Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen veći broj nacrta zakona iz oblasti zdravstva

11.03.2022.


Vlada Republike Srpske donijela je, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, novu Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19.

Ovom uredbom uređuje se način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, koje izaziva teški akutni respiratorni sindrom korona virus 2 (SARS-CoV-2), za vrijeme trajanja vanredne situacije u skladu sa zakonom. Stupanjem na snagu nove uredbe, prestaje da važi prethodna Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19 (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 120/21 i 3/22).

U odnosu na prethodnu, nova Uredba ne sadrži odredbe kojima je do sada bio uređen način izvršavanja mjera u zajednici u cilju sprečavanja i kontrole širenja SARS-CoV-2 u smislu korišćenja lične zaštitne opreme (zaštitnih maski) i pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance; u vezi sa izvođenjem nastave u vaspitno-obrazovnim, odnosno visokoškolskim ustanovama; u smislu mjera koje su obavezni da sprovode pravna lica i preduzetnici u zatvorenom prostoru; te mjera u ugostiteljskim objektima u smislu ograničavanja radnog vremena, određivanja maksimalnog broj gostiju na osnovu korisne površine i obaveze sprovođenja epidemioloških mjera. Takođe, nova Uredba ne sadrži ni dosadašnje odredbe o načinu sprovođenja takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija i sportista, organizacije kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala na otvorenom, organizacije kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala u zatvorenom.

Umjesto toga, novom Uredbom propisano je obavezno nošenje zaštitne maske, na način da pokriva nos i usta, za zaposlene, pacijente, korisnike usluga i posjetioce u zdravstvenim ustanovama, te za zaposlene i posjetioce u domovima za starija lica i drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika.

Kada su u pitanju vaspitno-obrazovne i visokoškolske ustanove, propisana je obaveza da prate epidemiološku situaciju u okviru svoje ustanove, u saradnji sa nadležnim domom zdravlja preduzimaju potrebne mjere i pravovremeno obavještavaju nadležno ministarstvo, te da budu pripremljene za prilagođavanje rada u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije.

Uredbom se uređuje i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem njenih odredaba.

Nova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a prestaje da važi 30.06.2022. godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je na, 160. sjednici, održanoj u Banjaluci, Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske kojim se nastoji bolje urediti sistem zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite, potrebe za unapređenjem sistema zdravstvene zaštite, kao i usklađivanja sistema zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj sa sistemom zdravstvene zaštite u zemljama Evropske unije.

Razlog za donošenje novog Nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti jeste potreba za boljim uređivanjem pojedinih segmenata zdravstvenog sistema, čime će se zdravstveni sistem bolje prilagoditi potrebama stanovništva i osiguraće se pružanje kvalitetnijih i sigurnijih zdravstvenih usluga stanovništvu Republike Srpske. Odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti omogućena je i bolja osnova za korišćenje tehnoloških mogućnosti u budućem razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Predloženim odredbama Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti uređen je širi obim prava građana i pacijenata prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, pa se tako, između ostalog propisuje pravo građanina na uvid u listu čekanja, uz propisivanje obaveze zdravstvene ustanove koja je dužna obavijestiti pacijenta o stavljanju na listu čekanja i načinu na koji će biti dalje informisan o terminu pružanja zdravstvene usluge; predviđeno uspostavljanje sistema za praćenje zadovoljstva i iskustva korisnika usluga; efikasnija laboratorijska dijagnostika i uštede pacijentovog vremena - u ustanovu višeg nivoa zdravstvene zaštite, može se umjesto pacijenta uputiti laboratorijski uzorak; umjesto sa dosadašnjih 15, lica do navršenih 18 godina starosti biće oslobođena participacije itd.

Nacrtom ovog Zakona propisan je i plan mreže zdravstvenih ustanova na teritoriji lokalne samouprave, bolja i efikasnija organizacija primarne zdravstvene zaštite, mogućnost formiranja novih epidemioloških jedinica u domovima zdravlja transformisanjem postojećih higijensko – epidemioloških službi u multidisciplinarne centre za promociju zdravlja i prevenciju bolesti, radiološko stomatološke ambulante kao zdravstvene ustanove, odbori za zdravlje u opštinama, iz reda odbornika lokalne samouprave i predstavnika drugih zdravstvenih organizacija, u cilju aktivnog učešća u kreiranju planskih dokumenata za očuvanje i unapređenje zdravlja građanina, uvođenje novih zdravstvenih usluga, kao što su telemedicina i mobilno zdravstvo itd.

Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti je odgovor i na izazove održivosti zdravstvenog sistema, koje sa sobom nosi emigracije zdravstvenih radnika iz Republike Srpske. Neka od predloženih rješenja su uključivanje predstavnika zdravstvenih komora u proces planiranja specijalizacija i supspecijalizacija zdravstvenih radnika; predlaganje formiranja dodatnih komora zdravstvenih radnika; predviđanje novih poslova za zdravstvene radnike sa završenim visokim obrazovanjem, posebno u oblasti pružanja usluga prehospitalnog zbrinjavanja oboljelih i povrijeđenih, zdravstvene njege u zajednici, kao i realizacije programa za promociju zdravlja i prevenciju bolesti; formiranje nove vrste zdravstvene ustanove (ambulanta za zdravstvenu njegu i fizijatriju), putem koje će diplomirane medicinske sestre ili diplomirani fizioterapeuti moći samostalno nuditi svoje usluge; standardizovanje kompetencija koje zdravstveni radnici stiču na prvom ciklusu studija visokog obrazovanja itd.

Vlada Republike Srpske je na sjednici utvrdila i Nacrt zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Osnovni razlog za donošenje Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama jeste potreba za boljim uređivanjem medicinske i zdravstvene dokumentacije, kao i sistema evidencija, izvještavanja i korišćenja medicinskih i zdravstvenih podataka i informacija. Odredbama novog Zakona utvrđena je primjena rješenja koja omogućavaju digitalizaciju pružanja zdravstvenih usluga i osnova je za korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u budućem razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske, kao i usklađivanje sistema dokumentovanja i uređivanje tokova podataka i izvještavanja prema institucijama i ustanovama zdravstvenog sistema koje prikupljaju i obrađuju podatke i informacije za kompletan zdravstveni sistem.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim će se poboljšati zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, poboljšanjem nadzora nad pojavom zaraznih bolesti koje se dodaju na listu zaraznih bolesti i stanja značajnih za epidemiološki nadzor. Omogućiće se dostupnost vakcine protiv humanog papiloma virusa i održati dostupnost vakcine protiv COVID-19. Naime, Nacrtom se vakcina protiv humanog papiloma virusa i vakcina protiv COVID-19 uvode kao preporučene vakcine, s namjerom da budu dostupne licima, kojima vakcinaciju preporuči doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine ili licima koja vakcinu traže na lični zahtjev.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona nalazi se u potrebi zakonskog regulisanja obezbjeđivanja i finansiranja lijekova za osigurana lica Fonda, putem definisanja listi lijekova koji se izdaju na recept, lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja, lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova, kao i lijekova koji će se nalaziti u Posebnom programu lijekova koji će se primjenjivati u ograničeno dostupnim količinama, prema prioritetima koje u skladu sa medicinskim indikacijama, stručno-medicinskim i doktrinarnim stavovima određuje zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici, a za koje će Vlada Republike Srpske donijeti Odluku o načinu finansiranja.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o vakcinaciji protiv COVID-19 u Republici Srpskoj i istu prihvatila. Vlada Republike Srpske zadužila je JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da i dalje planira, sprovodi i evaluira proces vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj, te da obavijesti Vladu Republike Srpske o potrebama vezanim za proces vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj za 2022. i 2023. godinu. Vlada Republike Srpske zadužila je zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj da organizuju vakcinaciju tako da bude lako dostupna stanovništvu i da budu spremne da se brzo prilagode i povećaju kapacitete vakcinisanja ukoliko se za to ukaže potreba.

Od 12.02.2021. godine, kada je počeo proces vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj, zaključno sa 12.02.2022. godine, zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj su u elektronsku bazu podataka Instituta za javno zdravstvo unijele podatke o ukupno 719.224 datih doza vakcina protiv COVID-19.

Od navedenog broja doza, 328.695 vakcina su date kao prva doza, 316.075 kao druga doza i 74.363 kao buster doza vakcine protiv COVID-19.

Vakcinacija protiv COVID-19 u Republici Srpskoj je definisana kao preporučena vakcinacija i besplatna je za sve stanovnike Republike Srpske koji pristupe vakcinaciji, a obezbijeđena je ravnopravno i ravnomjerno u cijeloj Republici Srpskoj. Stanovnicima Republike Srpske je omogućeno da izaberu koju vrstu vakcine žele da prime.

Preporuke međunarodnih organizacija vezano za vakcinaciju su i ostale neizmijenjene. S obzirom da se očekuje da će SARS-CoV-2 ostati u cirkulaciji, čak i ako ne bude uzrokovao epidemijske talase, vakcinacija će ostati najznačajnije sredstvo za zaštitu zdravlja, naročito osjetljivih kategorija stanovništva kao što su starije osobe i osobe sa hroničnim bolestima.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnosti MH “ERS” Matično preduzeće a.d. Trebinje za nabavku dizel goriva.

Zbog novonastale situcije u vezi s cijenom energenata na svjetskom tržištu, Vlada je dala saglasnost MH “ERS” Matično preduzeće a.d. Trebinje za nabavku dizel goriva (polugodišnje količine neophodne za funkcionisanje RiTE Gacko i RiTE Ugljevik) procijenjene vrijednosti od oko 40.000.000,00 KM bez PDV-a. Nabavljene količine dizel goriva biće uskladištene u Rafineriji nafte Brod.

Vlada Republike Srpske je donijela i odluku o izdvajanju 135.383,77 KM u svrhu sanacije i uređenje prostorija u JU “Dječije pozorište Republike Srpske”.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 10.03.2022

Naslov: Redakcija