Zastava Srbije

VLADA FBIH: Dopunjena Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH za 2020. godinu

11.01.2021.


Prihvativši informaciju Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH o Odluci Ustavnog suda BiH od 22.12.2020. godine o dopustivosti i meritumu u predmetu E.Š. i drugi, Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, jednim od donesenih zaključaka, naložila Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva da, u roku od sedam dana, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju vezanu za korona virus (COVID-19) u Federaciji BiH, sačini procjenu rizika i dostavi joj prijedlog mjera radi potvrde ili izmjene mjera utvrđenih Naredbom Kriznog štaba od 9.11.2020. godine.
 
Federalnoj upravi civilne zaštite naloženo je da, u istom roku od sedam dana, Vladi dostavi prijedlog izmjene Odluke o prestanku proglašenja prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području FBiH od 29.5.2020. godine, a koja se odnosi na zaduženje Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva da utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa i to tako da ova dva štaba prijedloge mjera dostavljanju na usvajanje Vladi Federacije BiH.
 
Federalna vlada će jednom mjesečno obavještavati Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, te će poštovati okvir djelovanja izvršne vlasti koji uspostavi Parlament Federacije BiH za vrijeme trajanja pandemije.
 
Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH zadužen je da, u utvrđenom roku, obavijesti ovaj sud o provođenju naloga iz Odluke o dopustivosti i meritumu.
 
Naime, u samoj informaciji je ukazano na činjenicu da Ustavni sud BiH zaključuje da mjere koje su donesene u spornim naredbama kriznih štabova ne odstupaju od onih koje poduzimaju druge države i koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija.
 
Dakle, Ustavni sud BiH ukazuje na povredu prava apelanata utvrđenih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom, koju vidi u činjenici da je, u konkretnom slučaju, riječ o miješanju u pravo na privatni život i na slobodu što je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti, odnosno kriznih štabova ministarstava zdravstva. S tim u vezi, Ustavni sud BiH smatra da je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, te da ta činjenica predstavlja kršenje prava i sloboda apelanata.

Vlada Federacije BiH je usvojila Plan rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, sačinjen u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.
 
Aktivnosti planirane za 2021. godinu usmjerene su ka realizaciji zacrtanih strateških ciljeva iz Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda 2021-2023. godina.
 
Sredstva potrebna za realizaciju godišnjeg plana usaglašena su s Dokumentom okvirnog budžeta Federalnog zavoda 2021-2023. godina, kao i s gornjom granicom rashoda za 2021. godinu Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH 2021-2023. godina.
 
Realizacija ovogodišnjeg plana će ovisiti o epidemiološkoj situaciji nastaloj zbog pandemije koronavirusa.
 
Strateški ciljevi Federalnog zavoda tokom 2021. godine su osiguranje i unaprjeđenje učinkovitije provedbe prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, te uspostava jedinstvenog informacijskog sistema.
 
Planom je, uz ostalo, predviđeno donošenje 37.400 rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenom međunarodnih, te 78.600 na osnovu domaćih propisa. Planirano je i smanjenje za 27.800 broja neriješenih predmeta primjenom svih propisa u prvom i drugom stepenu.

Vlada FBiH je dopunila Odluku o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2020. godinu.
 
Naime, sukladno važećoj uredbi iz ove oblasti, u 2020. godini je otvoren novi termin za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje od 1.10.2020. do 30.11.2020. godine, te je i Odlukom kojom se utvrđuju postupci i dinamika gotovinskih isplata u fiskalnoj 2020. godini bilo nužno obuhvatiti i zahtjeve za verifikaciju podnesene u ovom razdoblju.
 
Inače, Zakonom o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 62/2009, 42/2011, 91/2013, 101/2016 i 57/2020) je propisano da se, nakon verifikacije, isplaćuje maksimalan gotovinski iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos potraživanja do 1.000 KM.

Na osnovu zaključaka sa 245. sjednice, Federalni zavod za programiranje razvoja je predložio, a Vlada FBiH, usvojila izmjene jedne i dopune dvije uredbe donesene na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH ("Sl. novine FBiH", br. 32/2017).
 
Izmjenom Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH izmijenjene su prelazne i završne odredbe i propisano da se trogodišnji plan rada federalnog organa uprave za period 2020.-2022. i 2021.-2023. godina za nivo FBiH, Godišnji program rada Vlade Federacije i godišnji plan rada federalnog organa uprave za 2020. i 2021. godinu i Izvještaj o radu Vlade FBiH i godišnji izvještaj o radu federalnog organa uprave za 2020. i 2021. godinu izrađuju u skladu sa odredbama Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.
 
Kantonalni, odnosno općinski/gradski organ uprave godišnji plan rada za 2020. i 2021. godinu i godišnji izvještaj o radu i o razvoju za 2020. i 2021. godinu izrađuju u skladu s važećim propisima i postojećim metodologijama.
 
Smjernice za trogodišnje planiranje rada u FBiH za nivo kantona i jedinice lokalne samouprave izrađuju se u 2021. godini za planski ciklus 2022.-2024. godina, a godišnji plan rada za sve nivoe vlasti u FBiH izrađuju se u 2021. godini za planski ciklus 2022. - 2024. Također je kao rok za početak primjene ove uredbe određen 1.1.2022. godine.
 
Isti rok je preciziran i dopunama uredbi o evaluaciji strateških dokumenata i o izradi strateških dokumenata u FBiH.

Federalna vlada, nakon razmatranja, nije prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH koju je podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Elma Đogić, a kojom je predloženo rješenje po kojem, u slučaju kada je gradskom ili općinskom vijeću istekao mandat u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - ispr., 4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 - odluka US, 63/2011 - odluka US, 18/2013, 7/2014, 31/2016, 54/2017 - odluka US i 41/2020) ili nije konstituisan novi saziv ovih vijeća, proračun donose gradonačelnik ili načelnik općine.
 
Prema mišljenju Vlade, ovakva inicijativa je nepotrebna jer je člankom 7. stavkom (1) Zakona o proračunima u FBiH propisano da proračune donosi Parlament FBiH, zakonodavno tijelo kantona, odnosno gradska i općinska vijeća za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, prije početka godine na koju se odnosi. Sukladno rokovima iz proračunskog kalendara i definiranim aktivnostima na pripremi i izradi proračuna, ostavljeno je dovoljno vremena da općinska/gradska vijeća (bez obzira na istek mandata) donesu proračun do kraja tekuće fiskalne godine.

Vlada FBiH je dala saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2021. godinu. Strateški ciljevi Fonda su prikupljanje namjenskih naknada - ostvarivanje prihoda, sufinansiranje projekata zaštite okoliša i energijske efikasnosti, te informacioni sistem okoliša i osiguranje sistemskog praćenja parametara za ocjenu stanja okoliša.
 
Kad je riječ o Finansijskom planu za 2021. godinu, s procjenom od 2022. do 2024. godine, utvrđenom u iznosu od 67.000.831 KM, procjena prihoda je otežana zbog pandemije koronavirusa, jer je veliki broj privrednih subjekata - obveznika plaćanja okolišnih naknada imao probleme ili zastoje u radu u toku 2020. godini što će se direktno odraziti na prihode Fonda od naknada u 2021. godini.

Federalna vlada je usvojila i Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2021. godinu. Također, usvojeni su planovi rada za 2021. godinu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, Federalne direkcije robnih rezervi, Federalnog zavoda za geologiju, Odbora državne službe za žalbe, Federalnog zavoda za poljoprivredu, te Federalnog agromediteranskog zavoda. Usvojeni su i planovi rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH, te Plan i program rada i Plan prihoda i rashoda, s Planom javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja FBiH za 2021. godinu.

Federalna vlada je dala suglasnost za zaključivanje Aneksa 2 na Sporazum o načinu i uvjetima korištenja nepokretne imovine od 26.3.2012. godine između Vlade FBiH, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i ASA Banke d.d. Sarajevo, te za njegovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu financija.
 
Ujedno, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zadužena je da pripremi prijedlog Odluke da prostorije na 16. spratu objekta "B" zgrade Vlade FBiH u Sarajevu, ukupne površine budu dodijeljene na privremeno tromjesečno korištenje bez naknade Izvozno-kreditnoj agenciji BiH.
 
Vlada je Financijsko-informatičkoj agenciji (FIA) saglasnost za izdavanje u zakup dijela poslovnih prostora u Drvaru i Glamoču.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH je zadužena da, u skladu s Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i trezor, preknjiži vrijednost ulaganja u adaptaciju i opremanje objekta bivšeg JP Geodetskog zavoda, Bulevar Meše Selimovića 95 u Sarajevu. Preknjiženje se vrši s pozicije stalnih sredstava na poziciju sumnjivih i spornih potraživanja u iznosu od 3.226.391,91 KM, što odgovara iznosu tužbenog zahtjeva.

Vlada Federacije BiH je usvojila dvije informacije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
Riječ je o informacijama o izvršavanju, odnosno neizvršavanju ustavnih nadležnosti Federacije BiH u oblasti šumarstva i potrebi izmjene kantonalnih propisa za ovu oblast, te o realizaciji Odluke o odobravanju sredstava iz Budžeta FBiH za sufinansiranje Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH" (WATSAN FBiH) u 2017. godini.

Vlada FBiH je donijela odluke o raspisivanju javnog konkrusa i o utvrđivanju kriterija, te je utvrdila tekst javnog oglasa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora BH-Gasa d.o.o. Sarajevo.
 
Skupštini Feroelektra d.d. Sarajevo date su prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, a zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje na ove dužnosti, na period od četiri godine, Adisa Džabije i Ismara Beše.
 
Za predstavnice Gender Centra Federacije BiH u Radnoj grupi za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH imenovane su Belma Ramić i Azra Džipa.
 
Vlada je Edinu Sijerčić opunomoćila da je zastupa u radu i odlučivanju na Skupštini Agrokomerca d.d. Velika Kladuša.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 08.01.2021.

Naslov: Redakcija