODA - JUŽNA I ISTOČNA KONEKCIJA S HRVATSKOM I SRBIJOM

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Prijedlog prednacrta sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda "Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske", zajedno s Osnovama za njegovo zaključivanje.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je dalo punu podršku projektu “Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske”.

U cilju ubrzavanja svih aktivnosti, Vijeće ministara BiH pozvalo je Vladu Federacije BiH da hitno predloži Parlamentu Federacije BiH zakonsko rješenje za realizaciju projekta “Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske."

Istovremeno je utvrđen Prijedlog prednacrta međudržavnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izgradnji plinovoda "Nova istočna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije" na pravcu granica Republika Srbija - Bosna i Hercegovina - Bijeljina - Banja Luka - Prijedor - Novi Grad, zajedno s Osnovama za njegovo zaključivanje.

Ovo su važni strateški projekti kojima se želi osigurati više izvora snabdijevanja plinom, budući da se Bosna i Hercegovina sada snabdijeva prirodnim plinom isključivo iz jednog izvora i jednog transportnog pravca izgrađenog prije 40 godina.

Istočna i južna interkonekcija imat će ključnu ulogu za dugoročnu energetsku stabilnost Bosne i Hercegovine.

Izgradnja transportnih plinovoda u skladu je s preuzetim obavezama iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope te osnovnim postulatima pravne stečevine Evropske unije kojima se naglašava potreba integriranja i razvoja tržišta prirodnog plina povezivanjem s regionalnim i evropskim mrežama, radi osiguranja sigurnog i stabilnog snabdijevanja energijom i poboljšanja mjera za zaštitu okoliša.

SARADNJA BiH S EU PUTEM EUROJUST-a

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o pravnoj saradnji u krivičnim stvarima između Agencije Evropske unije za saradnju u krivičnom pravosuđu (EUROJUST) i nadležnih tijela Bosne i Hercegovine.

Zaključivanje ovog ugovora, koji je predložilo Ministarstvo pravde BiH, predstavlja snažan iskorak Bosne i Hercegovine u jačanju prevencije i borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, nakon dobivanja kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji.

Ugovor je fokusiran na poboljšanje pravosudne saradnje između Eurojusta i mjerodavnih tijela Bosne i Hercegovine u borbi protiv teškog kriminala.

Praktično se jača međusobna saradnja u istraživanju i krivičnom progonu djela teškog kriminala, posebno organiziranog kriminala i terorizma, uz osiguranje odgovarajućih zaštitnih mjera u vezi s osnovnim pravima i slobodama pojedinaca, uključujući privatnost i zaštitu ličnih podataka.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za potpisnika iz BiH predložen je ministar pravde.

ZABRANA IZVOZA OBLOVINE

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata radi osiguravanja potrebnih količina za prerađivačku industriju u BiH i očuvanja šuma.

Ovom odlukom se zabranjuje izvoz oblovine do 31. jula 2023. godine, kako bi se omogućilo domaćim drvoprerađivačima da osiguraju dovoljne količine ove sirovine za svoju proizvodnju i tako sačuvaju radna mjesta u BiH.

Prethodno je usvojen Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o efektima primjene Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, s ciljem upoznavanja Vijeća ministara BiH о efektima ove odluke.

U Izvještaju se, među ostalim, navodi da je primjena ove odluke dovela do pozitivnih učinaka koji se ogledaju u tome dа su izbjegnute kritične nestašice sirovina za privredu i ogrjeva za stanovništvo. Time se postiglo i stabiliziranje tržišta, što je u konačnici dovelo do izbjegavanja prenošenja poremećaja s inozemnog nа bosanskohercegovačko tržište tih proizvoda.

Podaci o izvozu oblovine govore da je u 2022. godini izvezeno 39.762.549 kilograma u odnosu na 49.332.307,50 kg u 2021. godini, ali je vrijednost izvoza povećana i iznosila je 49.332.307,50 KM u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu, kada je iznosila 18.008.233,04 KM. To praktično znači da se u prošloj godini izvezlo manje oblovine, a više finansijski prihodovalo u odnosu na godinu ranije.

RUTNE NAKNADE

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa donijelo Odluku o utvrđivanju planskih iznosa prihoda po osnovu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (rutne naknade) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Prema utvrđenom planskom iznosu u bazi en-route sredstava za 2023. godinu Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) bi trebalo pripasti 70.689.706,00 KM, uključujući i troškove Eurocontrola u iznosu 3.125.940,00 KM, Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) 2.432.703,00 KM te Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (CCL) 6.508.175,00 KM.

Utvrđeni planski iznosi baza troškova podliježu mehanizmu prilagodbe kako bi se osigurao konačni povrat samo stvarnih troškova usluga i ovisit će o opsegu ostvarenog prometa u zračnom prostoru BiH za 2023. godinu.

KIBERNETIČKA SIGURNOST: STVORENI UVJETI ZA RAD CERT-a U INSTITUCIJAMA BiH

Vijeće ministara BiH je dalo saglasnost na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, koji stvara funkcionalne uvjete za rad Tima za odgovor na računarske incidente (CERT) za tijela i institucije Bosne i Hercegovine, u skladu s preporukama Evropske komisije.

Izmjenama i dopunama ovog pravilnika omogućava se uspostavljanje posebne organizacijske jedinice unutar Ministarstva sigurnosti, odnosno Sektora za informatiku i telekomunikacijske sisteme, s ciljem podizanja nivoa kibernetičke sigurnosti u institucijama BiH.

Početak rada i institucionalno jačanje CERT-a predstavlja sistemski odgovor u rješavanju pitanja kibernetičkog kriminala i sigurnosnih prijetnji u institucijama BiH, kako u borbi protiv kibernetičkih napada na institucije BiH tako i u procesu prilagodbe BiH Direktivi EU-a o sigurnosti mrežnih i informacijskih sistema.

Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH još 2017. godine donijelo Odluku o određivanju Tima za odgovor na računarske incidente za tijela i institucije Bosne i Hercegovine u okviru Ministarstva sigurnosti BiH.

BiH DOMAĆIN DIGITALNOG SAMITA ZAPADNOG BALKANA

Bosna i Hercegovina će biti zemlja domaćin Digitalnog samita Zapadnog Balkana, koji će biti održan u Sarajevu u oktobru 2023. godine.

Domaćin samita uime BiH bit će ministar komunikacija i prometa Edin Forto.

Navedeno je ovo u Informaciji Ministarstva komunikacija i prometa o organizaciji ovog samita, koja sadrži set zaključaka kojima su data zaduženja nadležnim tijelima i institucijama Vijeća ministara BiH za provedbu organizacijskih aktivnosti za njegovo održavanje.

Samit se održava svake godine u glavnim gradovima zemalja Zapadnog Balkana (WB6) u okviru Berlinskog procesa i Akcijskog plana za zajedničko regionalno tržište za Zapadni Balkan, usvojenog u Sofiji u novembru 2020. godine.

Na samitu se očekuje oko 300 učesnika među kojima su visoki zvaničnici vlada država Zapadnog Balkana, Evropske komisije, Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), poslovne zajednice i stručnjaka iz svjetskih kompanija koje dominiraju i kreiraju digitalnu oblast i nove trendove.

Troškovi organizacije Digitalnog samita Zapadnog Balkana 2023. godine čiji je domaćin Bosna i Hercegovina procjenjuju se na oko 350.000,00 KМ.

Samit se fokusira na četiri glavne platforme: digitalna infrastruktura i povezanost, digitalne vještine i kompetencije, digitalna ekonomija u doba novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija te povjerenje i sigurnost.

PRODAJA DIONICA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju u vezi sa statusom ALTA BANKE AD Beograd i prihvatilo ponudu Alta Pay Group d.o.o. Beograd od 4. aprila 2023. godine za prodaju 10.352 dionice u skladu s ponudom.

 Na sjednici je zaduženo Ministarstvo finansija i trezora da, u svojstvu upisanog dioničara u Alta banci d.d. uime Bosne i Hercegovine, provede proceduru prodaje dionica i podnese izvještaj Vijeću ministara BiH nakon okončanja postupka. Prodajom ovih dionica Bosna i Hercegovina bi prihodovala 340.770,25 eura.

Riječ je dionicama bivše SFRJ u Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju (JUBMES) koje je svojom rezolucijom još 2006. godine raspodijelio Odbor za raspodjelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije. Tada su BiH pripale 533 dionice tadašnje vrijednosti 100.000,00 eura ili 15,5 % od ukupno 3.440 dionica. JUMBES banka kasnije je promijenila ime u ALTA BANKA AD Beograd.

S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina mali dioničar i ne može uticati na procese odlučivanja, zaključeno je da se pokrene postupak prodaje dionica.

BiH NA SAMITU O POVEZIVANJU U CRNOJ GORI

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o učešću BiH na Samitu o povezivanju 2023. godine “Održive veze – jačanje ekonomije” koji će biti održan 15. i 16. maja ove godine u Budvi.

Ministar komunikacija i prometa BiH učestvovat će na ovoj konferenciji a prethodno će obaviti konsultacije s entitetskim nadležnim ministarstvima.

Samit se održava u atmosferi ranijih dogovora Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u skladu s Ugovorom o Transportnoj zajednici kojim je iskazana opredijeljenost za podršku razvoju proširenja Transeuropske prometne mreže (TEN-T) na Zapadni Balkan.

ODOBREN ULAZAK U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uvjetima državljanima Republike Srbije, učenicima osnovnih škola s područja Kosova, bez važećih putnih isprava, u periodu od 24. 6. do 2. 7. 2023. godine, radi studijskog putovanja - ekskurzije.

Riječ je o 738 učenika koji dolaze organizirano u dvije grupe i tokom boravka će biti smješteni u lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

Organizator ove posjete je humanitarno udruženje građana “Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji” iz Banje Luke.

IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH je imenovalo Josipa Merdžu za direktora Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u skladu s Mišljenjem Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Radi se o najbolje rangiranom kandidatu nakon završene procedure javnog konkursa koji je provela Agencija za državnu službu BiH.

Na sjednici je imenovan Zoran Zeljko za direktora Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao najbolje rangirani kandidat nakon završenog javnog konkursa koji je provela Agencija za državnu službu BiH.

Vijeće ministara BiH je imenovalo Miju Krešića za vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, počevši od 3. maja 2023. godine, kako bi agencija nastavila zakonito funkcionirati.

Istovremeno je za v. d. direktora Agencije za rad i zapošljavanje imenovan Vedad Hindija, počevši od 1. 5. 2023. godine, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca. Cilj je omogućiti da Agencija za rad i zapošljavanje ima zakonskog zastupnika i nakon 1. maja 2023. godine kada Hindiji istječe tromjesečni mandat v. d. direktora.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA).


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 11.05.2023.

Naslov: Redakcija