Zastava Srbije

VLADA FBIH: Produženo važenje naredbi i preporuka Kriznog štaba FMZ za 14 dana

08.10.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavao zamjenik premijera Vesko Drljača, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 4.10.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 7.10.2021. godine, a Krizni štab FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.

Krizni štab FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U 39. sedmici je, navedeno je u informaciji Kriznog štaba FMZ-a, u odnosu na prethodnu, zabilježen rast broja pacijenata na respiratoru za 30,2 posto i sedmodnevne incidence za 2,6 posto, dok je broj smrtnih slučajeva manji za 21,5 posto.

Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 120 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je u Sarajevskom (322,24), Hercegovački-neretvanskom (158,09) i Tuzlanskom (122,15), a najniža u Srednjobosanskom kantonu (18,41).

Inače, dosad je u Federaciji BiH dato 770.045 doza vakcina protiv COVID-19, od čega je prvom dozom vakcinisano 449.124, a drugom 320.921 građanin.

Federalna vlada je prihvatila informaciju o mjesečnom pregledu naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije BiH za kolovoz i za prvih osam mjeseci 2021. godine.

U kolovozu ove godine je ukupna razina mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila 695,3 milijuna KM, što je za 23,7 posto ili za 133 milijuna KM više u usporedbi sa istim mjesecom protekle godine.

U prvih osam mjeseci 2021. godine su ukupni prihodi po osnovi ovih kategorija iznosili 5238,3 milijuna KM i za 514 milijuna KM su bili veći u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Usporedujući sa ukupnom naplatom u razdoblju od 1.1. do 31.8.2019. godine, odnosno prije pojave pandemije, ukupno ostvarenje u istom razdoblju 2021. godini veće je za 3,1 posto ili za 158,4 milijuna KM, a pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je gotovo kod svake kategorije prihoda.

Raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za proračune svih korisnika u FBiH je u kolovozu 2021. godine ostvaren u ukupnom iznosu od 287,4 milijuna KM, što je za 51,6 posto više u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Tako je, u kolovozu 2021. godine Proračunu Federacije BiH raspoređeno nešto više od 104 milijuna KM, što je u odnosu na isti mjesec 2020. godine povećanje za 35,4 milijuna KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim proračunima iznosio je 147,2 milijuna KM i veći je za 50,1 milijuna KM. Raspoloživi prihodi od neizravnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim proračunima iznosili su nešto više od 24,2 milijuna KM, što je za 98,2 milijuna KM više u odnosu na kolovoz prethodne godine.

Na osmomjesečnoj razini, ukupno raspoloživi prihodi od neizravnih poreza iznosili su nešto više od 1.953 milijuna KM i veći su za 260 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

U usporedbi sa 2019. godinom, ukupan iznos raspoloživih prihoda od neizravnih poreza u prvih osam mjeseci 2021. također bilježi pozitivan trend s rastom od 0,9 posto.

Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u kolovozu 2021. godine iznosila je nešto više od 318 milijuna KM i bile je veća za 28,3 milijuna KM u usporedbi sa istim mjesecom 2020. Ukupno naplaćeni doprinosi u razdoblju siječanj - kolovoz 2021. godine iznose 2.511,9 milijuna KM i veći su za 182,3 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

U usporedbi sa ostvarenjem iz istog razdoblja 2019. godine, kumulativna naplata doprinosa u 2019. godini veća je za 120,6 milijuna KM, što je jednim dijelom generirano jednokratnim naknadnim uplatama dugovanja, ali i značajnijim povećanjima u tekućoj naplati

Vlada FBiH je usvojila informaciju o potrebi nabavke letjelica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u Federaciji BiH, koju je sačinila Federalna uprava civilne zaštite po zaključku Vlade od 15.8.2021. godine. Ova uprava je zadužena da Vladi predloži rješenje o imenovanju radne grupe koja će izraditi Elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja značajna za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja.

Cilj Elaborata je omogućiti Vladi FBiH konačno opredjeljenje o izboru i optimalnom broju letjelica, logističkoj podršci, načinu organizacije i finansiranja te uspostavljanju, funkcionisanju i upotrebi zračnih snaga za gašenje požara i provođenje drugih zadataka zaštite i spašavanja.

Federalna uprava civilne zaštite je, također, dužna predložiti način organizacije i funkcionisanja zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja u FBiH, a u okviru strukture FUZC. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da u Budžetu FBiH za 2022. godinu osigura dodatna sredstva Federalnoj upravi civilne zaštite za realizaciju ovih aktivnosti.

Vlada se opredijelila da u okviru prve faze nabavi letjelice za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja (dva aviona air traktora i dva helikoptera), za šta će u budžetu FBiH biti osigurana finansijska sredstva u godišnjim iznosima definisanim u Elaboratu o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o raspolaganju nad pokretnom vojnom imovinom.

Kako je zaključeno, Vlada inicira da Vijeće ministara BiH stavi na razmatranje Anex Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, na koji su saglasnost dale obje entitetske vlade, te i da prodaja pokretne vojne imovine bude isključivo u skladu sa odredbama tog dokumenta.

Stav Federalne vlade je da je potrebno da svi viškovi naoružanja i vojne opreme, prije prodaje i izvoza iz Bosne i Hercegovine koji potiču iz Federacije BiH budu remontovani i modernizovani u privrednim društvima namjenske industrije u FBiH.

Vlada je zadužila premijera FBiH da s današnjim njenim zaključcima Federalne vlade upozna Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo odbrane BiH i Komisiju za provođenje postupka rješavanja viškova pokretne vojne imovine.

U informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je navedeno da Vijeće ministara BiH do sada nije razmatralo i odlučivalo u vezi s dostavljenim prijedlogom Aneksa Sporazuma.

Inače, Predsjedništvo BiH je još 2017. godine zadužilo Ministarstvo odbrane BiH da hitno preduzme aktivnosti na prodaji pokretne imovine, ali do sada nije došlo do realizacije Plana prodaje viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u Oružanim snagama BiH.

Federacija BiH ima opravdan interes za prodaju pokretne imovine koja nije u funkciji odbrane, što potkrepljuje i činjenicom da 80 posto prihoda od realizovane prodaje pripada entitetima, što je utvrđeno članom 7. Sporazuma.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava namjenske industrije registrovanih u FBiH za 2020. godinu.

Vlada je zadužila nadzorne odbore i uprave Zraka d.d. Sarajevo, Binasa d.d. Bugojno i Pretisa d.d. Vogošća da, u što kraćem roku, organizuju održavanje skupština ovih društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a na kojima će obavezno biti razmatrani izvještaji o prošlogodišnjem poslovanju.

Nadležno federalno ministarstvo zaduženo je da i dalje prati i analizira stanje u namjenskoj industriji, te Vladi predlaže mjere i aktivnosti s ciljem realizacije planova za 2021. godinu, kako bi bili ostvareni ciljevi u skladu sa Strategijorn razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period od 2012. do 2022. godine.

U izvještaju je navedeno da je namjenska industrija u FBiH prošle godine ostvarila ukupan prihod od 258.707.571 KM, što je 85 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

U 2020. godini su privredna društva namjenske industrije u Federaciji BiH ostvarila dobit od 17.363.670 KM, što je 40 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

U ovoj industriji je na dan 31.12.2020. godine bilo 3.708 radnika, što je povećanje od pet posto u odnosu na 2019. godinu. I pored problema koji opterećuju rad privrednih društava namjenske industrije, istaknuto je da su u godini pandemije postignuti značajni rezultati planirani Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period od 2012. do 2022. godine.

Vlada Federacije BiH je, ne prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, usvojila Strateški program za sigurnost djece u digitalnom okruženju i Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Federaciji BiH za period od 2021. do 2024. godine.

Za provedbu mjera iz Akcionog plana zadužena su nadležna federalna ministarstva, a Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova će poduzimati sve potrebre mjere i radnje na praćenju provedbi mjera iz ovog plana i o time redovno obavještavati Vladu FBiH.

Strateški program i Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju su vrlo bitni i ukazuju na realne i goruće probleme u Federaciji BiH koje potrebno sistemski rješavati.

Zbog dinamike razvoja tehnologija, kao i zbog promjena pojavnih oblika nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, Akcioni plan je izrađen za period od četiri godine. U njemu su definisane četiri strateške oblasti: zakonodavstvo, institucionalni kapacitet i saradnje, prevencija i odgovor kroz reakciju sistema. Za svaku od ovih oblasti definisane su aktivnosti za realizaciju cilja, izvještajne i nadležne institucije, indikatori učinka i uticaja, aproksimacija troškova i rok za realizaciju svake aktivnosti.

Vlada FBiH se upoznala sa izvještajem o funkcioniranju informacionog sistema SOTAC u Federaciji BiH, kojeg je sačinilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u konsultacijama s kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječije zaštite.

Nadležno federalno ministarstvo zaduženo je da, u saradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječije zaštite, nastavi kontinuirano praćenje funkcionisanja SOTAC-a, a da razmatrani izvještaj dostavi kantonalnim vladama i Savezu općina i gradova FBiH.

Federalna vlada preporučuje svim nadležnim kantonalnim ministarstvima i centrima za socijalni rad, odnosno općinskim službama socijalne zaštite da kontinuirano provode aktivnosti na unošenju svih prava iz ove oblasti bez obzira kojim su propisima regulisana (kantonalni, općinski), te da vrše isplate kroz SOTAC kako bi, čim prije, bilo omogućeno optimalno funkcionisanje ovog informacionog sistema.

Inače, izvještajem su obuhvaćena federalna i kantonalna prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, koja se obrađuju kroz SOTAC sa isplaćenim iznosima na godišnjem nivou i ukupnim brojem osoba na isplatama po svakom pojedinom pravu. Sumarni pregled isplata kroz SOTAC iz federalnog budžeta za 2020. godinu pokazuje da je bilo 101.155 osoba za isplatu prava osoba s neratnim invaliditetom, a osoba za isplatu prava za civilne žrtve rata 9.210. Dakle, riječ je o ukupno 110.365 osoba za isplatu na mjesečnoj razini za ove kategorije.

Za prava koja ostvaruju osobe s neratnim invaliditetom je iz Budžeta FBiH prošle godine isplaćeno 137.808.521,31 KM, a za civilne žrtve rata 24.151.887,35 KM, što sveukupno iznosi 161.960.408,66 KM, navedeno je u izvještaju.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji BiH u 2020. godini.

Zaštita zdravlja bilja je neodvojivi segment cjelokupnog sistema sigurnosti hrane i od posebnog je interesa za FBiH i BiH i mora biti podignuta na viši nivo, a obaveze proistekle iz procesa evropskih integracija prioritet su u radu svih federalnih ministarstava i ostalih federalnih organa, zaključila je Vlada FBiH.

Nadležno federalno ministarstvo zaduženo je da informaciju učini dostupnom, a da današnje zaključke proslijedi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama radi poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti iz njihove nadležnosti i osiguranja sredstava za primjenu propisa.

Zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove da sačini analizu stanja i razmotri mogućnosti za kadrovsko jačanje poljoprivrednog inspektorata i funkcionalnost svojih organizacionih jedinica nadležnih za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite zdravlja bilja i prijedlog dostavi Vladi Federacije BiH.

Federalni agromediteranski zavod Mostar dužan je da organizira preraspodjelu radnog vremena u laboratorijama radi efikasnijeg rada i ubrzanja procesa prijema, obrade testiranja uzoraka i o tome obavijesti Federalnu upravu za inspekcijske poslove i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ovaj zavod je zadužen i da izradi objedinjeni godišnji izvještaj, pored tabela s podacima o brojnosti štetnih organizama, da podatke o tim i o ostalim praćenim štetnim organizmima evidentira i dostavlja na propisani način.

Kantonalni organi uprave i organi lokalne samouprave nadležne za poslove poljoprivrede trebaju da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti za obavljanje izvještajno-prognoznih poslova i osiguranju potrebnih sredstava za njihovo provođenje na svom području, dok nadležni kantonalni organi uprave i upravne organizacije treba da ulože dodatne napore za izvršenje poslova za koje su nadležni u provođenju federalnih propisa. Federalni i kantonalni organi uprave i upravne organizacije nadležni za poljoprivredu dužni su da, najkasnije do 15. marta svake tekuće godine za prethodnu godinu, Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo dostave izvještaj o provođenju Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije.

Ovaj zavod je zadužen da sačini objedinjeni izvještaj o provođenju Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozija u FBiH i dostavi ga Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) za 2020. godinu. Također se upoznala sa Odlukom Upravnog odbora ovog operatora od 30.3.2021. godine o neusvajanju izvještaja o radu i poslovanju ove kompanije za 2020. godinu.

Vlada je zadužila Upravni odbor i v.d. direktora Operatora za OIEiEK da u narednom periodu poduzmu sve mjere i aktivnosti na otklanjanju nedostaka navedenih u obrazloženju Odluke Upravnog odbora. Zaduženi su i da joj, da u roku od 60 dana, dostave sveobuhvatnu informaciju o poduzetim aktivnostima.

Vlada FBiH je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala saglasnost za dodjelu dva sponzorska ugovora.

Prvi, u iznosu 110.000 KM, odnosi se na Košarkaški savezu BiH i u vezi je sa aktivnostima muške i ženske košarkaške reprezentacije BiH, uključujući njihovo na evropskom prvenstvu (Eurobasket 2022. za muškarce, septembar 2022. godine) te kvalifikacijama za svjetsko i evropsko prvenstvo u periodu od oktobra 2021. do septembra 2022. godine, kao i druge aktivnosti reprezentativnih selekcija u tom periodu.

Sponzorski ugovor sa Savezom sjedeće odbojke BiH vrijedan je 60.000 KM i odnosi se muške seniorske reprezentacije BiH, uključujući njihovo učešće na Evropskom prvenstvu u sjedećoj odbojci (Kemer,Turska, oktobar 2021.) i Svjetskom kupu (Kairo, Egipat, decembar 2021.), kao i druge aktivnosti reprezentativnih selekcija u periodu od 12 mjeseci.

Nakon uvida u tekst Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u FBiH, kojeg je predložio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Stipan Šarac, Vlada FBiH je konstatovala da je sadržajem isti (osim u samom nazivu) Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u FBiH kojeg su predložili zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Petar Galić i Ante Baković. Stoga je Vlada ostala pri mišljenju koje je 17.7.2020 godine dala na raniji Prijedlog zakona.

Na sjednici Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli sredstava Trajnog revolving foda kod Union banke d.d. Sarajevo Federanog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Ting d.o.o. Žepče, u iznosu od 300.000 KM.

Elektroprivredi HZHB d.d. Mostar je, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljen ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno i nepotpuno eksproprisane rješenjem Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Prozor-Rama.

Usvojeni su izvještaji o radu nadzornih odbora javnih preduzeća Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar (od 1. do 3. mjeseca 2021. godine), BH-Gasa d.o.o Sarajevo (za periode od 14.10.2020. do 14.1.2021. godine i 15.2. do 15.5.2021. godine), te TRZ Hadžići d.d. Hadžići (za period od 28.2. do 31.5.2021. godine), a potvrđeno je i da je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za period od 1.4. do 30.6.2021. godine.

Federalna vlada je dala pozitivno mišljenje na Dvanaesti izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje (revidirane), i to za tematsku grupu III “Radna prava", za referentni period od januara 2017. godine do decembra 2020. godine, te zadužila svoj Generalni sekretarijat da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Vlada FBiH je usvojila informacije Federalnog ministarstva prostornog uređenja o sanaciji šteta nastalih usljed poplava i klizišta u FBiH, te o stanju u oblasti zaštite, konzervacije, prezentacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika BiH. Ovo i Federalno ministarstvo finansija zaduženi su da osiguraju dodatna financijska sredstva s ciljem realizacije projekata u ove dvije oblasti.

Usvojen je izvještaj o radu komisije za izbor predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, zbog isteka mandata. Također, prethodna saglasnost data je za imenovanje Emine Dlakić i Amira Galijaševića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora u ovom privrednom društvu, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Donesene su potrebne odluke za provođenje postupka za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo je, uime Vlade FBiH, opunomoćen Ismet Demirović.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 07.10.2021.

Naslov: Redakcija