Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH

08.09.2023.


Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH (OSBiH) i uputila ga na razmatranje i donošenje Parlamentu FBiH po hitnom postupku.

Ovim zakonom se uređuje pitanje ujednačavanja penzija koje profesionalna vojna lica na službi u OSBiH ostvaruju na osnovu poglavlja V Zakona o službi u OSBiH, a prava ostvaruju kod Federalnog zavoda PIO/MIO i kojim je priznat poseban staž iz člana 36. stav (1) Zakona o PIO, a koji pravo na penziju ostvaraju počev od 1.3.2018. godine. Radi postojanja određenog broja korisnika koji već ostvaruju prava iz PIO, kao i onih koji ta prava tek trebaju ostvariti ubuduće, ujednačavanje prava je propisano u dva stava. Prvi se odnosi na one koji se penzionišu nakon stupanja na snagu ovoga zakona, te se njihov zakonski iznos penzije uvećava za 29 posto i ubuduće usklađuje po Zakonu o PIO. Drugi način obračuna penzije se odnosi na korisnike koji su prava na penziju ostvarili od 1.3.2018. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona. Njima se na zakonski iznos penzije uvećavan za 29 posto dodaje iznos povećanja penzije koji je nastao kao posljedica usklađivanja penzije u navedenom periodu i dalje će se usklađivati po Zakonu o PIO. Početak isplate penzija obračunatih po ovom zakonu je od 1.1.2024 godine, a sredstva za njihovo finansiranje osiguravaju se iz budžeta FBiH. Zakon također propisuje da se na sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom i Zakonom o službi u OSBiH primjenjuju odredbe Zakona o PIO.

Ministarstvo u razlozima za donošenje ovog zakona, između ostalog, navodi da je Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u OSBiH eliminisanje nejednakosti nastale uvođenjem diferenciranih isplatnih koeficijenta za istu kategoriju vojnih osiguranika koji su stekli pravo na penziju u periodu do 2018. godine, a po istom Zakonu o službi u OSBiH, što je dovelo do derogiranja načela jednakosti pred zakonom i što je u suprotnosti sa članom II.A.2.(1) c) Ustava Federacije BiH, te odredbama člana 2. i 7. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Predlagač pojašnjava i to da bi intervencijom na član 140. Zakona o PIO kojim je ozakonjen isplatni koeficijent i isplata penzija u dostignutom nivou posljednje isplaćene penzije, bila ugrožena dostignuta isplata za više od 430.000 penzionera, a nastojeći da ispoštuju ustavnu obavezu jednakosti pred zakonom za vojne osiguranike, predloženo je rješenje kojim se ne ugrožava reforma penzijskog sistema u FBiH i to donošenjem ovog lex specialis zakona.

MUP-u BPK tri miliona KM za bolje uslove rada i veću sigurnost građana

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava Federalnog MUP-a “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima” iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu, a kojim se Upravi policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrava iznos od tri miliona KM.

Odlukom je precizirano da će ova sredstva biti korištena u svrhu poboljšanja uslova za rad Uprave policije MUP-a BPK Goražde i povećanja sigurnosti građana. Odobrena sredstva uplatit će se na račun Uprave policije MUP-a BPK Goražde nakon okončanja postupka nabavke i potpisivanja Ugovora između Uprave policije Kantonalnog MUP-a i odabranog ili odabranih dobavljača.

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva i Uprave policije MUP-a BPK Goražde kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. Uprava policije BPK Goražde za utrošak ovih sredstava obavezna je Federalnom MUP-u dostavljati kvartalne izvještaje o realizaciji “Programa kapitalnih ulaganja Uprave policije MUP-a BPK Goražde iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova”, a potom će Federalni MUP kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

U razlozima za donošenje ove odluke Federalni MUP obrazložio je da su u ovogodišnjem Budžetu FBiH za Upravu policije MUP-a BPK Goražde i MUP Zapadnohercegovačkog kantona odobrena namjenska sredstva za finansiranje kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima. Kako je navedeno, od ukupno devet miliona KM stekli su se uslovi za implementaciju dijela od tri miliona za Upravu policije MUP-a BPK, a na osnovu dostavljenog Programa kapitalnih ulaganja. Obrazloženo je da će se preostali iznos od šest miliona KM implementirati nakon što MUP ZHK dostavi potrebnu dokumentaciju.

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta u FBiH za prvih šest mjeseci ove godine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se upoznala sa Konsolidovanim izvještajem o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar - juni 2023. godine, koji je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

Izvještaj je urađen na osnovu finansijskih izvještaja o izvršenju budžeta FBiH, kantona, gradova i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova u Federaciji BiH (10 kantonalnih službi za zapošljavanje, 10 kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).

Kako je navedeno, izvještaj sadrži informacije o strukturi ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period 1.1. - 30.6.2023. godine propisane Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH.

U izvještaju je, između ostalog, navedeno da su ukupni konsolidovani prihodi za period januar - juni 2023. godine ostvareni u iznosu od 5.941,9 miliona KM što je za 11,9 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Također, ukupni konsolidovani rashodi za period januar - juni 2023. godine ostvareni su u iznosu od 5.122,6 miliona KM što je za 17,8 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Za period januar - juni 2023. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 421 miliona KM. Također, u istom periodu prošle godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 861,1 milion KM.

U izvještaju je dat prikaz i po nivoima vlasti za ovaj izvještajni period, tako da ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta Federacije BiH iznosi 56,4 miliona KM, na nivou kantona 129,9 miliona KM, na nivou općina 153,1 milion KM, te na nivou sektora socijalne zaštite, odnosno na nivou vanbudžetskih fondova 81,7 miliona KM.

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u FBiH

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, primila je na znanje Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2022. godine. Donesenim zaključkom, Generalni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da ovu informaciju uputi Parlamentu FBiH radi informiranja, a Federalno ministarstvo finansija da je objavi na internetskoj stranici.

U Informaciji se navodi da je ukupan dug u FBiH sa završetkom prošle godine iznosio 6.475,01 milion KM, što je 22,06 posto bruto domaćeg proizvoda. S ovim postotkom, kako se napominje u Informaciji, Federacija BiH ispunjava Maastrichtski kriterij u pogledu omjera učešća duga u ostvarenom BDP-u.

Nadalje se ističe da se od ukupnog iznosa duga u FBiH na vanjski odnosi 83,56 posto, a na unutrašnji dug 16,44 posto. Pojašnjeno je, također, da je vanjskim dugom u Federaciji obuhvaćen i dug krajnjih korisnika kredita na koje je supsidijarno preneseno vanjsko zaduženje, u iznosu od 3.052,91 milion KM.

U Informaciji se, između ostaloga, navodi da je vanjski dug, s ciljem osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekta, te za budžetsku podršku najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka - WB, Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD, Evropska investicijska banka - EIB i dr.). Ukupno 29,19 posto vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema WB, dok se 21,63 posto odnosi na dug prema EIB.

Do 31.12.2022. godine angažirano je 415,15 miliona KM kredita iz vanjskih izvora finansiranja. U 2022. godini je, na ime servisiranja vanjskog duga, plaćeno ukupno 544,29 miliona KM, te je realizacija otplate duga veća za 4,76 posto od planiranog servisiranja, između ostalog, navedeno je u Informaciji.

Data saglasnost na Gender akcioni plan BiH za period 2023 – 2027. godina

Na prijedlog Gender centra FBiH, Vlada Federacije je utvrdila mišljenje kojim je, nakon izvršenog uvida u tekst Nacrta Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH) za period 2023-2027. godine, dala saglasnost na isti.

Ovaj dokument sadrži tri strateška cilja u okviru kojih su definisane prioritetne oblasti djelatnosti, odnosno programi i mjere koji su potrebni za ostvarivanje tog cilja. Radi se o izradi, implementaciji i praćenju programa mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova u institucijama vlasti po prioritetnim oblastima, zatim izgradnji i jačanju sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova, te uspostavljanju i jačanju saradnje i partnerstva.

Kako je navedeno u obrazloženju, ovaj strateški dokument sadrži sve oblasti društvenog života. Utvrđene su prioritetne i transverzalne (cross-cuting) oblasti, kao i oblasti koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova, te jačanje saradnje i partnerstva. Na ovaj način jasnije su definisane obaveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, te obaveze i odgovornosti resornih ministarstava i nadležnih institucija u svakoj prioritetnoj oblasti u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH. To je okvirni strateški dokument koji daje smjernice za izradu operativnih planova i drugih provedbenih dokumenata institucija na svim nivoima organizacije vlasti u BiH.

Istaknuto je i da se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH krajem jula ove godine obratilo Vladi FBiH i zatražilo mišljenje na Nacrt Gender akcionog plana BiH za period 2023-2027. godine, te je bilo potrebno dati mišljenje na ovaj dokument radi njegovog upućivanja u dalju proceduru i usvajanje od Vijeća ministara BiH.

Također, ovim dokumentom zadužuje se Gender centar da u saradnji sa institucijama FBiH pripremi Objedinjeni operativni plan Federacije BiH za implementaciju GAP BiH za period 2023-2027. godine.

Za sufinansiranje rada Filmskog centra Sarajevo 200 hiljada KM

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije javnim preduzećima - Sufinansiranje rada JP Filmski centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe” Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđen u Budžetu FBiH za 2023. godinu, u iznosu od 200.000 KM.

Sredstva se odobravaju u svrhu subvencioniranja JP Filmski centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe, a raspodjela će se vršiti u skladu sa općim i posebnim kriterijima. S korisnikom sredstava, Federalno ministarstvo kulture i sporta zaključit će ugovor o načinu i uslovima korištenja odobrenih sredstava, koja će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Korisnik je obavezan realizirati program/projekt u predviđenom roku, odnosno najkasnije do 31.12.2023. godine. Također, korisnik je obavezan dostaviti Ministarstvu izvještaj s kompletnom dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava u roku od 15 dana od završetka projekta/programa.

Federalno ministarstvo kulture i sporta vršit će kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Kontrola će se vršiti na osnovu dostavljenih izvještaja, a po potrebi i neposredno kod ovog javnog preduzeća.

Odluke, informacije i izvještaji

Donesenom Odlukom Vlada je imenovala federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da, uime Vlade Federacije BiH, potpiše Principe pregovaranja za zaključenje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, potpisuje zapisnike i parafira usaglašeni tekst prijedloga ovog kolektivnog ugovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima javne uprave, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela neophodne akte za raspisivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te utvrdila tekst ovog javnog oglasa.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donesena je Odluka kojom se odobrava Plan poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu.

Vlada FBiH je usvojila Konačni izvještaj o implementaciji “Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH” za period 2013-2023. godina, te konstatovala da je ovaj dokument implementiran i da je poslužio kao strateški dokumenti po kojem Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije radilo na rješavanju problema u ovoj industrijskoj grani. Ovaj izvještaj bit će dostavljen Parlamentu FBiH radi informisanja.

Vlada se upoznala i sa informacijom o primjeni Krivičnog zakona Federacije BiH i stanju kriminaliteta u Federaciji BiH za 2022. godinu.

Na sjednici usvojena je informacija Federalnog ministarstva pravde o Odgojno - popravnom domu u Orašju, te donesen zaključak o upisu ovog doma u Registar budžetskih korisnika.

Kadrovska rješenja

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnosti Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje Bernadina Alagića i Mustafe Fazlića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje Džane Smailbegović i Milene Brkić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga, data je saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva pravde donijela rješenja kojim se postavljaju na dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici na period od četiri godine Rusmir Isak, te za zamjenicu direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostar na period od četiri godine Edita Hadžajlić.

Izmjenom Rješenja o imenovanju Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada je u ovo tijelo za člana imenovala Mirnu Sadiković uime Federalnog ministarstva trgovine.

Rješenjem je formirana Radna grupa za izradu Prednacrta zakona o federalnim robnim rezervama, koju čine predsjednik Tončo Bavrka (Federalna direkcija robnih rezervi), te članovi Elvis Bebaković (Federalno ministarstvo finansija), Pejo Janjić (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Stipo Buljan (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Zoran Šantić (Federalno ministarstvo zdravstva), Mirna Sadiković (Federalno ministarstvo trgovine), te predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove. Zadatak ove radne grupe je da u roku 90 dana pripremi i Vladi FBiH dostavi Prednacrt zakona o federalnim robnim rezervama.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 07.09.2023.

Naslov: Redakcija