Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH

09.06.2022.


Na 29. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) nije usvojeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, kojeg je predložio poslanik Dženan Đonlagić. U skladu s poslovnikom Komisija je zadužena da izradi novi izvještaj o ovom Prijedlogu amandmana na Ustav BiH.

Predstavnički dom nije usvojio, u prvom čitanju, Prijedlog amandmana II, III, IV i V na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Mirjana Marinković Lepić i Damir Arnaut.

Usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. Uz ovaj Prijedlog zakona, Predstavnički dom usvojio je zaključke koji glase:

 • Predstavnički dom obavještava Dom naroda da u ime Predstavničkog doma, u svojstvu predlagača, sjednicama Doma naroda, komisijama tog Doma i zajedničkim komisijama, po pitanju ovog i svih drugih zakona koje usvoji Predstavnički dom može prisustvovati bilo koji poslanik koji je bio predlagač datog zakona u Predstavničkom domu ili drugi poslanik kojeg posebnim zaključkom odredi Predstavnički dom,
 • Predstavnički dom traži od Doma naroda PSBiH da ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Usvojen je Izvještaj Privremene zajedničke komisije oba doma o utvrđivanju identičnog teksta Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom nije usvojio negativni izvještaj Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, čiji su predlagači poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez. Komisija je, u skladu s Poslovnikom, zadužena da izradi novi izvještaj o ovom Prijedlogu zakona u drugom čitanju.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Zahtjev poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku.

Predstavnički dom, radi nedostatka entitetske većine, uputio je na usaglašavanje Kolegiju Doma Zahtjev poslanika Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku.

Dom nije usvojio Zahtjev poslanice Mirjane Marinković Lepić za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Zahtjev da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač poslanik Adil Osmanović, razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku. Dom, prethodno, nije prihvatio Zahtjev poslanika Osmanovića da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Nenad Nešić, bit će razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri, nakon što Predstavnički dom prethodno nije usvojio Zahtjev poslanika Nešića da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom, niti po skraćenom postupku.

Predstavnički dom nije prihvatio Zahtjev poslanika Nikole Lovrinovića za razmatranje Prijedloga zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Nakon što Dom nije prihvatio ni Zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenoj proceduri, ovaj Prijedlog zakona bit će razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Predstavnički dom po drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije, čime je obustavljen zakonodavni postupak za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojeg su, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, predložili poslanici Adil Osmanović, Halid Genjac, Alma Čolo, Safet Softić, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra, Šemsudin Mehmedović, Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, Mirjana Marinković Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Predrag Kojović i Denis Zvizdić.

Predstavnički dom, na prijedlog poslanika Nikole Lovrinovića, usvojio je Rezoluciju u kojoj se navodi da su zvaničnici institucija vlasti u BiH dužni da se pridržavaju osnovnih odrednica Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine. (tekst usvojene Rezolucije možete pročitati ovdje)

Predstavnički dom usvojio je sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji odluku o kvalitetu naftnih tečnih goriva koja je neophodan uslov za članstvo Bosne i Hercegovine u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i uputi je u parlamentarnu proceduru,
 • modificiranu poslaničku inicijativu Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da u roku od 75 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim će se značajno pooštriti sankcije za određena djela propisana navedenim zakonom,
 • poslaničku inicijativu Mirjane Marinković Lepić kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da, u roku od 60 dana, stavi na dnevni red i odluči po zahtjevima institucija Bosne i Hercegovine za davanje saglasnosti na pravilnike ili izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji državnih institucija. Također, Vijeće ministara BiH obavezuje se da institucije koje još uvijek nisu dostavile na vrijeme zahtjeve za saglasnost za navedene akte obaveže na dostavlјanje akata u roku od maksimalno 180 dana, te da u istom roku riješi eventualno sporna pitanja sa institucijama Bosne i Hercegovine,
 • modificiranu poslaničku inicijativu Mirjane Marinković Lepić kojom se predlaže Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH da u roku od 90 dana pokrenu inicijativu prema Vijeću ministara BiH kojom će se korigirati cijena takse koja se plaća prilikom izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslanička inicijativa Aide Baručije, Saše Magazinovića, Edite Đapo, Dženana Đonlagića, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić i Šemsudina Mehmedovića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da, najkasnije u roku od 60 dana, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo,
 • poslanička inicijativa Edite Đapo, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da, u roku od 15 dana, usvoji Odluku kojom se suspendira carinska stopa na uvoz električnih i značajno umanjuje carinska stopa na uvoz hibridnih automobila.

Povodom ranije obavljene rasprave o Informaciji Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a, Predstavnički dom usvojio je zaključak koji glasi: “Predstavnički dom PSBiH nalaže Vijeću ministara BiH i resornom Ministarstvu komunikacija i prometa BiH da hitno preduzme aktivnosti na rješavanju blokade računa BHRT-a, osiguravanju naplate potraživanja, te stvaranju pretpostavki za nastavak normalnog i stabilnog funkcioniranja BHRT-a”.

U vezi s ovom Informacijom, Predstavnički dom nije usvojio sljedeće prijedloge zaključaka:

 • Prijedlog zaklјučaka poslanika Jasmina Ermića koji glase: 1. “Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana izradi i dostavi u zakonodavni postupak izmjene Zakona o izvršnom postupku Bosne i Hercegovine na način da se potraživanje za RTV taksu smatra vjerodostojnom ispravom. 2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku predloži izmjene Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine na način da se osigura održivo finansiranje sva tri javna RTV servisa Bosne i Hercegovine.”
 • Prijedlog zaklјučaka poslanika iz Kluba SDA koji glase: 1. “Tražimo od Poreske uprave FBiH da, u saradnji sa Vladom FBiH, deblokira račun BHRT-a. 2. Pozivamo Vijeće ministara BiH da što prije uzme u razmatranje aktuelnu situaciju u vezi sa finansiranjem Javnog servisa. 3. Tražimo da nadležni sud ubrza rješavanje predmeta koji se odnose na povrat duga od prikuplјanja RTV takse. 4. Tražimo od Vlade FBiH i Parlamenta FBiH da usklade svoj Zakon o izvršnom postupku FBiH u dijelu prinudne naplate sa istim zakonom u RS. 5. Predlažemo Odboru JRT sistema BiH da izradi novi model naplate RTV takse kojim bi se na jedinstven način prikuplјala RTV taksa na cijelom prostoru BiH.”
 • Prijedlog zaklјučka poslanika Mirjane Marinković Lepić, Aide Baručije i Predraga Kojovića koji glasi: “Predstavnički dom PSBiH traži od RTV Federacije da sredstva koja na ime neuplaćenih sredstava od RTV takse duguje RTRS-u, u iznosu od oko 15 miliona KM, doznači BHRT-u, s cilјem saniranja dijela duga od preko 60 miliona KM, koji na ime neuplaćenih sredstava od RTV takse duguje BHRT-u”.
 • Prijedlog zaklјučka poslanika Mirjane Marinković Lepić, Aide Baručije i Predraga Kojovića koji glasi: “Traži se od Vijeća ministara BiH da, u roku od 30 dana, osigura efikasnu naplatu RTV takse u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, isplatu svih dugovanja na ime RTV takse od strane drugih emitera, te dostavi sve informacije o izbjegavanju naplate i isplate dugovanja nadležnim tužilaštvima”.

Predstavnički dom nije primio k znanju Informaciju Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o poslјedicama finansijske blokade BHRT-a.

Predstavnički dom usvojio je izvještaje o radu stalnih komisija Predstavničkog doma za 2021. godinu:

 • Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije,
 • Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine,
 • Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije,
 • Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet,
 • Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove,
 • Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova.

Usvojeni su i izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma PSBiH za 2021. godinu:

 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za lјudska prava,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće izvještaje:

 • Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu,
 • Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u PSBiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Osnovne pretpostavke za efikasno upravlјanje taksama i naknadama institucija BiH, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Elektronsko upravlјanje dokumentima u institucijama BiH, čiji je podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,
 • Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini,
 • Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2021. godinu.

Predstavnički dom usvojio je i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ureed za reviziju institucija BiH.

Usvojeni su i izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2020. godinu, i to:

 • Agencije za antidopinšku kontrolu BiH;
 • Agencije za osiguranje u BiH;
 • Agencije za policijsku podršku BiH;
 • Agencije za poštanski promet BiH;
 • Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH;
 • Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH;
 • Agencije za sigurnost hrane BiH;
 • Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH;
 • Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH;
 • Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH;
 • Direkcije za evropske integracije BiH;
 • Fonda za povratak BiH;
 • Instituta za intelektualno vlasništvo BiH;
 • Instituta za mjeriteljstvo BiH;
 • Komisije za koncesije BiH;
 • Konkurencijskog vijeća BiH;
 • Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;
 • Parlamentarne skupštine BiH;
 • Službe za zajedničke poslove institucija BiH;
 • Centralne izborne komisije BiH;
 • Tužilaštva BiH;
 • Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH;
 • Ureda za zakonodavstvo BiH;
 • Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH;
 • Agencije za javne nabavke BiH;
 • Agencije za nadzor nad tržištem BiH;
 • Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH;
 • Agencije za rad i zapošljavanje BiH;
 • Agencije za unapređenje stranih investicija BiH;
 • Arhiva BiH;
 • Centra za uklanjanje mina u BiH;
 • Direkcije za ekonomsko planiranje BiH;
 • Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost;
 • Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH;
 • Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH;
 • Instituta za akreditiranje BiH;
 • Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari – Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 • Ministarstva sigurnosti BiH;
 • Odbora državne službe za žalbe;
 • Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH;
 • Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja;
 • Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH;
 • Ureda za veterinarstvo BiH;
 • Ustavnog suda BiH;
 • Vijeća za državnu pomoć BiH;
 • Agencije za državnu službu BiH;
 • Agencije za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH;
 • Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH;
 • Agencije za statistiku BiH;
 • Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH;
 • Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;
 • Državne agencije za istrage i zaštitu;
 • Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH;
 • Granične policije BiH;
 • Instituta za nestale osobe BiH;
 • Instituta za standardizaciju BiH;
 • Ministarstva civilnih poslova BiH;
 • Ministarstva finansija i trezora BiH;
 • Ministarstva odbrane BiH;
 • Ministarstva pravde BiH;
 • Ministarstva komunikacija i prometa BiH;
 • Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
 • Ministarstva vanjskih poslova BiH;
 • Pravobranilaštva BiH;
 • Predsjedništva BiH;
 • Regulatorne agencije za komunikacije BiH;
 • Službe za poslove sa strancima BiH;
 • Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH;
 • Suda BiH;
 • Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
 • Ureda za razmatranje žalbi BiH;
 • Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;
 • Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Dom je usvojio i Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2021. godinu.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, kao i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Predstavnički dom nije usvojio Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje lјudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodica koji čine dio domaćinstva članova diplomatsko-konzularnih misija,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja,
 • Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o pograničnom saobraćaju,
 • Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike,
 • Ugovora o zajmu (Zeleni gradovi 2 – Window II Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 07.06.2022.

Naslov: Redakcija