Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojena Informacija o pokretanju projekta izrade socijalne karte

10.02.2023.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 7. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o pokretanju projekta izrade socijalne karte Republike Srpske.

Cilj projekta je uspostavljanje socijalne karte kao jedinstvenog informacionog sistema - registra koji bi trebao da sadrži podatke o socijalno-ekonomskom statusu lica korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Razvojem informacionog sistema - registra socijalne karte, kao i donošenjem Zakona o socijalnoj karti, uspostavila bi se baza socijalno - ekonomskog statusa pojedinca korisnika određenog prava i sa njim povezanih lica, način objedinjavanja, sadržina, korišćenje i čuvanje podataka, formiranje i prosljeđivanje notifikacija sa drugim informacionim sistemima. Cilj uspostavljanja informacionog sistema - registra je stvaranje jedinstvene evidencije u oblasti socijalne zaštite, kao i uspostavljanje mehanizama za provođenje racionalne i efikasne socijalne zaštite zasnovane na podacima o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca i porodice u kojoj živi.

Predviđeno je da Projekat izrade socijalne karte Republike Srpske bude realizovan kroz tri faze: fazu analize postojećeg stanja u oblastima relevantnim za izradu socijalne karte i izrada prijedloga projektnog zadatka tehničkog rješenja; fazu uspostavljanje interoperabilnog informacionog sistema za socijalnu kartu, te fazu automatizovanog provođenja upravnih postupaka u informacionom sistemu za socijalnu kartu.

Po izradi prijedloga projektnog zadatka – prijedloga tehničkog rješenja, uporedo sa drugom fazom, planiran je i završetak Nacrta zakona o socijalnoj karti.

Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da pristupe identifikaciji svih nadležnih organa koji vode upravne i druge postupke i/ili posjeduju podatke relevantne za izradu socijalne karte.

Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Generalni sekretarijat da, u saradnji sa nadležnim organima, upravlja i provodi proces uspostavljanja interoperabilnog informacionog sistema za socijalnu kartu Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da preduzme aktivnosti na izradi detaljnog prijedloga projektnog zadatka za uspostavljanje interoperabilnog informacionog sistema za socijalnu kartu Republike Srpske s ciljem identifikacije i analize relevantnih propisa, kvaliteta postojećih elektronskih evidencija, registara, podataka i tehničke spremnosti institucija za provođenje projekta, kao i identifikovanja potencijalnih rizika u realizaciji i vrijednost ukupne investicije.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da obezbijedi finansijska sredstva u iznosu od 250.000,00 KM bez PDV-a za izradu prijedloga projektnog zadatka.

Zadužuju se svi organi nadležni u oblastima relevantnim za izradu socijalne karte da, u svrhu efikasne realizacije projekta, obezbijede i dostave potrebne informacije koje se odnose na provođenje upravnih postupaka u njihovoj nadležnosti, kao i da omoguće uvid u registre i baze podataka iz njihove nadležnosti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Elektroenergetski bilans Republike Srpske za 2023. godinu.

Iz Elektroenergetskog bilansa za 2023. godinu vidi se da će elektroenergetski subjekti iz Republike Srpske u potpunosti obezbijediti uredno snabdijevanje svih potrošača električne energije u Republici Srpskoj, ali i ostvariti značajan bilansni višak.

Ukupno planirana proizvodnja električne energije za 2023. godinu iznosi 7.469,26 GWh. Planirana proizvodnja električne energije u termoelektranama za 2023. godinu iznosi 4.695 GWh, u hidroelektranama 2.332,49 GWh i u malim elektranama uključujući industrijske 441,77 GWh.

Elektroenergetskim bilansom za 2023. godinu, uz zadovoljenje potreba za električnom energijom svih potrošača, planiran je bilansni višak u količini od 3.012,09 GWh električne energije.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o realizaciji programa prekogranične saradnje u 2022. godini.

Republika Srpska učestvuje u tri programa prekogranične saradnje i to: Program prekogranične saradnje BiH-Crna Gora, Program prekogranične saradnje Srbija-BiH i trilateralni Interreg program Hrvatska-BiH-Crna Gora.

U 2022. godini sproveden je Treći poziv u programu sa Srbijom. Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju je obavještenje o pozivu dostavilo na 527 adresa predstavnika republičkih organa uprave, jedinica lokalne samouprave i drugih potencijalnih aplikanata u Republici Srpskoj. Organizovana je radionica u vezi sa pripremom i kandidovanjem projekata u okviru Trećeg poziva na kojima je učestvovalo 27 predstavnika institucija potencijalnih aplikanata, a sprovedene su aktivnosti podrške pronalasku partnera iz Srbije za aplikante iz Srpske. Rezultat Trećeg poziva i sprovedenih aktivnosti je da su aplikanti iz Republike Srpske uključeni u realizaciju pet projekata predloženih za finansiranje dok je šesti projekat na rezervnoj listi. Ukupna vrijednost projekata je 1.78 miliona evra od čega su 1.5 miliona grant sredstava. Projekti iz Trećeg poziva će početi sa realizacijom u 2023. godini.

U 2022. godini usvojena su sva tri programa za period do 2027. godine. Budžet sva tri programa iznosi 140 miliona evra a realizovaće se u pozivima za prijavu projekata. Prioritetne oblasti za finansiranje projekata su životna sredina, upravljanje klimatskim promjenama, zapošljavanje, turizam i kulturno-istorijsko nasljeđe, zdravlje te inovacije i preduzetništvo.

Vlada Repubike Srpske donijela je Rješenje o postavljenju Viktora Nuždića za vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica na period od 90 dana. Dosadašnji direktor Milorad Kojić izabran je za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2023. godinu.

Ovaj projekat predviđa upućivanje do 750 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove Republike Srpske. Za ove namjene predviđen je iznos od 500.000,00 KM.

Zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj će biti izabrane na osnovu Zakona o javnim nabavkama.

Od 2006. godine, zaključno sa 2022. godinom banjsku rehabilitaciju je koristilo ukupno 9.777 korisnika za šta je je utrošeno skoro pet miliona KM (4.884.459 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za finansiranje djelimične sanacije objekta Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka u ukupnom iznosu od 208.264,29 KM.

Djelimičnom sanacijom objekta obezbjediće se bolji uslovi za obavljanje djelatnosti Centra, a naročito procesa profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju Spomenika prirode “Crvene stijene”, kojom se ovo područje stavlja pod zaštitu radi očuvanja reprezentativnih i atraktivnih geomorfoloških i pejzažnih obilježja zapadnog oboda planine Romanije.

Najmarkantniji oblik reljefa su same Crvene stijene, kao reprezentativan primjer širokih čela navlaka masiva Romanije, koja su reljefno istaknuta pretežno vertikalnim stjenovitim liticama visokim preko 100 m. Terenskim istraživanjima registrovano je 300 taksona vaskularnih biljaka, od kojih je 10 endemično za Balkansko poluostrvo. Od pojedinačnih stabala, ističe se breza ispod sipara, koja je neobične građe, kore i staništa, te crni bor, izuzetnog položaja na litici, habitusa i staništa.

U postupku proglašenja ovog zaštićenog područja utvrđena je kategorija III, Spomenik prirode. Spomenik prirode je manja, neizmijenjena ili djelimično izmijenjena prirodna prostorna cjelina, objekat ili pojava, fizički jasno izražen, prepoznatljiv i jedinstven, reprezentativnih geomofoloških, geoloških, hidrografskih, botaničkih i drugih obilježja, kao i ljudskim radom formirana botanička vrijednost od naučnog, estetskog, kulturnog ili obrazovnog značaja.

Spomenik prirode “Crvene stijene” prostire se na području opština Pale i Sokolac, u ukupnoj površini od 15,1 ha.

Upravljanje Spomenikom prirode “Crvene stijene” povjerava se Javnom preduzeću šumarstva “Šume Republike Srpske”, Šumskom gazdinstvu “Jahorina” Pale i Šumskom gazdinstvu “Romanija” Sokolac.

Nakon stavljanja Crvenih stijena pod zaštitu, u Republici Srpskoj postoje 34 zaštićena područja, čija ukupna površina iznosi 73.038,43 ha, a što predstavlja 2,96 % teritorije Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 09.02.2023.

Naslov: Redakcija