Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-COV-2

10.12.2021.


Vlada Republike Srpske održala je 149. sjednicu, u Banjaluci, na kojoj je donijela Rješenje o davanju saglasnosti za područje slobodne zone “Slobodna zona Trebinje” i utvrđivanju opravdanosti njenog osnivanja.

Postupajući u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama Republike Srpske i shodno odredbama Pravilnika o kriterijumima za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone, Ministarstvo privrede i preduzetništva je, izvršilo ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone “Slobodna zona Trebinje”, te utvrdilo da su ispunjeni svi propisani kriterijumi za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja zone.

Naime, planirani obim investicionih ulaganja u prve tri godine iznosiće 7.900.000 KM, što je i veći planirani iznos od onog koji se zahtijeva po Pravilniku, tj. 3.000.000 KM.

Planom zapošljavanja u slobodnoj zoni predviđeno je da će u prve tri godine biti zaposleno najmanje 240 radnika, dok je Pravilnikom utvrđena obaveza zapošljavanja od najmanje 100 radnika u prve dvije godine njenog rada, tako da je zadovoljen i ovaj kriterijum.

Takođe, utvrđeno je da će osnivanje slobodne zone imati pozitivan uticaj na razvoj područja grada Trebinja i opština u okruženju od kojih je većina nerazvijena (Nevesinje, Gacko, Bileća, Ljubinje, Berkovići).

Utvrđen je i plan transfera savremenih tehnologija, a zadovoljen je i kriterij o vrijednosti robe koja se planira izvesti iz slobodne zone, tj. roba koja se proizvede u slobodnoj zoni u najvećoj mjeri će biti namijenjena za izvoz i značajno premašiti 50% od ukupne vrijednosti proizvedene robe u periodu od 12 mjeseci.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-COV-2, kojom se produžava rok sprovođenja Garantnog programa Republike Srpske do 31. decembra 2022. godine.

Ovim izmjenama i dopunama je povećan najveći iznos kredita za srednja preduzeća sa 400.000 KM na 500.000 KM, te utvrđeno da najveći iznos kredita za ostale privredne subjekte iznosi 500.000 KM.

Uvedena je mogućnost korištenja počeka u trajanju do 12 mjeseci umjesto obaveznog korišćenja počeka, kao i mogućnost da i ostali privredni subjekti budu korisnici Garantnog programa.

Izmjenama i dopunama biće omogućeno finansijskim organizacijama da privrednim subjektima odobravaju više kredita, uz uslov da ukupan iznos odobrenih kredita ne pređe maksimalan iznos kredita utvrđenog po vrstama privrednih subjekata.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju u vezi s učešćem konzorcijuma iz Republike Srpske u aktivnostima Evropske mreže preduzetništva u periodu 2022-2027. godina u okviru Programa “EU Single Market”. Vlada Republike Srspke saglasna je da Konzorcijum Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske uzme učešće u radu Evropske mreže preduzetništva čije aktivnosti se finansiraju iz Programa “EU Single Market”. Evropska mreža preduzetništva je najveća mreža poslovne podrške u svijetu, kreirana od strane Evorpske komisije. U aktivnostima Mreže funkcioniše više od 600 organizacija iz 60 zemalja svijeta. Konzorcijum iz Republike Srpske čine Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Inovacioni centar Banjaluka.

Vlada Repubike Srpske je usvojila Informaciju o potrebi izgradnje zgrade Policijske uprave Istočno Sarajevo. Zadužuje se Ministarstvo finansija da obezbijedi u 2022. godini sredstva u iznosu od 7.540.366 KM, za izgradnju objekata za potrebe Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Vlada Republike Srpske na sjednici donijela je Odluku kojom se utvrđuje da je od opšteg interesa izgradnja društvenih i infrastrukturnih objekata: opštinskog administrativnog centra, centra za socijalni rad, biblioteke, zajedničke kotlovnice i saobraćajnice koja će povezivati navedene objekte u užem dijelu centra Stanara, te da se u tu svrhu može izvršiti potpuna eksproprijacija nepokretnosti označenih u ovoj odluci. Opština Stanari će izgradnjom ovih objekata obezbijediti racionalnije funkcionisanje opštinske uprave i njenih organa i kvalitetniji i viši nivo usluga za građane opštine Stanari u ostvarivanju njihovih prava i interesa iz svih oblasti u okviru jedinice lokalne samouprave, a naročito iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

Vlada Republike Srpske na sjednici donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za 2022. godinu. U Finansijskom planu - Budžetu JU Fond solidarnosti za 2022. godinu planirani su prihodi sa primicima i rashodi sa izdacima u iznosu od 9.743.600 KM što je u odnosu na Finansijski plan - Budžet JU Fond solidarnosti za 2021. godinu više za 76.000 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o završetku realizacije projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske - 2021.” i Informaciju o planiranoj realizaciji projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske”, za period 2022-2024. godine.

Riječ je o jedinstvenom projektu u Republici Srpskoj koji JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, realizuje 19 godina.

U Projektu je do sada učestvovalo više od 34.000 lica, odnosno djece iz najosjetljivijih kategorija 81,7% i odraslih lica 18,3% (vaspitača, stručnog osoblja, roditelja-pratilaca djece sa smetnjama u razvoju). Projektom su obuhvaćena djeca iz Republike Srpske, čije je odrastanje osujećeno nepovoljnim porodičnim, socijalnim i materijalnim uslovima, zdravstvenim i razvojnim problemima. Oni zajedno sa talentovanom djecom i istaknutim sportistima (pobjednicima na republičkim i državnim takmičenjima), na inkluzivnom principu, provode deset dana u odmaralištu Omladinski hostel “Užice” u Bečićima na crnogorskom primorju.

Budžetom JU Javnog fonda za dječiju zaštitu za 2021. godinu na poziciji - “zadovoljavanje razvojnih potreba djece” za realizaciju projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske” planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.110.000,00 KM. Ukupno je utrošeno 923.878,00 KM ili 83,2% od planiranih sredstava za realizaciju Projekta u 2021. godinu.

Projekat je realizovan u vremenskom periodu od 06.06.2021. do 22.09.2021. godine u ukupno 12 desetodnevnih smjena. Shodno navedenom, u 2021. godini obuhvaćeno je ukupno 1.683 lica, a od ovog broja je 77,8% djece i 22,2% odraslih lica (stručno osoblje, vaspitači, roditelji-pratioci). Značajno je istaći da tokom boravka učesnika u Bečićima nisu zabilježeni slučajevi zaražavanjem korona virusom. Navedenom je doprinijelo testiranje nevakcinisanih učesnika iznad 18 godina prije polaska u uslužni prostor, ali i higijensko-epidemiološke mjere koje su bile na snazi tokom boravka učesnika.

Okvirni sporazum sa odabranim pružaocima usluga pansiona i prevoza JU Javni fond za dječiju zaštitu, potpisuje se na period od tri godine,što je neophodno da se uradi za period od 2022. do 2024. godine. Za period od 2022. do 2024. godine planira se učešće do 2.100 lica na nivou godine, što bi značilo za posmatrani period ukupno do 6.300 lica (djece i pratećeg osoblja). Vremenski period realizacije i veličine smjene će biti definisani projektnom dokumentacijom za svaku godinu pojedinačno. Budžetom JU Javnog fonda za dječiju zaštitu planiraju se sredstva za realizaciju Projekta.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01.01. do 30.11.2021. godine, na poziciji Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, u iznosu od 1.302.730,74 KM, od ukupno 2.033.400 KM, koliko je na ovoj poziciji planirano za ove namjene. Raspoloživa sredstva će biti doznačena za ukupno 48 saveza i udruženja lica sa invaliditetom, kao i ustanova socijalne zaštite, za potrebe realizacije projekata i programa koji su podnijeli putem sprovedenog javnog konkursa.

Vlada Republike Srpske je usvojila Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj za period 2022-2024. godina.

Zadužuje se Gender centar da koordiniše realizacijom ovog Akcionog plana, a ministarstva nosioci programa i mjera se zadužuju za realizaciju programa i mjera u okviru svojih institucionalnih nadležnosti, u saradnji sa Gender centrom. Gender centar i nadležna ministarstva nastavljaju svoj zajednički rad na izradi, sprovođenju i praćenju mjera koje će u narednom srednjoročnom periodu biti fokusirane na unapređenje položaja žena na selu. Ovakvim pristupom je planirano da se mjere i aktivnosti specifično usmjerene na osnaživanje žena na selu provode istovremeno, komplementarno i koordinisano sa mjerama i aktivnostima usmjerenim na ravnopravnost polova u lokalnim zajednicama.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2022. godini. Plan aktivnosti je izrađen na osnovu analize prikupljenih podataka, dostavljenih izvještaja o realizaciji zadataka tokom proteklih godina, izvještaja o inspekcijskom nadzoru, analize trenutnog stanja, zaključaka sa koordinacionih sastanaka, evaluacije dosadašnjih iskustava kao i mišljenja i prijedloga subjekata od neposrednog značaja za ovu oblast. Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru s ciljem ostvarivanja mjerljivih efekata kroz evidentno smanjenje štete na prirodnim resursima i bogatstvom naših prostora pod šumskom i drugom vegetacijom.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2022. godini. Plan je osnovni dokument za koordinaciju i sprovođenje dodatnih ili posebnih godišnjih zadataka i aktivnosti republičkih organa, gradova/opština, privrednih društava, drugih pravnih lica i udruženja građana koji sprovode djelatnost od značaja za zaštitu i spasavanje od poplava. Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava. Republička uprava civilne zaštite nadležna je za koordinaciju, usklađivanje, praćenje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za sprovođenje ovog plana.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite da izvrši uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike privrednog društva “UNIS - fabrika cijevi” a.d. Derventa “u stečaju” koji sa tom uplatom ispunjavaju uslove za penziju. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje će se izvršiti kroz pojedinačnu uplatu doprinsa za šest radnika, prema rješenjima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u ukupnom iznosu od 85.051,79 KM.

Vlada Republike Srpske je na sjednici prihvatila Informaciju o rješavanju statusa Filharmonije u okviru Narodnog pozorišta Republike Srpske, kao nove umjetničke organizacione jedinice.

Zadužena su Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da za rad i funkcionisanje Filharmonije obezbijede 450.000,00 KM u budžetu za 2022. godinu.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o učešću u programu EU “Kreativna Evropa” za period 2021-2027. Program EU “Kreativna Evropa” je namijenjen razvoju evropskog kulturnog i kreativnog sektora.

Zaduženi su Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da, u skladu sa mehanizmom koordinacije i vodeći računa o ustavnim nadležnostima u oblasti kulture, vrše poslove koordinacije i praćenja realizacije programa EU Kreativna Evropa 2021-2027.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 09.12.2021.

Naslov: Redakcija