Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA: Predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa je sa dosadašnje stope od 32,8% na 31%, s tim da se smanjuje samo stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa dosadašnjih 12% na 10,2%

09.12.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, po hitnom postupku kojim se smanjuje zbirna stopa doprinosa, čime se postiže poresko rasterećenje rada. Zbog promjene modela obračuna plata, promjene osnovice poreza na dohodak, smanjenja stope poreza na dohodak i izmjena Zakona o radu koje se odnose na obavezno ugovaranje bruto plate i zadržavanje postojeće bruto plate, kao i definiciju bruto plate, smanjenje doprinosa se usmjerava direktno u povećanje pojedinačnih plata zaposlenih u Republici Srpskoj. Predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa je sa dosadašnje stope od 32,8% na 31%, s tim da se smanjuje samo stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa dosadašnjih 12% na 10,2%.

Primjena predloženog zakona dovešće do gubitka prihoda od doprinosa u iznosu od oko 80 miliona KM. Istovremenom izmjenom Zakona o porezu na dohodak doći će do povećanja ukupnog iznosa prihoda od poreza na dohodak u iznosu od oko 34,5 miliona KM na godišnjem nivou.

Imajući na umu da se predmetno umanjenje odnosi isključivo na doprinos za zdravstveno osiguranje, taj iznos gubitka se planira kompenzovati povećanjem transfera Fondu zdravstvenog osiguranja iz budžeta Republike Srpske, tako da će se gubitak prebaciti na budžet Republike Srpske.

Navedene promjene, zajedno sa povećanjem osnovnog ličnog odbitka, kao poreske olakšice, dovešće do povećanja ličnog primanja svakog zaposlenog u Republici Srpskoj, uz zadržavanje iznosa bruto plata. Zbog promjene modela ugovaranja plata i obračuna plata, umanjenje doprinosa usmjerava se u rast pojedinačnih plata u Republici Srpskoj. Ukupan iznos koji se iz budžeta Republike Srpske usmjerava u rast plata je oko 54 miliona KM na godišnjem nivou.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 06.12.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija