Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen Akcioni plan usklađivanja propisa i drugih opštih akata Republike Srpske sa propisima Evropske unije za 2022. godinu

11.02.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 156. sjednici, u Banjaluci, Akcioni plan usklađivanja propisa i drugih opštih akata Republike Srpske sa propisima Evropske unije za 2022. godinu.

S ciljem ispunjavanja obaveze usklađivanja zakonodavstva, Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju, usvaja godišnje planove usklađivanja republičkih propisa sa propisima Evropske unije. Ministarstvo je, u saradnji sa republičkim organima uprave, izradilo Prijedlog akcionog plana usklađivanja propisa i drugih opštih akata Republike Srpske sa propisima EU, za 2022. godinu. Godišnji planovi usklađivanja propisa Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU se izrađuju od 2010. godine, a ovo je trinaesti po redu akcioni plan.

Akcioni plan za 2022. godinu, sadrži planove usklađivanja propisa i drugih opštih akata sa obavezujućim sekundarnim izvorima prava EU. Istim je obuhvaćeno 12 ministarstava i dvije republičke uprave.

Normativne aktivnosti koje su predložene akcionim planom, zasnovane su na prioritetima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, preporukama sa sastanaka pododbora koji djeluju u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH, preporukama iz Izvještaja o BiH, te preporukama iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU i pratećeg Analitičkog izvještaja.

U prilogu akcionog plana sadržan je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana usklađivanja propisa i drugih opštih akata Republike Srpske sa propisima EU, za 2021. godinu.

Na sjednici utvrđen je Prijedlog Vlade Republike Srpske za Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2022. godinu, koji će biti dostavljen Narodnoj skupštini.

Vlada Republike Srpske je za Zakonodavnoi dio Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske predložila 54 prijedloga zakona, a za Tematski dio Programa rada Narodne skupštine 23 prijedloga.

Vlada Republike Srpske na sjednici, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2022. godini.

U Budžetu Republike Srpske za 2022. godinu, u okviru “ostale budžetske potrošnje” na poziciji “Javne investicije”, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 150.000.000 KM.

Nakon donošenja prve odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske, ukazala se potreba da se iz budžetskih sredstava za javne investicije za 2022. godinu finansiraju/sufinansiraju dodatni projekti, među kojima su: adaptacija postojećih i izgradnja novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica Kozarska Dubica, izgradnja Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Banjaluci, projekat Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice, izgradnja objekta za potrebe Policijske uprave Istočno Sarajevo, objekat za smještaj jedinica SAJ i žandarmerije i izgradnja parkinga u Centru za obuku Zalužani, Banjaluka”, i drugi.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2022. godinu.

Ovim planom utvrđuje se vrsta i obim poslova premjera i katastra nepokretnosti u Republici Srpskoj za 2022. godinu, kao i izvori i obim sredstava za realizaciju tih poslova.

Nakon analize utvrđeno je i ocijenjeno postojeće stanje, identifikovane su slabosti u dosadašnjem radu i predložen je novi pristup i aktivnosti na jednom od primarnih strateških ciljeva Uprave i to: na završetku novog premjera nepremjerenih dijelova opština Republike Srpske i osnivanju katastra nepokretnosti na teritoriji cijele Republike kao nove, jedinstvene, tačne i ažurne evidencije o nepokretnostima, prava na nepokretnostima i nosiocima tih prava.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o sprovođenju Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godina, sa prijedlozima za izradu novog strateškog dokumenta i istu prihvata, te donijela Odluku o izradi Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina.

Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina je integrisani, multisektorski strateški dokument koji će poslužiti kao okvir u kojem će se razvijati sistem lokalne samouprave, te kao osnov za kreiranje strategija razvoja jedinica lokalne samouprave, politika i planova razvoja, programa i projekata, koji treba da budu usklađeni sa dugoročnim razvojnim ciljevima.

Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina sadržavaće ključna rješenja i mjere za proces decentralizacije i reforme lokalne samouprave na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Izrada ove strategije jedna je od aktivnosti iz Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022-2024. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o formiranju interresorne komisije za reviziju studijskih programa u Republici Srpskoj.

Zadatak Komisije je revizija studijskih programa na visokoškolskim ustanovama, koja će obuhvatiti analizu potreba za novim studijskim programima, ocjenu opravdanosti postojećih studijskih programa i potrebe za racionalizacijom istih po broju, vrsti i oblasti, a u skladu sa javnim interesom i potrebama tržišta rada u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o izradi Tranzicionog plana za prilagođavanje kvalifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta u oblasti zdravstva i zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da, u saradnji sa Projektom jačanja sestrinstva u BiH, pripremi metodologiju izvođenja analize radne snage, istraživačka pitanja, dizajna analize, metode, učesnika, okvira i veličine testiranja, procedure i vremenskog okvira potrebnog za različite faze pripreme i realizacije analize.

Podsjećamo, Akcioni plan za reformu srednjoškolskog obrazovanja medicinskih tehničara u Republici Srpskoj je usvojen zaključkom Vlade Republike Srpske 30. decembra 2020. godine. Istim zaključkom Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da imenuje radnu grupu za izradu Tranzicionog plana za prilagođavanje kvalifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta u oblasti zdravstva.

Uz podršku Projekta sestrinstva u BiH, koji finansira i podržava Vlada Švajcarske, a implementira konzorcijum kojeg čine Fondacija Fami i Ženevske univerzitetske bolnice (HUG) izrađen je Akcioni plan za transformaciju srednjoškolskog obrazovanja medicinskih tehničara u Republici Srpskoj koji predviđa pet komponenti: izradu tranzicionog plana, modernizaciju srednjoškolskih nastavnih planova i programa, usklađivanje normativnih akata (u oblasti obrazovanja i zdravstva), izradu knjiga kompetencija za medicinske tehničare i diplomirane medicinske sestre i obuku medicinskih sestara koje rade kao nastavnici u srednjim školama.

Vlada Republike Srpske usvojila je Program rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2022. godinu.

Aktivnosti Agencije predviđene Programom rada sa finansijskim planom za 2022. godinu biće usmjerene na razvojne, stručne i operativne poslove, s ciljem privlačenja i realizacije ulaganja, promocije i unapređivanja izvoza i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i na druge poslove koje doprinose razvoju privrede Republike Srpske.

Agencija će, takođe, kontinuirano vršiti i analizu propisa koji utiču na položaj i poslovanje MSP u Republici Srpskoj i pružaće podršku lokalnom ekonomskom razvoju kroz saradnju sa lokalnim razvojnim agencijama i odjeljenjima za privredu i razvoj gradova i opština u realizaciji zajedničkih projekata i aktivnosti, organizaciju obuka za zaposlene u lokalnim razvojnim agencijama i jedinicama lokalne samouprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 10.02.2022.

Naslov: Redakcija