Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH

08.09.2023.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, donijelo je Odluku o imenovanju članova i sekretara Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH.

Odlukom su u Državni komitet imenovani Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH za predsjedavajućeg, Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH za zamjenika predsjedavajućeg, te članovi Zukan Helez, ministar odbrane BiH, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, Milanko Kajganić, glavni tužilac Tužilaštva BiH, Mirko Kuprešaković, direktor Granične policije BiH, Čedomir Šušnjar, generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Davorin Primorac, direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Almir Džuvo, direktor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Darko Ćulum, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, i Enes Karić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Kako se navodi u Odluci, imenovanje je vezano za funkciju koju obavljaju.

Za sekretara Državnog komiteta imenovan je Senad Malić, na period od četiri godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku BiH”. Stupanjem na snagu ove odluke predstaje da važi prethodna odluka o imenovanju članova i sekretara Državnog komiteta za sigurnost civilnog zrakoplovstva BiH.

IZMIJENJEN PRAVILNIK O PLAĆAMA, DODACIMA I NAKNADAMA OSOBLJA U DKP-IMA BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH, donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (DKP BiH).

Donošenjem ovog pravilnika doći će do usklađivanja koeficijenata svih zaposlenih, neovisno o tome da li su zaposleni u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova BiH ili u DKP-ima BiH, te biti omogućena primjena Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda i na zaposlene u DKP-ima BiH.

Naime, Vijeće ministara BiH donijelo je novu Odluku o koeficijentima za diplomatsko-konzularno osoblje, kojom su koeficijenti za obračun plaća navedenom osoblju usklađeni s odredbama Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, te za pojedine kategorije zaposlenih u institucijama BiH povećani za 0,2. U tom smislu, ovim pravilnikom koeficijenti za obračun plaće osoblju u DKP-ima BiH su usklađeni s koeficijentima za obračun plaće za diplomatsko-konzularno osoblje.

Također, predloženim izmjenama utvrđuju se unutrašnji platni razredi za osoblje u DKP-ima BiH, čime se stvaraju pravne pretpostavke za početak primjene Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda. Naime, u dosadašnjem članu 4. Pravilnika bili su utvrđeni samo nulti unutrašnji platni razredi, što je onemogućavalo da se odredbe predmetne metodologije primjenjuju i na zaposleno osoblje u DKP-ima BiH.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u DKP-ima BiH stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1. 1. 2023. godine.

Sredstva za realizaciju Pravilnika, u iznosu od oko 665.000 KM, bit će osigurana u okviru odobrenog budžeta Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2023. godinu, vodeći računa o dinamici odlazaka i povrataka zaposlenih u diplomatsko-konzularnoj mreži i otvaranja novih DKP-a u svijetu.

INFORMACIJA O RASPODJELI SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE U PRVOJ POLOVICI 2023.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o raspodjeli sredstava tekuće rezerve za period I - VI 2023. godine, koju će Ministarstvo finansija i trezora BiH dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru.

U Informaciji se navodi da je od 9.189.000 KM sredstava tekuće rezerve, planiranih Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnim obavezama BiH za 2023. godinu, tokom perioda I-VI 2023. godine odobreno ukupno 3.058.500,00 KM, od čega je realizirano 1.433.498,84 KM.

Vijeće ministara BiH je od planiranih 8.829.000,00 KM tekuće rezerve odobrilo 2.995.000,00 KM, a izvršeno je 1.369.998,84 KM. Između ostalog, odobreno je po milion KM za pomoć Republici Turskoj u saniranju posljedica potresa koji se dogodio u februaru 2023. godine, te za saniranje posljedica poplava u Bosi i Hercegovini do kojih je došlo u maju 2023. godine.

Na osnovu pojedinačnih odluka članova Predsjedništva BiH, koji na raspolaganju imaju po 120.000,00 KM tekuće rezerve, ukupno je odobreno i realizirano 63.500,00 KM.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU MIGRACIJA U BiH ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2023. GODINE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju migracija u BiH za prvih šest mjeseci 2023. godine, koja će biti dostavljena Predsjedništvu BiH.

U izvještajnom periodu Bosna i Hercegovina je odobrila strancima ukupno 6.148 dozvola boravka. Granična policija BiH u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska granice evidentirala je 4.557 osoba, što je povećanje za 65% u odnosu na isti period prošle godine. Osobe otkrivene u nezakonitom prelasku bile su većinom državljani Afganistana (782), Turske (381), Pakistana (158), Bangladeša (89) i Maroka (82). U ovom periodu nastavljeno je prisustvo policijskih službenika u nadzoru državne granice i identificiranim mjestima mogućeg nezakonitog prelaska granice, posebno na granici sa Srbijom i Crnom Gorom. S tim u vezi, nastavljen je vanredni angažman policijskih službenika GPBiH u jedinicama u čijoj zoni odgovornosti je pojačan migracijski pritisak, kao i saradnja s drugim policijskim agencijama na poslovima nadzora granice.

Služba za poslove sa strancima u prvih šest mjeseci 2023. godine evidentirala je 12.931 nezakonitog migranta, što je najveći broj do sada evidentiranih nezakonitih migranata nakon usporavanja migracija usljed pandemije COVID-19. Poduzete su sljedeće mjere prema strancima koji su otkriveni u nezakonitom boravku na teritoriju BiH: mjera protjerivanja s teritorije BiH izrečena je za 1.100 osoba, 754 osoba je obuhvaćeno mjerom nadzora, boravak je otkazan za 404 osobe, a viza poništena za njih 40. U četiri privremena prihvatna centra (ukupni kapacitet 4.880 mjesta) prosječno je u prvoj polovici ove godine boravilo 1.000 osoba, što je upola manje nego u istom periodu prethodne godine. Na dan 30. 6. 2023. godine u ovim centrima boravila je 1.131 osoba.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u prvih šest mjeseci 2023. godine iskazalo je 11.966 osoba, od čega je zahtjev za azil u BiH podnijelo njih 54 ili 0,53% od ukupnog broja iskazanih namjera za azil. Pozitivno su riješena 23 zahtjeva za međunarodnom zaštitom, odnosno 21 osoba ostvarila je pravo na supsidijarnu zaštitu, dok je dvjema osobama odobren status azila. Pored navedenog, supsidijarna zaštita produžena je za četiri osobe. Zahtjev za azil odbijen je za devet, a postupak obustavljen za 29 osoba.

INFORMACIJA O SASTANKU PODODBORA ZA PROMET, ENERGIJU, OKOLIŠ I REGIONALNI RAZVOJ

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o održanom šestom sastanku Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, 24. 4. 2023. godine.

Zadužuju se nadležne institucije Vijeća ministara BiH i pozivaju vlade enetiteta, kantona i Brčko distrikta BiH da u najkraćem roku postupe u skladu s preporukama Evropske komisije i da na zahtjev Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH dostave informacije o provedbi preporuka.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH zadužena je da informacije o provedbi preporuka dostavi Evropskoj komisiji.

IMENOVANI PRAVOBRANIOCI BOSNE I HERCEGOVINE

Vijeće ministara BiH imenovalo je Magdalenu Papić, Jelenu Cvijetić i Alminu Pilav za pravobraniteljicu/zamjenicu pravobraniteljice Bosne i Hercegovine, na mandat od četiri godine.

Rješenja o imenovanju stupaju na snagu odmah, a primjenjuju se dan nakon objave u “Službenom glasniku BiH”.

IMENOVANJE U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Rješenje o imenovanju Sanjina Hadžiomerovića za zamjenika direktora - rukovoditelja Sektora za podršku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, na mandatni period od pet godina.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u “Službenom glasniku BiH”.

INICIJATIVA ZA OBUSTAVU PRIMJENE ODLUKE O NAKNADI ZA OPERATERE ZRAKOPLOVA

Vijeće ministara BiH upoznalo se s Modificiranom poslaničkom inicijativom Nihada Omerovića, kojom se predlaže privremena obustava primjene Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori aviona po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori aviona po toni prevezene robe/tereta u odlasku s aerodroma u BiH.

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH zaduženi su za postupanje po predmetnoj inicijativi, te da o tome izvijeste Vijeće ministara BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u incijativi usvojenoj na 10. sjednici, održanoj 22. 8. 2023. godine, predlaže Vijeću ministara BiH i Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH da se, poštujući zakon i druge propise, na period od godinu dana obustavi primjena Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori aviona po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori aviona po toni prevezene robe/tereta u odlasku s aerodroma u BiH.

Također, u inicijativi je zatraženo da tokom perioda obustave primjene Odluke Ministarstvo komunikacija i prometa i Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH urade potrebne analize kako bi se došlo do najadekvatnijeg rješenja.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 07.09.2023.

Naslov: Redakcija