Zastava Srbije

PREPORUKA ZA PRIVREMENO POSTUPANJE KOD ISPLATE PENZIJA/MIROVINA I DRUGIH SOCIJALNIH PRIMANJA ZA VRIJEME TRAJANJA ZABRANE KRETANJA OSOBAMA STARIJIM OD 65 GODINA ŽIVOTA U FBIH

10.04.2020.


Agencija za bankarstvo FBiH je dana 30.03.2020. godine, svim bankama sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, uputila Preporuku za privremeno postupanje kod isplate penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja za vrijeme trajanja zabrane kretanja osobama starijim od 65 godina života.

Ovim putem, u svrhu informisanja javnosti, posebno korisnike penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja, prenosimo Preporuku u originalnom tekstu, kako slijedi:

"Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, V. broj 408/2020 od 16.3.2020. godine i Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-34/20 od 20.3.2020. godine zabranjeno je kretanje osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

Donošenjem navedenih mjera, osobe sa 65 i više godina života (primaoci domaćih i ino penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja preko računa kod komercijalnih banaka), kao i korisnici penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja kojima je izdato Rješenje nadležnog organa o samoizolaciji (u daljem tekstu: Korisnici), imaju otežan pristup vlastitim sredstvima na računima kod banaka.

Navedeno se posebno odnosi na Korisnike koji nisu ovlastili druga lica za raspolaganje sredstvima na računu ili su ovlastili osobe sa 65 i više godina života, te na Korisnike koji ne posjeduju platne kartice ili su iste istekle.

Slijedom navedenog, a uvažavajući vanredne okolnosti i veoma tešku situaciju u društvu prouzrokovanu pojavom virusnog oboljenja COVID-19, potrebno je da banke u okviru svojih nadležnosti osiguraju kontinuitet raspolaganja sredstvima na računima Korisnika, te privremeno urede načine pružanja platnih usluga isplate gotovog novca sa računa.

U kontekstu navedenog, u periodu važenja zabrane kretanja Korisnicima, banke mogu omogućiti isplatu gotovog novca sa računa Korisnika na sljedeći način:

-isplatom sredstava koja se odnose na penziju/mirovinu/određena socijalna primanja u prostorijama banke ovlaštenom licu, na osnovu jednokratne punomoći kojom se navedeno lice opunomoćuje za podizanje sredstava u tačno određenom iznosu sa tekućeg, a'vista ili deviznog računa Korisnika (u daljem tekstu: Punomoć).

Punomoć se može dati na obrascu koji je sastavni dio ove Preporuke (Prilog 1) ili u vidu vlastoručne pisane punomoći u slobodnoj formi, u kojem slučaju ta punomoć obavezno sadrži sve podatke kao iz Priloga 1, uz obavezu navođenja tačnog iznosa novčanih sredstava koji bi ovlaštenom licu bio isplaćen sa računa Korisnika.

Punomoć ne mora biti ovjerena kod nadležnog organa, a banka je dužna korištenjem sredstava za komunikaciju (telefon i sl.) provjeriti s korisnikom autentičnost/sadržaj date Punomoći, uz obaveznu provjeru sa Korisnikom imena i prezimena ovlaštene osobe koju je opunomoćio za podizanje sredstava. Preporučuje se da zaposlenik banke sačini kratku zabilježbu o statusu poziva, te navedenu sačuva uz isplatni listić.

Isplata penzije/mirovine/određenog socijalnog primanja vrši se ovlaštenom licu po Punomoći, uz obavezu davanja banci primjerka te Punomoći i stavljanja na uvid original ličnih dokumenata ovlaštenog lica i Korisnika. Za Korisnike kojima je od strane nadležnog organa izdato rješenje o samoizolaciji, ovlašteno lice je u obavezi da uz Punomoć priloži i original Rješenja o samoizolaciji.

Punomoć izdata od strane Korisnika je jednokratna i važi za samo jednu transakciju. Na navedeni način, sredstva sa računa mogu biti podignuta maksimalno jedan put.

Izuzetno, Korisnik se putem telefonske linije za komunikaciju sa bankom može izjasniti o tome da ne želi da novčana sredstva budu isplaćena na ovaj način.

Pored navedenog načina, banke mogu osigurati i druge načine raspolaganja sredstvima Korisnicima, kao npr. izdavanje debitnih kartica bez naknade za ugrožene kategorije stanovništva ili eventualno druge modalitete za isplatu penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja.

U svakom momentu banka je dužna postupati sa visokim stepenom pažnje radi smanjenja mogućnosti potencijalnih zloupotreba, a sve radi zaštite interesa banke i Korisnika. Zabranjeno je da banka ovlaštenom licu komunicira iznos sredstava na računu Korisnika.

U cilju adekvatnog, blagovremenog i transparentnog postupanja banke su dužne o navedenom informisati Korisnike putem uobičajenih kanala komunikacije, te odrediti posebnu telefonsku liniju na koju se Korisnici mogu obratiti radi dobijanja neophodnih informacija.

Ova Preporuka se donosi u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica izazvanih virusnim oboljenjem COVID-19, a banke je mogu primjenjivati isključivo u periodu važenja donesenih mjera od strane nadležnih institucija i organa koje se odnose na ograničeno kretanje određenim kategorijama stanovništva."


IZVOR: Vebsajt Agencija za bankarstvo FBiH, 06.04.2020.

Naslov: Redakcija