Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojena informacija Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 s naredbama i preporukama. Predložene izmjene dva zakona iz oblasti osiguranja

10.09.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 6.9.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 9.9.2021. godine, a Krizni štab FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.

Krizni štab FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

Zaključeno je i da Vlada FBiH, s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju, traži od kantona pojačan nadzor nad primjenom epidemioloških mjera.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da je u 35. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen rast svih indikatora, a najviše broja smrtnih slučajeva, hospitaliziranih i pacijenata na respiratoru.

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o aktualnom stanju pandemije i procesa cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH.

Prema podacima prikupljenim do 6.9.2021., u Federaciji BiH je administrirano ukupno 577.040 doza cjepiva protiv COVID-19, od toga je 367.292 osoba primilo prvu dozu (20,4 posto), a potpuno je cijepljeno 209.748 osoba (11,7 posto).

Obuhvat cijepljenjem, prvom i drugom dozom, u kantonima se kreće od Sarajevskog (31,83 posto i 17 posto), Tuzlanskog (20,9 posto i 12,3 posto), Zeničko-dobojskog (20,5 posto i 10,2 posto), do Unsko-sanskog (11,1 posto i 7,9 posto) i Zapadnohercegovačkog kantona (9,6 posto i 8,1 posto).

U 37. izvještajnom tjednu, distribuirano je (na osnovu zahtjeva kantonalnih zavoda za javno zdravstvo) 69.978 doza cjepiva. Od toga je cjepiva AstraZeneca 37.150, Comirnaty (Pfizer/BionTECH) 20.028 i Sinopharm 12.800 doza. Od planiranih količina za distribuciju za 37. tjedan, koje je pripremio Zavod za javno zdravstvo FBiH, kantonalni zavodi su prihvatili 43 posto cjepiva AstraZeneca, zatim 99,2 posto Comirnaty za drugu dozu i 100 posto za prvu dozu, i 37 posto cjepiva Sinopharm. U federalnom skladištu se nałazi 282.140 doza cjepiva AstraZeneca, s rokom do kraja 10. mjeseca 2021. i 25.170 doza cjepiva s rokom do kraja 11. meseca 2021. godine, što ukazuje na mogućnost da će značajna količina cjepiva biti neiskorištena.

U informaciji Zavoda je navedeno da, prema trenutnim podacima (8.9.2021), sedmodnevna incidenca COVID-19 na području Federacije BiH iznosi 114,8 slučajeva na 100.000 stanovnika, što se prema definiranim nivoima prijenosa u zajednici smatra visokim nivoom prijenosa. Kada je riječ o kantonima, nivo 4 je u Hercegovačko-neretvanskom (360,4), Zapadnohercegovačkom (258,1), Sarajevskom (174,1) i Kantonu 10 (161,2). Nivo tri je zabilježen u Posavskom (125,8), Bosansko-podrinjskom (65,1), Srednjobosanskom (51,6), Tuzlanskom (51,3) i Unsko-sanskom (51,1), a nivo 2 u Zeničko-dobojskom kantonu (20,4).

Povećanje obuhvata imunizacijom i implemetacija preventivnih javnozdravstvenih strategija i društvenih mjera ključne mjere su za smanjenje broja oboljelih i umrlih od posljedica COVID-19, navedeno je u informaciji Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Radne grupe zadužene za izradu Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Vlada FBiH je opredijeljenja da se, s ciljem brže i efikasnije raspodjele sredstava krajnjim korisnicima, kao i veće mogućnosti prilagođavanja mjera različitim sektorima privrede, umjesto izrade Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, pristupi izradi Odluke o usvajanju programa utroška sredstava (za svako ministarstvo pojedinačno) u skladu s članom 37. Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je zadužila da, s ciljem alokacije sredstava u iznosu od 105.000.000 KM s razdjela i ekonomskog koda namijenjenog subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima - Fond za stabilizaciju privrede, na razdjele resornih ministarstava, podnesu zahtjev za preraspodjelu sredstava Federalnom ministarstvu finansija.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta podnijet će zahtjev za iznos od 60.000.000 KM, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za iznos od 30.000.000 KM i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za iznos od 15.000.000 KM.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila 500.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu.

Ova sredstva se odnose na program “Unapređenje i povećanje privlačnosti Federacije BiH kao prepoznatljive turističke destinacije”, čiji je cilj ublažavanje posljedica COVID-19 na sektor turizma kreiranjem, razvojem i realizacijom marketinške kampanje destinacija koristeći ciljane sadržaje.

Korisnik sredstava je Privredna komora Federacije BiH koja će, u skladu sa ciljevima Programa, utvrditi kriterije za njihovu raspodjelu.

Inače, opći ciljevi Programa utvrđeni su i u Taktičkom planu oporavka turizma, a razrađeni potpisanim Memorandumom o razumijevanju između USAlD-a u BiH i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, utvrdila prijedloge izmjena odredabe dva zakona koja se odnose na oblast osiguranja.

U obrazloženju je istaknuta kako je, s obzirom da odgoda primjene odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na poslovanje društava za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem izvan Bosne i Hercegovine istječe početkom slijedeće godine, dodatno, izmjenom ovog propisa, produljeno razdoblje za njegovu primjenu, te je rok od pet zamijenjen rokom od deset godina. Pri ovome je uvažena praksa u zemljama u okruženju kada su u pitanju odredbe o poslovanju stranih društava putem osnivanja podružnica koje se primjenjuju nakon ulaska te zemlje u članstvo Europske unije. Isto tako, u zemljama članicama EU nije dozvoljeno poslovanje društava sa sjedištem izvan EU putem podružnica u EU do ulaska te zemlje u članstvo EU.

Ova izmjena predstavlja nastavak harmoniziranja propisa o osiguranju s ciljem održavanja stabilnosti i razvoja jedinstvenog tržišta osiguranja u BiH

Predložena je i izmjena Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Kako je obrazloženo, radi očuvanja stabilnosti jedinstvenog tržišta osiguranja u zemlji, u procesu postepene deregulacije i liberalizacije cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, u interesu osiguranika i osiguravatelja u BiH bilo je potrebno harmonizirati odredbe o obveznom osiguranju u prometu, a koje propisuju trajanje razdoblja primjene zajedničke tarife i početak razdoblja liberalizacije formiranja cijena osiguranja od strane društava za osiguranje.

Izmjenom odredbe produžava se razdoblje primjene zajedničke tarife za godinu dana, odnosno do kraja listopada/oktobra 2023. godine, a početak potpune liberalizacije u formiranju cijena osiguranja od automobilske odgovornosti je pomjeren do 1. studenog/novembra 2026. godine.

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno druga pravna osoba dužna da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti.

Kako je obrazloženo, Vlada FBiH je na sjednici održanoj 28.8.2020. godine osnovala interresornu radnu grupe za analizu stepena primjene Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno druga pravna osoba dužna da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti.

Zajednički stav ove radne grupe, usvojen nakon konsultacija njenih članova, bio je da ovu uredbu treba staviti van snage. Ocijenjeno je da je propisivanje broja radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti ograničavajući faktor, posebno za manje proizvođače, u otežanim okolnostima poslovanja. Zajednički je stav članova radne grupe da materijalnim propisima vezanim za pojedine oblasti, ukoliko je potrebno, može biti propisan broj radnika, što se ustvari najčešće odnosi na stručni kadar (npr. tehnolog u pogonu za proizvodnju prehrambenih proizvoda).

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, izmijenila i dopunila Uredbu o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prevoza i prenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

U obrazloženju razloga za izmjene i dopune je, pored ostalog, navedeno da je, nakon analize o primjeni Uredbe, utvrđeno da pojedine situacije nisu njome obuhvaćene. To se naročito odnosilo na korištenje vozila za prevoz novca, vrijednosnih papira i vozila kojima agencije raspolažu putem leasinga.

Također, agencije za zaštitu ljudi i imovine predložile su praktičnija rješenja koja omogućavaju efikasniju zaštitu novca, kao što je spremnik za prenos novca.

Imajući u vidu pojedina pitanja s kojima se u praksi susreću agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravne osobe, a koje nisu obuhvaćene Uredbom, pristupljeno je njenim izmjenama i dopunama.

Vlada Federacije BiH se upoznala s konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine. U prvoj polovici 2021. godine sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile su pozitivan financijski rezultat od 328,5 milijuna KM. U istom razdoblju protekle godine on je, također, bio pozitivan i iznosio je 258,4 milijuna KM. Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine ostvareni su u iznosu od 4.547,8 milijuna KM, što je za 10,9 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 48,2 posto.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 1.955,7 milijuna KM, a nakon nje 1.856,3 milijuna KM. U odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine njihovo ostvarenje je veće za 4,2 posto ili 74,8 milijuna KM, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 47,4 posto.

Tekući transferi drugim razinama vlasti su u prvoj polovici ove godine iznosili 41,4 milijuna KM, pojedincima 1.570,4 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 69,1 milijun KM, subvencije javnim poduzećima iznosile su 93,8 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 59,5 milijuna KM, dok su drugi tekući rashodi bili 22 milijuna KM.

Konsolidirani kapitalni transferi za šest mjeseci 2021. godine iznose 40,9 milijuna KM.

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u FBiH u 2020. i planovima za 2021. godinu.

S ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva izazvanog nepostojanjem zakona o šumama Federacije BiH, Vlada FBiH upućuje urgenciju Parlamentu Federacije BiH da hitno uzme u razmatranje Prijedlog zakona o šumama, koji je Vlada usvojila na 110. sjednici, održanoj 7.7.2017. godine i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Vlada Federacije je na 154. sjednici 30.8.2018. godine utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, koji je Predstavnički dom usvojio 29.1.2020. godine, a s ciljem usklađivanja zakonodavstva Federacije BiH sa zakonodavstvom EU, kao i prevazilaženja uočenih problema u ovoj oblasti. S obzirom na to, Vlada Federacije BiH upućuje urgenciju Domu naroda da hitno stavi na dnevni red ovaj nacrt zakona.

Usvojenim zaključcima obavezuju se korisnici državnih šuma da poduzmu sve neophodne aktivnosti s ciljem izvršenja radova planiranih godišnjim planom realizacije šumskoprivrednih osnova. Pozivaju se kantonalne uprave za šumarstvo da intenzivno prate realizaciju šumskoprivrednih osnova i poduzimanje aktivnosti u okviru svojih ovlasti i redovno izvještavanje Federalne uprave za šumarstvo.

Vlada FBiH poziva kantonalna ministarstva nadležna za poslove šumarstva i kantonalne uprave za šumarstvo da planiraju namjensko trošenje finansijskih sredstva koja se prikupljaju u budžetima kantona na osnovu kantonalnih propisa kojima se uređuje oblast šumarstva.

Nalaže se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da, u saradnji s kantonalnim inspekcijama i kantonalnim upravama za šumarstvo, intenziviraju kontrolu realizacije šumskoprivrednih osnova, te da preventivnim i represivním mjerama, u skladu sa svojim nadležnostima, obezbijede sveobuhvatnu i potpunu realizaciju svih planiranih radova, uključujući i planirane sječe ravnomjerno u svim gazdinskim klasama šuma, kako je to definisano važećim propisima za oblast šumarstva.

Zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da usvojenu informaciju sa zaključcima proslijedi na znanje i postupanje vladama kantona, kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove šumarstva, kantonalnim upravama za šumarstvo i preduzećima koja gospodare šumama.

Vlada Federacije BiH upoznala se sa informacijom Gender centra FBiH o zaključnim zapažanjima u vezi sa Šestim periodičnim izvještajem Bosne i Hercegovine Komitetu UN-a o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) sa Akcionim planom za provedbu u Federaciji BiH.

Vlada podržava rad Gender centra FBiH, kao i napore svih aktera nadležnih za provedbu Preporuka za ispunjavanje obaveza iz CEDAW konvencije za sve resorno nadležne institucije u narednom trogodišnjem periodu.

Naložila je pokretanje aktivnosti koje nisu realizirane u planiranim vremenskim rokovima, te zadužila sve aktere na dosljednu provedbu obaveza iz svoje nadležnosti u skladu s planiranim vremenskim rokovima za realizaciju.

Također, Gender centar FBiH Vlada je zadužila da, sa ostalim zaduženim akterima, dostavi informacije o koracima preduzetim za provođenje preporuka UN CEDAW Komiteta.

 Donesena je i Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava Gender centru FBiH s posebnog namjenskog transakcijskog računa, a u svrhu implementacije Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH je donijela više rješenja koja se odnose na ulazak u posjed nekretnina potpuno ekspropisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice.

Na sjednici Vlada FBiH je usvojila izvještaje o radu Nadzornog odbora Operator - Terminali Federacije za period 12. mart - 12. juni 2021. godine, te Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za drugi kvartal 2021. godine.

Vlada Federacije BiH je proširila sastav Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije BiH. Dopunom postojećeg Rješenja, u ovo tijelo je, uime Društva Crvenog krsta/križa BiH - Crveni križ FBiH, imenovan Jasmin Nikšić.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 09.09.2021.

Naslov: Redakcija