Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi zakona kojim se za malu privredu i poduzetništvo izdvaja jedan posto iz Budžeta FBiH

08.11.2023.


Vlada Federacije BiH je na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, utvrdila prijedloge dva zakona kojim se uređuje oblast poticanja razvoja male privrede i poduzetnička infrastruktura u Federaciji BiH, te ih uputila u parlamentarnu proceduru.

Njihov glavni cilj je stvaranje poslovnog okruženja koje će povoljno utjecati na razvoj, te stabilno i uspješno poslovanje subjekata male privrede, kao i omogućavanje lakšeg pokretanja poslovanja i nesmetan razvoj privrednih aktivnosti kroz podršku svih nivoa vlasti, kao i poduzetničkih potpornih institucija. Ovim rješenjima stvaraju se pretpostavke za do sada najveća izdvajanja za malu privredu i poduzetništvo, čak ukupno jedan posto iz Budžeta FBiH.

Novi zakon o poticanju razvoja male privrede

Prijedlogom novog zakona o poticanju razvoja male privrede se uređuju principi poticanja male privrede u Federaciji BiH, poticajne mjere, strategija razvoja male privrede, te akcioni plan, program poticaja i njegovo provođenje, kao i Vijeće za poticanje razvoja male privrede i nadzor. Ovaj propis u potpunosti je usklađen sa propisima Evropske unije, a njegov glavni cilj je stvaranje poslovnog okruženja koje će povoljno utjecati na stvaranje novih i razvoj postojećih subjekata male privrede, te njihovo stabilno i uspješno poslovanje.

Prijedlogom zakona se, između ostalog, propisuje kategorizacija subjekata male privrede na mikro, male i srednje subjekte, te se preciziraju uslovi ove kategorizacije. Propisuje se i način uspostavljanja informacionog sistema subjekata male privrede i upravljanja poticajima radi planiranja, provodenja, praćenja i vrednovanja mjera i instrumenata poticanja razvoja male privrede i ocjene privrednih učinaka. Ove aktivnosti se odnose na integraciju postojećeg Informacionog sistema registra malih i srednjih preduzeća u FBiH (ISR MSP) i baze poticaja Ministarstva, odnosno ne podrazumijeva se uspostava novog sistema zbog čega nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

Utvrđuju se i poticajne mjere za poboljšanje konkurentnosti male privrede, kao i obaveza usklađivanja svih poticajnih mjera sa propisima kojima je regulisan sistem državne pomoći. Potom se propisuje i procedura donošenja, način, uslovi, sadržaj i rok za usvajanje Programa poticaja, te se definiše način provođenja Programa, kao i sadržaj pravilnika o postupku njegovog provođenja. Regulišu se iznos i način obezbjeđenja finansijskih sredstava za provođenje programa, nosioci provođenja poticajnih mjera, ali i utvrđuju njihove obaveze.

Prijedlogom zakona se propisuje da se finansijska sredstva za provođenje Programa osiguravaju u Budžetu FBiH za svaku kalendarsku godinu, te da njihova visina godišnje iznosi minimalno 0,7 posto prihoda Budžeta umanjenog za doprinose penzijsko-invalidskog osiguranja, te namjenske i razgraničene prihode i donacije. Pomenute odredbe neće važiti u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji FBiH, usljed finansijskih poremećaja koji su doveli do značajnog pada prihoda i primitaka Budžeta. Osim navedenih sredstava, Prijedlogom zakona je predviđeno da se mogu koristiti i raspoloživa razvojna sredstva iz međunarodnih i drugih izvora.

U razlozima za donošenje novog zakona predlagač je, između ostalog, pojasnio kako je višegodišnje iskustvo pokazalo da su trenutna zakonska rješenja u oblasti male privrede manjkava, te da bi novi zakon trebao doprinijeti stvaranju ugodnog poslovnog okruženja za malu privredu kroz unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira, čime će se omogućiti stvaranje kadrovske osnove za izradu strateških dokumenata i akcionih planova. Također je naglašeno da nepostojanje odgovarajućih zakonskih rješenja za posljedicu ima umanjenje potencijala za privlačenje sredstava iz EU fondova i drugih donatorskih fondova, a što u konačnici direktno utiče na nisku stopu rasta subjekata male privrede i otvaranja novih produktivnih radnih mjesta.

Utvrđen Prijedlog zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH

Cilj Prijedloga zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH je, kako je obrazloženo, pravno urediti oblasti poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH koja može imati višestruke efekte u stvaranju konkurentske prednosti MSP u Federaciji BiH. Time se postojećim i potencijalnim korisnicima svih oblika poduzetničke infrastrukture omogućava lakše pokretanje poslovanja i nesmetan razvoj privrednih aktivnosti kroz podršku svih nivoa vlasti, kao i poduzetničkih potpornih institucija. Predlagač je obrazložio i da se bez uređene i razvijene poduzetničke infrastrukture, mala i srednja preduzeća teško mogu razvijati, te kvalitetno organizovati i biti konkurentna, kao i povezivati u klastere i lakše nastupati na međunarodnom tržištu. Pored toga, relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti će biti omogućeno sistemsko planiranje u razvoju poduzetničkih zona, tehnoloških parkova, poslovnih inkubatora, te razvojnih agencija.

Ovim zakonom uređuje se institucionalni okvir poduzetničke infrastrukture, poduzetnička infrastruktura, registar poduzetničke infrastrukture, te sistem podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture. Također se uređuje upravni nadzor i kaznene odredbe, te druga pitanja od značaja za poduzetničku infrastrukturu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakonom je utvrđeno da uspostavljanje poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH omogućava brži rast poduzetništva i povećanje investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi, te potiče privredni rast planiranjem i pravovremenom izgradnjom poduzetničke infrastrukture, koja je u funkciji ravnomjernog razvoja Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave. Pored toga, omogućava stvaranje u potpunosti infrastrukturno opremljenih poduzetničkih područja, visokog nivoa lokacijske konkurentnosti i sistema podrške za poslovanje u tim područjima u Federaciji, sa posebnim usmjerenjem ka poticanju razvoja i primjene modernih tehnologija u poslovnim procesima, s ciljem kreiranja usluga i proizvoda visoke dodane vrijednosti.

Kao subjekti poduzetničke infrastrukture, u smislu ovog zakona, definisane su poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko-poduzetnički centri (čime se stvaraju mogućnosti za formiranje i IT poslovnih zona). Sistem poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH čine poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije, tehnološko-poduzetnički centri i slobodne zone.

Prijedlogom zakona utvrđeno je da Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu Strategije razvoja Federacije BiH i politike Vlade FBiH, te u skladu sa analizom stanja u oblasti poduzetničke infrastrukture, predlaže Program poticaja za razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH koji usvaja Vlada FBiH, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije.

Finansijska sredstva za provedbu Programa poticaja su sredstva iz Budžeta FBiH i godišnje iznose minimalno 0,3 posto prihoda Budžeta FBiH, umanjenog za doprinose penzijsko-invalidskog osiguranja, te namjenske i razgraničene prihode i donacije. Ove odredbe neće važiti u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju FBiH, te uslijed finansijskih poremećaja koji su doveli do značajnog pada prihoda i primitaka Budžeta FBiH. Program se može, zavisno o specifičnosti pojedinog projekta, sufinansirati i iz osiguranih sredstava kantonalnih budžeta, budžeta jedinica lokalne samouprave, finansijskih resursa međnarodnih finansijskih institucija i organizacija i ostalih izvora.

U razlozima za donošenje ovog zakona, između ostalog, predlagač navodi da oblast poduzetničke infrastrukture nije pravno uređena, te da nema kvalitetne baze podataka, kao i da nisu propisani sistemi podrške i obaveze dostavljanja povratnih informacija sa terena o stepenu razvoja. Istaknuto je, da zbog navedenog, nije moguće kreirati odgovarajuće strateško-planske akte koji se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH.

 Skoro pola miliona KM subvencija za kupovinu električnih automobila

 Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je donijela Odluku o izboru korisnika budžetskih sredstava u svrhu poticaja pri kupovini električnih automobila. Sredstva su utvrđena u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi pojedincima – poticaj pri kupovini električnih automobila”.

Odlukom se korisnicima odobravaju sredstva u ukupnom iznosu od 498.000 KM u vidu subvencije za kupovinu 89 novih automobila, isključivo na električni pogon, kao i hibridnih automobila koja posjeduju električni motor i motor sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Poticajna sredstva bit će isplaćena iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu, Tekući transferi pojedincima - Poticaji pri kupovini električnih automobila.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima finansijskog poticaja sklopiti ugovore o dodjeli poticaja, sa definisanim pravima i obavezama ugovornih strana, a korisnicima koji zaključe ugovor sa Federalnim ministarstvom sredstva će biti uplaćena na njihove račune.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za prvih devet mjeseci ove godine

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period od 1. januara do 30. septembra 2023. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH u ovom periodu iznosili su 4.242,86 miliona KM, što je 63 posto planiranog za 2023. godinu i veći su za osam posto u odnosu na isti prošlogodišnji period. Od poreza je prihodovano 3.734,22 miliona KM, što je 77 posto planiranog, a u odnosu na isti period prethodne godine više je za 16 posto. Neporezni prihodi iznosili su 237,34 miliona KM, primljeni tekući transferi 81,52 miliona, a prihodi po osnovu finansiranja budžeta 189,78 miliona KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za period januara - septembar ove godine iznosili su 4.391,29 miliona KM. Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos sredstava 2.946,90 miliona KM utrošen je na socijalna davanja ili 67,11 posto ukupno realizovanih rashoda.

U izvještaju je, između ostalog, navedeno da tekući transferi i drugi tekući rashodi u periodu januar-septembar 2023. godine iznose 3.355,23 miliona KM. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda u periodu januar-septembar 2023. godine su redovni mjesečni transferi, među kojima su isplata penzija (2.338,37 miliona KM), doprinosi za zdravstveno osiguranje (27,20 miliona KM), naknade za fizičku onesposobljenost (2,18 miliona KM), te za civilne žrtve rata (18,38 miliona KM). Transfer za vojne invalidnine u ovom periodu iznosio je 211,45 miliona KM, a slijede transferi za provođenje Zakona o podršci porodicama sa djecom (78,26 miliona KM), kao i Zakona o roditeljima njegovateljima (20,79 miliona KM), te pomoć u liječenju boraca (1,47 miliona KM). Tu su i transferi za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih boraca (novčana egzistencijalna naknada 43,39 miliona KM), potom Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (13,32 miliona KM), te za civilne invalidnine (156,86 miliona KM).

Transferi za zdravstvo iznosili su 78,89 miliona KM, a najznačajniji su Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (27,27 miliona KM), za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH (41,33 miliona KM), te biomedicinski potpomognutu oplodnju (7,5 miliona KM). Subvencije javnim preduzećima iznosile su ukupno 31,5 miliona KM, od čega se najveći iznosi odnose na transfere JP Željeznice Federacije BiH (redovni transfer od 14,5 miliona KM, te za izmirenje obaveza šest miliona KM). Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u periodu januar-septembar 2023. godine realizirane su u iznosu od 68,27 miliona KM, a najviše se odnose na subvencije za mlijeko i duhan (41,88 miliona KM), nakon čega slijede poticaji poljoprivrednoj proizvodnji (19,59 miliona KM).

Kapitalni izdaci u periodu januar - septembar ove godine realizirani su u iznosu od 48,16 miliona KM.

Izrada Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH za period do 2027. godine

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izradi Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022-2027. godine. Ovom odlukom pokreće se proces izrade Strategije koja predstavlja multisektorski strateški dokument u oblasti invalidnosti, a kojim se utvrđuju prioriteti, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir, odgovornost za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

U razlozima za donošenje Odluke navedeno je da je prethodna strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH (2016-2021.) u koju su bili uključeni svi resori od značaja za položaj osoba sa invaliditetom imala za svrhu unaprijediti stanje u svim oblastima od značaja za ove osobe. Imajući u vidu da je implementacijski period tog dokumenta istekao, a zajedničke potrebe i obaveze za radom i unapređenjem stanja u oblasti invalidnosti ostaju i dalje, neophodno je donijeti novi strateški dokument iz ove oblasti. Obrazloženo je i da ova strategija predstavlja najsveobuhvatniji i najusklađeniji koncept rješenja u oblasti invalidnosti, koja se trebaju primijeniti s ciljem inkluzije i izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH.

Odlukom Vlade FBiH precizirano je da će se u procesu izrade nove strategije primjenjivati ključni principi izrade strateških dokumenata u FBiH. Strategija će sadržavati prioritete i razvojne pravce definirane u relevantnim domaćim i međunarodnim dokumentima.

Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koje će voditi i koordinirati proces izrade Strategije, uz učešće Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Učesnici u procesu izrade ovog strateškog dokumenta su nadležne institucije Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, te organizacije osoba s invaliditetom.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će primjenom otvorene metode koordinacije i poštujući princip javnosti, transparentnosti, horizontalne i vertikalne koordinacije, kao i ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane, formirati radna tijela za učešće u izradi Strategije. Također, ovo ministarstvo će osigurati usaglašavanje i komplementarnost razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja FBiH 2021-2027. godina, kao i dokumenata relevantnih za proces integracije BiH u Evropsku uniju, te drugih međunarodno preuzetih obaveza naše zemlje.

Rok za izradu Strategije je tri mjeseca od dana stupanja na snagu odluke.

Podrška za sanaciju Saborne crkve u Sarajevu

Vlada Federacije BiH je na inicijativu premijera FBiH prihvatila Informaciju o molbi Saborne crkve u Sarajevu za finansijsku pomoć u iznosu od 30.000 KM za sanaciju krovne konstrukcije, krovnog pokrivača i krsta na zvoniku Saborne crkve.

U molbi je navedeno da je početkom novembra usljed jakog vjetra došlo do oštećenja krovne konstrukcije, krovnog pokrivača i krsta na zvoniku Saborne crkve, te da je zbog nadolazeće zime i očekivanih padavina neophodno što prije pristupiti sanaciji, a kako bi se spriječilo dalje propadanje Saborne crkve.

Vlada je zaključkom zadužila nadležnu stručnu službu i Federalno ministarstvo finansija da za narednu sjednicu pripreme potrebne akte za izdvajanje 30.000 KM iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2023. godinu.

Odluke, rješenja i zaključci

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine Vlada je imenovala Radnu grupu za izradu metodologije za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH koju je dužna dostaviti Vladi Federacije BiH na usvajanje.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije doneseni su neophodni akti za raspisivanje javnih konkursa za izbor i nominovanje po dva člana nadzornih odbora uime državnog kapitala privrednih društava Binas d.d. Bugojno, Igman d.d. Konjic i RMU Banovići d.d. Banovići. Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije date su prethodne saglasnosti skupštinama privrednih društava JP Elektroprivreda BiH i RMU Banovići za imenovanje vršilaca dužnosti članova nadzornih odbora ovih društava ispred državnog kapitala i to u dosadašnjim sastavima, a na period do tri mjeseca.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija usvojeni su izvještaji o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisija obveznica emitiranih u skladu sa Budžetom FBiH za 2023. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2023. godinu, po odlukama Vlade FBiH, rješenjima premijera i zamjenika premijera, za period od 1.1. do 30.9.2023. godine.

Vlada Federacije BiH upoznala se i sa izvještajima o radu nadzornih odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period 1.7. - 30.9.2023. godine.

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova doneseno je Rješenje kojim se Vahidin Munjić, glavni inspektor, ovlašćuje da rukovodi radom Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, na rok od tri mjeseca počev od 19.11.2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 07.11.2023.

Naslov: Redakcija