Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o pokretanju procesa izrade Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godina

10.03.2023.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 11. sjednici u Banjaluci, Informaciju o Sporazumu o finansiranju Godišnjeg akcionog plana u okviru Paketa za energetsku podršku za zapadni Balkan, te dala saglasnost na proceduru usvajanja sporazuma proisteklog iz Ugovora o izgradnji otpornosti u okviru IPA III na osnovu kojeg će za podršku mjerama energetske efikasnosti Republika Srpska dobiti 45,1 milion KM ili 33% od ukupno 70 miliona evra namijenjenih za BiH.

Po usvajanju ovog sporazuma, Republika Srpska bi dobila 32,2 miliona KM za podršku energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima. Istovremeno bi za podršku mjerama energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća i za mjere energetske efikasnosti za stambene zgrade Republici Srpskoj bilo alocirano 12,9 miliona KM.

Kada bude završena tehnička procedura usvajanja sporazuma i stupanja na snagu, pristupiće se realizaciji sredstava, u skladu sa Odlukom o načinu realizacije paketa energetke podrške energetski siromašnim potrošačima koji je Vlada Republike Srpske usvojila na sjednici održanoj 23. februara 2023. godine.

Vlada Republike Srpske je usvojila i Informaciju o Sporazumu o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027. godina, te ga uputila u dalju proceduru usvajanja. Ukupna vrijednost Sporazuma iznosi 9,7 miliona evra, od čega je doprinos Evropske unije 8,4 miliona evra, a vrijednost kofinansiranja 1,3 miliona evra.

Opšti cilj Programa za period 2021-2027. godina odnosi se na promovisanje dobrih odnosa u prekograničnom području i pružanje podrške društvenom, privrednom i teritorijalnom razvoju programskog prekograničnog područja kroz rješavanje izazova klimatskih promjena i razvoja održivog prirodnog i kulturnog turizma.

Na teritoriji Republike Srpske u okviru programskog područja nalazi se jedan grad i 20 opština (Trnovo, Berkovići, Bileća, Višegrad, Gacko, Istočni Mostar, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Pale, Sokolac, Kalinovik, Kupres, Ljubinje, Nevesinje, Novo Goražde, Rogatica, Rudo, Trebinje, Foča i Čajniče).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se u prioritetne projekte iz Programa javnih investicija Republike Srpske koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava za javne investicije u 2023. godini odobravaju projekti vrijedni 42.854.223 KM.

U proiritetne projekte su uvršteni druga faza finansiranja izgradnje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale, koji će biti podržan sa dva miliona KM. Za rekonstrukciju objekta za potrebe Rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao dodatna sredstva, biće izdvojeno četiri miliona KM, dok će za nabavku namještaja za Paviljon broj 3 u JU Studentski centar “Nikola Tesla” Banja Luka, biti izdvojeno 450.000 KM iz sredstava javnih investicija.

Takođe, iz javnih investicija biće izdvojeno 6 miliona KM za dodatno finansiranje projekta adaptacije i izgradnju novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU SPFMR “Mlječanica”.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godina.

Strategija borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godina je integrisani, multisektorski strateški dokument koji će poslužiti kao okvir u kojem će se razvijati sistem prevencije i borbe protiv korupcije, te kao osnov za kreiranje antikoruptivnih mjera u javnom i privatnom sektoru u Republici Srpskoj.

U procesu izrade Strategije, primjenjivaće se načela sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem utvrđena Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

Strategija će sadržavati ključna rješenja i antikoruptivne mjere koje će poslužiti kao osnova za razvoj politika prevencije i borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj, uvažavajući međunarodne standarde u oblasti borbe protiv korupcije.

Nosilac izrade Strategije je Ministarstvo pravde, a njen tekst će pripremiti interresorna Radna grupa za izradu Strategije koju će rješenjem da imenuje ministar pravde iz reda resorno nadležnih ministarstava, republičkih uprava, republičkih upravnih organizacija, Saveza opština i gradova Republike Srpske, akademske zajednice, predstavnika međunarodnih i organizacija civilnog društva koji se specijalizovano bave pitanjem borbe protiv korupcije, primjenjujući načela sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj.

Rok za izradu Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godina je osam mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima u oblasti saradnje Republike Srpske sa dijasporom za 2022. godinu.

Informacija obuhvata aktivnosti koje su Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, kao i drugi nadležni republički organi uprave u koordinaciji sa Ministarstvom sprovodili u 2022. godini, a tiču se unapređenja saradnje i komunikacije sa dijasporom, kao i jačanja povjerenja. Aktivnosti u oblasti dijaspore su planirane temeljnim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Srpske, tj. Strateškim planom za saradnju sa dijasporom za period 2020-2024. godina, odnosno pratećim Akcionim planom.

Strateškim dokumentima predviđeno je, između ostalog, kontinuirano unapređenje komunikacije i evidencije dijaspore. U tu svrhu, provođene su informativne kampanje i medijske aktivnosti koje služe promovisanju ključnih aktivnosti Ministarstva i adekvatnom obavještavanju dijaspore.

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju pružilo je podršku mnogim projektima koji se tiču saradnje sa dijasporom u raznim aspektima. Održani su brojni sastanci predstavnika institucija Republike Srpske sa predstavnicima dijaspore, podržani su aktivnosti u oblasti privredne saradnje sa dijasporom, kao i aktivnosti jedinica lokalne samouprave.

Važnu ulogu u saradnji sa dijasporom imaju naša predstavništva u inostranstvu, koja su u direktnom kontaktu sa našim iseljenicima i na adekvatan način mogu da prenesu stavove republičkih institucija.

Takođe, u Informaciji je istaknuta i saradnja sa Republikom Srbijom, i naročito Upravom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, sa kojom se planiraju i zajedničke aktivnosti, uzimajući u obzir istovjetnu dijasporu, jezik, kulturu i tradiciju.

Ključne aktivnosti:

• Internet portal za dijasporu “Republika Srpska i dijaspora” se svakodnevno ažurira u kapacitetima Ministarstva; uspostavljena je imejl adrese za pitanja, prijedloge i sugestije i dvosmjernu komunikaciju, pokrenuta je i fejsbuk stranica “Republika Srpska i dijaspora”, u cilju obavještavanja iseljenika iz Republike Srpske u inostranstvu u vezi sa događajima u Republici Srpskoj i što većeg dosega prema dijaspori. Takođe, internet stranica je prevedena na engleski jezik kako bi bila dostupna zainteresovanim licima iz dijaspore i inostranstva, te je izrađena aplikacija za android uređaje.

• Uspostavljen je Registar dijaspore i sprovedena je informativna kampanja o važnosti upisa u Registar, u cilju dobijanja pregleda o zastupljenosti, kvalifikacijama i interesima dijaspore.

• Takođe, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju je izradilo i brošuru “Republika Srpska i dijaspora”. Brošura obuhvata teme kojima se bave institucije Republike Srpske u odnosu sa dijasporom, ali predstavlja i prednosti za ulaganje u Republiku Srpsku, koje će biti interesantne potencijalnim ulagačima iz dijaspore. Dostupna je u elektronskom obliku i u štampanoj verziji.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 09.03.2023.

Naslov: Redakcija