Zastava Srbije

UREDBA O DODJELJIVANJU I ODUZIMANJU ČINOVA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBIH: Propisuje se postupak dodjeljivanja i oduzimanja činova policijskim službenicima, utvrđuju radna mjesta policijskih službenika, te poslovi i njima pripadajući činovi policijskih službenika

12.01.2024.


Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova donijela Uredbu o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom uredbom propisuje se postupak dodjeljivanja i oduzimanja činova policijskim službenicima zaposlenim u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije, utvrđuju radna mjesta policijskih službenika, te poslovi i njima pripadajući činovi policijskih službenika. Također propisana su radna mjesta policijskih službenika koja će biti popunjena u činu mlađeg inspektora zapošljavanjem novih policijskih službenika i radna mjesta koja će biti popunjena unapređenjem policijskih službenika sa nižim činom, kao i druga pitanja od značaja za provođenje ove uredbe.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Kako je navedeno u obrazloženju, tokom primjene dosadašnje Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 95/2015 i 66/2019) utvrđeno je da pojedina pitanja nisu u cijelosti usklađena sa odredbama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 27/2005, 70/2008, 45/2010 - dr. zakon, 44/2011 i 13/2018), što je dovelo do različitog pristupa u pogledu sadržaja pojedinih odredbi.

Također, analizom rada u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u proteklom periodu ocijenjeno je da je u izvršavanju poslova iz nadležnosti ovog ministarstva koji se odnose na obuku policijskih službenika na Policijskoj akademiji i analitičku obradu podataka u vezi sa pitanjima iz oblasti droga, terorizma, organizovanog kriminala i međukantonalnog kriminala, potrebno iskustvo i znanje policijskog službenika. Stoga je uredbom bilo potrebno predvidjeti policijske službenike i u okviru Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Analizom rada Federalne uprave policije ocijenjeno je da za pravilno i efikasno izvršavanje poslova iz djelokruga rada, prije svega kibernetičkog kriminala, neophodno da se za pojedina radna mjesta predvide susjedni činovi. Ovi činovi su postojali i ranije, ali je to pravo ukinuto Uredbom koja je donesena 2015. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 11.01.2024.

Naslov: Redakcija