Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donesene dvije odluke iz oblasti zdravstvene zaštite

10.02.2023.


Vlada Federacije BiH na sjednici u Sarajevu, razmatrajući informacije o nastavku pružanja pomoći nastradalima u razornom zemljotresu koji je pogodio Republiku Tursku i Siriju, a u skladu sa potrebama koje je turska strana iskazala kao prioritetne, dala je zaduženja za osiguranje svih trenutno raspoloživih resursa.

Vlada je zaključcima zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da, u skladu sa svojim nadležnostima koordinira aktivnosti sa kantonalnim ministarstvima zdravstva, tri klinička centra u Federaciji i Ambasadom Turske u BiH, radi formiranja medicinskih timova, što uključuje i potrebnu opremu za mobilne timove. U svrhu pružanja medicinske pomoći, Vlada će iz ovogodišnjeg federalnog budžeta osigurati sredstva za finansiranje materijalnih troškova odlaska medicinskih timova u Tursku, a Federalno ministarstvo finansija će za narednu sjednicu pripremiti odluku o izdvajanju ovih sredstava iz tekuće rezerve.

Također, Federalna direkcija robnih rezervi ima zadatak da pripremi 30 tzv. zimskih šatora sa zidnim oblogama, površine od po 20 metara kvadratnih, te 900 zimskih vreća za spavanje za slanje u zemljotresom pogođena područja.

Inače, Federalno ministarstvo zdravstva, informirajući Vladu o aktivnostima koje se provode u sektoru zdravstva u Federaciji BiH, napomenulo je da postoji veliki interes zdravstvenih radnika za odlazak u Tursku i pružanje stručne pomoći u razorenim područjima. Također, u informaciji se navodi da su aktivnosti na pružanju pomoći Siriji trenutno ograničene zbog ratnih dejstava na području te zemlje.

Ovo ministarstvo navelo je da je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Republike Turske u BiH, kantonalnim ministarstvima zdravstva i kliničkim centrima, te da se u skladu s potrebama i zahtjevima ove ambasade i u koordinaciji sa zdravstvenim ustanovama, radi na formiranju medicinskih timova za upućivanje u pogođena područja, uz preporuku izbjegavanja samostalnih odlazaka zdravstvenih radnika.

Istaknuto je da su klinički centri i veće bolnice formirali svoje medicinske timove prvenstveno iz reda liječnika specijalista ortpeda, anesteziologa, urgentne medicine i sl., a koji su se stavili na raspolaganje da odmah krenu u Tursku s ciljem spašavanja ljudi i pružanja hitne medicinske pomoći bolnicama. Spiskovi timova su dostavljeni resornom federalnom ministarstvu. Klinički centri i veće bolnice u FBiH ponudili su i svoje smještajene kapacitete, za prijem povrijeđenih građana Republike Turske. Ove ponude zdravstvenih ustanova su predočene Ambasadi i Ministarstvu zdravstva Republike Turske, te je Federalno ministarstvo zdravstva informirano da u ovom trenutku nije potrebno osoblje za rad u bolnicama.

S obzirom na iskazane potrebe turske strane za timovima EMT2 i EMT3, koji podrazumijevaju kompletnu opremu za rad na terenu, resorno ministarstvo je naglasilo da je Zavod za hitnu medicinu Kantona Sarajevo formirao pet mobilnih timova koji bi se zajedno sa kardiomobilima i kompletnom opremom kopnenim putem uputili prema pogođenim područjima, a što je za sada najprihvatljivije za Republiku Tursku. Federalno ministarstvo zdravstva uputilo je apel i prema farmaceutskim kompanijama koje djeluju na području Federacije BiH radi doniranja potrebnih lijekova i sanitetskog materijala, te su ove aktivnosti u toku.

Također, ovo ministarstvo održalo je i sastanak sa Crvenim križom/krstom FBiH, radi poduzimanja zajedničkih akcija s ciljem pomoći stanovništvu razorenih područja, a među kojima je i organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi. S tim u vezi je iz turskog Crvenog polumjeseca Ministarstvo informirano da za sada ne postoje potrebe za tom vrstom akcije.

Federalno ministarstvo je u kontaktu i sa Federalnom upravom civilne zaštite, te se nastavljaju koordinirati dalje aktivnosti sa Ambasadom Republike Turske u BiH.

Izrada kriterija za grant sredstva budžetske podrške EU za energetske potrebe u FBiH

Nastavljajući aktivnosti koje se odnose na potencijalnu budžetsku podršku Evropske unije (EU) Bosni i Hercegovini s ciljem ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, Vlada FBiH je imenovala radnu grupu za izradu kriterija za dodjelu grant sredstava i praćenje realizacije budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u Federaciji BiH.

Zadatak radne grupe je da izradi i usaglasi jedinstvene i transparentne kriterije za dodjelu budžetske podrške za energetske potrebe na osnovu Akcionog plana/Mape puta za Ugovor o paketu energetske podrške za državu i izgradnje otpornosti, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III za 2023. godinu), te da prati njihovu realizaciju.

Ovu radnu grupu čine predsjedavajući i koordinator Adnan Tatar (Ured Vlade FBiH za europske integracije), te članovi Adnan Muminović (Ured premijera FBiH), Elvis Bebaković (Federalno ministarstvo finansija), Miroslav Jurešić (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike), Aida Jelinić (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Sead Džiho (Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta), Josip Nikolić (Federalno ministarstvo prostornog uređenja), Almira Kapetanović (Federalno ministarstvo okoliša i turizma), Rijad Kovač (Federalni zavod za programiranje razvoja) i Jasmina Kafedžić (Fond za zaštitu okoliša FBiH).

Naime, Federalna vlada je na sjednici održanoj 24.11.2022. godine podržala Vijeće ministara BiH u postupku usvajanja Akcionog plana/mape puta koji je pripremila Delegacija EU u BiH, kako bi se stvorile pretpostavke za potpisivanje ugovora u okviru Paketa energetske podrške.

Energetski paket za zapadni Balkan vrijedan 500 miliona eura, od čega je 70 miliona namijenjeno direktno za saniranje posljedica poskupljenja energenata za privredu i ugrožena domaćinstva u BiH, predstavljen je tokom posjete predsjednice Evropske komisije (EK) našoj zemlji krajem oktobra prošle godine.

Prema stavu Delegacije EU, od ukupnog iznosa sredstava namijenjenih BiH, predviđeno je da se ona dijele između entiteta i Brčko Distrikta BiH i to u omjeru 66 posto za FBiH, 33 posto za RS i jedan posto za Brčko Distrikt BiH.

Inače, budžetska podrška je mehanizam koji funkcionira na način da država korisnica budžetira i isplati sredstva krajnjim korisnicima, a onda ih EK refundira državi prema unaprijed dogovorenoj shemi. Prva mjera podrazumijeva subvenciju ugroženih domaćinstava za prevazilaženje posljedica porasta cijena računa za grijanje, a u planu je i podrška mikro, malih i srednjih preduzeća radi osiguranja kontinuiteta poslovanja.

Podsjetimo, Vlada FBiH je u ovogodišnjem federalnom budžetu planirala transfer od 90,4 miliona KM u okviru podrške Evropske unije BiH.

Usvojena informacija o epidemiološkoj situaciji u FBiH

Federalna vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 6.2.2023. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 60 dana, računajući od 9.2.2023. godine.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere, te o tome redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Ovaj štab zadužen je da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH i da, u slučaju pogoršanja, odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će obavijestiti Parlament o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od širenje virusa.

Kada je riječ o naredbama, i dalje je obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim ustanovama (uposlenici, pacijenti i svi posjetitelji). Naložena je redukcija posjeta u zdravstvenim ustanovama u skladu s kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu ovog virusa.

U informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 0,6 slučajeva na 100.000 stanovnika. Istaknuto je i da rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u ovaj izvještaj, te stoga ne prikazuju realno stanje epidemiološke situacije.

U Federaciji BiH je na bolničkom liječenju 19 osoba zbog COVID-19, a niko od njih nije na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Uzimajući u obzir stabilan trend niske aktivnosti virusa, kao i nizak uticaj na funkcioniranje zdravstvenih službi, u informaciji je procijenjeno da je prijetnja zdravlju opće populacije niska.

Aktivnosti za unapređenje statusa osoba sa invaliditetom

S ciljem rješavanja problema s kojima se susreću osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH, Vlada FBiH se upoznala Informacijom Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike o ovom pitanju.

Zaključkom se traži da Parlament Federacije BiH poduzme aktivnosti s ciljem razmatranja i usvajanja dostavljenog Nacrta zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također, Vlada poziva vlade kantona u Federaciji BiH da razmotre mogućnosti donošenja i usvajanja propisa za izjednačavanje prava na ortopedska pomagala za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na način i okolnosti sticanja invaliditeta.

U informaciji Ministarstva navedeno je da predloženi Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore za osobe sa invaliditetom predviđa značajno poboljšanje materijalnoga položaja najteže onesposobljenih osoba ove populacije, koji zbog svog invaliditeta od 90 posto i 100 posto ne mogu pronaći adekvatan posao i tako si osigurati egzistenciju. Aktivnosti Vlade Federacije od 2009. godine imaju za cilj materijalno osiguranje osoba sa invaliditetom s najtežim oblicima oštećenja. Za osobe sa nižim stupnjem tjelesnoga oštećenja potrebno je osigurati prioritetno zapošljavanje pod općim i posebnim uslovima, penzionisanje pod povoljnijim uslovima, adekvatnu zdravstvenu zaštitu kroz jednak tretman kod prava na liječenje i ortopedska pomagala i slično. Stoga je ovaj zakon, koji je Vlada FBiH utvrdila na sjednici početkom oktobra protekle godine, u formi nacrta upućen u parlamentarnu proceduru.

S ciljem rješavanja problema osoba sa invaliditetom, resorno ministarstvo je opredjeljenje Vlade da se pomogne ovoj populaciji, ponovilo i na nedavnom sastaknu s predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom (OSI) u FBiH.

U informaciji je istaknuto i da je u toku uspostava Jedinstvenog registra djece s posebnim potrebama. Ova aktivnost provodi se zajedno s ministarstvima obrazovanja i nauke, te zdravstva.

Kada je riječ o ortopedskim pomagalima i izjednačavanju korištenja ovog prava ocijenjeno je da ovo pitanje treba realizirati u saradnji s kantonima, koji osiguravaju prava na ortopedska pomagala.

Opredjeljenje Vlada Federacije je da na zakonski način budu uređena sva pitanja bitna za osobe sa invaliditetom, a kako bi se unaprijedio status ove populacije.

Usvojen završni izvještaj o sveobuhvatnoj prethodnoj procjeni uticaja propisa za sektor vodnih usluga

Vlada FBiH je usvojila završni izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o provedenoj sveobuhvatnoj procjeni uticaja propisa za sektor vodnih usluga u FBiH. Riječ je aktivnosti putem koje je izrađena prethodna procjena i detaljno analizirano stanje u ovom sektoru, a što prethodi pripremi Prednacrta zakona o vodnim uslugama.

Vlada FBiH je podržala i druge mjere iz završnog izvještaja, usmjerene na hitno otpočinjanje zakonske reforme sektora vodnih usluga, te zadužila Federalno ministarstvo da pripremi Prednacrt zakona o vodnim uslugama.

Kako je u izvještaju navedeno, sistem upravljanja vodnim uslugama, koji predviđa održive komunalne usluge snabdijevanja vodom za piće, sakupljanje, odvodnju i tretman urbanih otpadnih voda naselja i gradova u FBiH, suočava se sa izazovima u procesu transpozicije i posebno implementacije vodnih i vodno-komunalnih direktiva Evropske unije.

Kroz sveobuhvatnu procjenu uticaja propisa detaljno su analizirani stanje u sektoru vodnih usluga, kako u pogledu rada preduzeća (javna komunalna/vodovodna preduzeća - operatori sistema) i stanje infrastrukture kojom se vodne usluge pružaju krajnjim korisnicima, te trenutni zakonodavni okvir koje ova pitanja regulira na federalnom, kantonalnom i nivou jedinica lokalne samouprave.

Postupak je identificirao i niz zakonskih, operativnih i finansijskih problema, kao što su nedovoljna finansijska održivost i operatora sistema i infrastrukture za pružanje vodnih usluga, neriješeno kapitalno finansiranje u razvoj sektora, te ograničeni institucionalni i operativni kapaciteti. Također tu si i zakonska i ustavna ograničenja za efikasno regulisanje cjenovne politike, te nedovoljno transponiran normativno-pravni i institucionalni okvir u svrhu održivog razvoja sektora vodnih usluga u skladu sa zahtjevima implementacije vodno-komunalnih direktiva EU.

Novi federalni Zakon o vodnim uslugama je, uz nastavak već započetih aktivnosti na zakonskoj reformi vodnih usluga, ocijenjen kao najbolji pristup za navedene probleme. Reguliranje sektora vodnih usluga ujedno je bio zahtjev i uslov međunarodnih finansijskih institucija, što je u konačnici izraženo kroz Odluku Vlade Federacije o usvajanju Programa za unapređenja vodnih usluga u FBiH i korištenju najavljene finansijske i tehničke podrške.

Usvajanjem Zakona o vodnim uslugama u FBiH bilo bi unaprijeđeno regulisanje ovog sektora u skladu sa savremenim trendovima, te ujedno povećan interes investitora i donatora za ulaganje putem kredita i grantova u održivost i razvoj vodnih usluga. Time bi postepeno bili ostvareni strateški ciljevi u oblasti zaštite voda i okoliša. Zakon bi trebao da omogući postepeno regulisanje cijena usluga, uz povećanja prihoda i sredstava za održavanje, te unapređenje kvaliteta infrastrukture i usluga, kao i održivosti operatora vodnih usluga.

Donesene dvije odluke iz oblasti zdravstvene zaštite

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela dvije odluke koje se odnose na oblast zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Prva odluka se odnosi na izdvajanje sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2023. godinu. Naime, s ciljem osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji FBiH, u Fond solidarnosti će u 2023. godini biti izdvajano 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Ovi doprinosi uplaćuju se na račune kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za uplatu izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodeli javnih prihoda u FBiH, po važećim stopama. Sredstva se usmjeravaju u omjeru 89,8 posto na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, a 10,2 posto na propisani račun izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti FBiH Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

O ovoj odluci u roku od 15 dana Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Odluka stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH, a primjenjivat će se za 2023. godinu.

Odluka je donesena, kako je obrazloženo, jer se za svaku kalendarsku godinu uređuje procenat izdvajanja od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a u korist Fonda solidarnosti FBiH, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Također, istaknuto je da je procenat izdvajanja u Federalni fond solidarnosti iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu ostao na istom nivou kao i prošle godine.

Federalna vlada je, također, donijela i Odluku o dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH. Na ovaj način su na A listu lijekova dodani formoterol fumarate dihidrat i indakaterol, a na B listi je za lijek olanzapin dodan i njegov farmaceutski oblik “obložene tablete”.

Odluke, planovi rada i izvještaji

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela potrebne akte za provođenje postupka za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o primjeni postojeće Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH u 2023. godini do usvajanja nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021-2027. godina. S ciljem donošenja Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu, Vlada Federacije BiH će do usvajanja nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021-2027. godina primjenjivati postojeću strategiju.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu. Ovo ministarstvo zaduženo je da nastavi započete aktivnosti na donošenju Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i Zakona o prijevozu opasnih materija, usklađenim s propisima EU iz te oblasti.

Usvojeni su izvještaji o radu za prošlu godinu i planovi rada za 2023. godinu Arhiva Federacije i Agencije za državnu službu FBiH. Vlada je usvojila i izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalnog zavoda za statistiku, kao i izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za period juli - decembar 2022. godine.

Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo date su prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, a zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje Adema Ćimića, Elme Kamerić, Muamera Brčaninovića, Nusreta Palavre i Sanele Zjakić za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 09.02.2023.

Naslov: Redakcija