Zastava Srbije

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GARANTNOM PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANjE POSLjEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Rok za sprovođenje Garantnog programa produžen do 31.12.2022. godine

10.01.2022.


Vlada Republike Srpske je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2021) kojom je produžen rok za sprovođenje Garantnog programa sa 31.12.2021. godine na 31.12.2022. godine, te su izmijenjeni pojedini uslovi sprovođenja Garantnog programa radi većeg obuhvata ciljne grupe klijenata i bolje iskorišćenosti ugovorenih garancija i kreditnog potencijala.

Takođe, Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je Odluku o dopuni Odluke o izračunavanju kapitala banaka ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021) kojom se izloženost prema Garantnom fondu Republike Srpske sa inicijalnim rokom dospijeća dužim od tri mjeseca dodjeljuje ponder rizika 50%.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 05.01.2022.

Naslov: Redakcija