Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama zakona o akcizama i o platama i naknadama u institucijama BiH, te o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

11.03.2022.


Na 27. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, s amandmanom uloženim na sjednici, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Nada Mladina i Zukan Helez.

Predstavnički dom usvojio je i zaključak kojim predlaže Domu naroda PSBiH da Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini razmatra u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda PSBiH, odnosno po hitnom zakonodavnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zaključka Kluba poslanika SDA prema kome se Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje zadužuje da sa 30. 11. 2022. godine, a najkasnije do 10. 12. 2022. godine, Predstavničkom domu PSBiH dostavi detaljnu analizu efekata primjene Zakona o izmjenama Zakona o akcizama BiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Prijedlog zaključka poslanice Mirjane Marinković – Lepić kojim se od Vijeća ministara BiH zahtijeva da u roku od 15 dana od usvajanja ovog zaključka u parlamentarnu proceduru uputi set mjera za prevazilaženje trenutnog ekonomskog stanja nastalog usljed agresije Ruske Federacije na Ukrajinu.

Usvojen je, po hitnom postupku, s amandmanom uloženim na sjednici, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Nikola Lovrinović, Borjana Krišto, Predrag Kožul, Darijana Filipović i Mijo Matanović.

Predstavnički dom usvojio je i zaključak kojim Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine upućuje Domu naroda PSBiH radi razmatranja i usvajanja po hitnom postupku.

Usvojen je, po hitnom postupku, i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji je predlagač poslanik Mirko Šarović.

Po hitnom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Jasmin Emrić, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Aida Baručija, Nada Mladina, Zukan Helez i Mirjana Marinković – Lepić.

U skladu sa članom 112. stav (4) Poslovnika, Predstavnički dom je u drugom čitanju usvojio i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Jasmin Emrić, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Aida Baručija, Nada Mladina, Zukan Helez i Mirjana Marinković – Lepić. Dom je prethodno, na sjednici, ovaj Prijedlog zakona usvojio u prvom čitanju.

Uz prijedloge Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom usvojio je sljedeće zaključke:

  • Predstavnički dom traži od Doma naroda da Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine usvoji po hitnom postupku, te da istovremeno okonča i proceduru usvajanja Zakona o javnim nabavkama;
  • Predstavnički dom obavještava Delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini da je Predstavnički dom usvojio Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, nakon što je ranije usvojio Prijedlog zakona o javnim nabavkama, da ih je proslijedio Domu naroda sa zahtjevom za hitno postupanje, te traži od institucija Evropske unije da Bosni i Hercegovini odobre kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji.

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocida po hitnom postupku, čiji su predlagači poslanici Snježana Novaković – Bursać i Jakov Galić. Dom je prethodno usvojio Zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, predlagača poslanika Snježane Novaković - Bursać, Nebojše Radmanovića, Obrena Petrovića, Sanje Vulić, Dragana Bogdanića i Ljubice Milјanović. Dom je prethodno usvojio Zahtjev ovih poslanika da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. U skladu s Poslovnikom, Predstavnički dom zadužio je Ustavnopravnu komisiju da izradi i dostavi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

  • modificirana poslanička inicijativa Damira Arnauta, koja glasi: “Nalaže se Ministarstvu civilnih poslova da postigne dogovor sa entitetima, Brčko Distriktom BiH i svim kantonima o jedinstvenom certifikatu sa QR kodom, na način da se certifikati izdaju na nižim nivoima vlasti”;
  • inicijativa poslanica Mirjane Marinković - Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka sa novousvojenim propisima Evropske unije;
  • poslanička inicijativa Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da pokrene postupak izmjene Pravilnika o vozačkoj dozvoli (“Službeni glasnik BiH”, broj 9/19), s cilјem ukidanja člana 24. kojim se regulira obaveza zamjene vozačke dozvole za lica koja promijene prebivalište.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih partija u 2019. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Usvojen je i Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne sigurnosti za 2020. godinu, čiji je podnosilac Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, čiji je podnosilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je i Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošlјavanja lica s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH. Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je i Prijedlog zaključka Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH koji se Vijeću ministara BiH nalaže da u roku od 30 dana započne proceduru izbora novog saziva Vijeća za lica sa invaliditetom.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, u vezi s ovim Specijalnim izvještajem, upućen je i Prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića koji glasi: “Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi Plan realizacije preporuka Ombudsmena iz Specijalnog izvještaja o govoru mržnje u BiH i dostavi na razmatranje Predstavničkom domu PSBiH”. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, u vezi s ovim Specijalnim izvještajem, upućen je i Prijedlog zaključka poslanika Nikole Lovrinovića, koji je predložio da preporuke iz ovog Specijalnog izvještaja, uz određene izmjene, postanu zaključci Predstavničkog doma.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2021. godinu, te Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2021. godinu.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 09.03.2022

Naslov: Redakcija