Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Predviđeno povećanje iznosa prava na ličnu invalidninu, na novčanu pomoć i na dodatak za njegu i pomoć drugog lica

11.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku, kojim se predviđa povećanje iznosa prava na ličnu invalidninu, na novčanu pomoć i na dodatak za njegu i pomoć drugog lica, a koja korisnici prava iz socijalne zaštite ostvaruju na osnovu ovog zakona.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti predviđeno je da se povećaju procenti za utvrđivanje visine iznosa ovih prava i to na način da iznose:

  • novčana pomoć za pojedinca 17% od osnovice;
  • za porodicu sa dva člana 22% od osnovice;
  • za porodicu sa tri člana 27% od osnovice;
  • za porodicu sa četiri člana 30% od osnovice i
  • za porodicu sa pet i više članova 33% od osnovice.

Kod dodatka za pomoć i njegu drugog lica predviđeno je povećanje procenta na 22% od osnovice za lice koje cjelodnevno i u potpunosti zavisi od drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba, i koje nije u mogućnosti da uz upotrebu bilo kojih pomagala samo zadovolji te potrebe i 11% od osnovice za lice kojem je neophodna djelimična pomoć drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba. Kod prava na ličnu invalidninu predviđeno je povećanje procenata na način da iznose:

  • 17% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 100%;
  • 14% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 90%;
  • 12% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 80%; i
  • 10% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 70%.

Podsjećamo da je Zakonom definisano da je osnovica za utvrđivanje visine prava prosječna neto plata iz prethodne godine.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se neodložno pruži direktna finansijska podrška korisnicima prava iz socijalne zašite, da bi se umanjile posljedice aktuelnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica i ostalih proizvoda i usluga.

Prijedlogom zakona predviđeno je i da će Centar za korisnike prava na novčanu pomoć, prava na ličnu invalidninu i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica koji su pravo ostvarili do stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti, uskladiti iznos priznatog prava sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu, a da korisnicima pripada pravo u iznosu propisanom ovim zakonom od dana njegovog stupanja na snagu.

Po Zakonu, sredstva za finansiranje prava na ličnu invalidninu obezbjeđuju se u budžetu Republike, a sredstva za finansiranje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica se obezbjeđuje u budžetu Republike i budžetima jedinica lokalne samouprave: 50% u budžetu Republike i 50% u budžetima jedinica lokalne samouprave. Imajući u vidu da je predviđeno da Zakon stupi na snagu 1. maja 2022. godine, neophodno je obezbjediti dodatna sredstva u iznosu od oko 4.600.000 KM za 2022. godinu, od čega 2.700.000 KM u Budžetu Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.04.2022.

Naslov: Redakcija