Zastava Srbije

SMJERNICE ZA POSTUPANJE U PARNIČNOM POSTUPKU U BIH: Kontinuiranom primjenom Smjernica do harmonizacije postupanja

08.12.2023.


U cilju uspostavljanja profesionalnog standarda u pogledu ujednačenog tumačenja i primjene procesnih odredbi, te ujednačenog postupanja sudija u parničnom postupku, jačanja procesne discipline i autoriteta suda, u okviru aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, sudovi su kreirali Smjernice za postupanje u parničnom postupku.

Smjernice su u primjeni u sudovima od 2021. godine, ali je i dalje vidljivo da postoje određena odstupanja u primjeni odredaba Zakona o parničnom postupku i nedosljedne primjene Smjernica, zbog čega Vijeće nastavlja sa zagovaranjem njihove pune implementacije.

U tom cilju održan je i okrugli sto na temu Primjena smjernica za postupanje u parničnom postupku kojem su prisustvovali predsjednici/ce i sudije građanskog odjeljenja jednog broja prvostepenih i drugostepenih sudova, a sudije Vrhovnog suda FBiH bili su u ulozi moderatora tema.

Govorilo se o iskustvima dosadašnje primjene Smjernica i poteškoćama sa kojim su se sudovi u BiH suočili, potrebi dopuna sadržaja Smjernica, kao i značaju unapređenja profesionalnog dijaloga među sudovima

Kako je tokom okruglog stola zaključeno, neophodno je osigurati aktivniju ulogu predsjednika suda i predsjednika građanskih odjeljenja u vezi dosljedne primjene Smjernica te uspostaviti sistematičan pristup procesu ukoliko se želi ostvariti puni učinak.

U cilju harmonizacije postupanja i jačanja pravne sigurnosti u ovoj oblasti, Vijeće će i u narednom periodu nastaviti proces zagovaranja intenzivnije primjene smjernica i sa svim sudovima u BiH.

O značaju postupanja u parničnom postupku na nivou pravosudnih institucija govori i činjenica da je, u okviru Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini, tzv. Priebe-ovom izvještaju navedno, da su parnični postupci mukotrpni, složeni i formalistički, predugo traju, te da navedeno značajno ograničava pravo građana na efikasnu sudsku zaštitu u građanskim stvarima i povećava pravnu nesigurnost.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 07.12.2023.

Naslov: Redakcija