Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojen mehanizam vansudskih nagodbi iz radnih odnosa

08.07.2022.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, 11. juli 2022. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglasila Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Federacije BiH.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

U obrazloženju je, uz ostalo, istaknuto da je Odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te sjećanja na genocid u Srebrenici. Donesena odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici donijela Uredbu o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Odnosi se na pomoć stanovništvu, i to putem novčanih isplata u iznosu od 100 KM penzionerima, zatim jednokratne novčane pomoći od 100 KM korisnicima prava iz boračko-invalidske zaštite i licima sa invaliditetom, te civilnim žrtvama rata, kao i putem paketa pomoći osnovnih životnih namirnica u vrijednosti od 500 KM primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći. Procjenjeno je da će novčanom podškom biti obuhvaćeno više od 530.000 stanovnika, a sredstva za realizaciju ove uredbe osiguravaju se iz Budžeta FBiH.

Opći cilj uredbe je osiguravanje finansijske i materijalne podrške radi poboljšanja materijalnog statusa najugroženijim kategorijama stanovništva, a zbog značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena.

Pravo na novčanu isplatu u iznosu od 100 KM imaju korisnici penzija Federalnog zavoda za PIO, koji imaju prebivalište na teritoriji BiH i zatečeni su u isplati penzije na dan isplate novčanog iznosa. Novčani iznos sastavni je dio penzije i isplaćuje se s penzijom za mjesec juli 2022. godine.

Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM ostvaruju korisnici prava na ličnu i porodičnu invalidninu, mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja i prava na novčanu egzistencijalnu naknadu. Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje licima koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine. Osobe koje su korisnici više navedenih prava, ovu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove uredbe.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM imaju lica sa invaliditetom i civilne žrtve rata. Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje osobama koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine. Osobe koje imaju status lica sa invaliditetom i status civilne žrtve rata, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć licima sa invaliditetom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbe, dok će u istom roku kantonalni organi uprave isplatiti jednokratnu pomoć civilnim žrtvama rata, a sredstva će im biti doznačena iz Budžeta Federacije.

Prema uredbi pomoć ostvaruju i primaoci stalne novčane pomoći, koji su ovo pravo ostvarili za mjesec juni, zatim lica, odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, a koje su prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, ostvarili pravo na pomoć u prethodnih šest mjeseci. Podrška koju ostvaruju ova lica i porodice sastoji se od paketa osnovnih životnih namirnica u vrijednosti od 500 KM. Na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije će donijeti odluku kojom će utvrditi vrstu i količinu robe koja će se upotrijebiti za ove namjene. Podrška će biti uručena u roku od 60 dana od dana donošenja ove odluke.

Uredbom je utvrđena i mogućnost da poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku u visini do 1.080 KM, do 31.12.2022. godine. Ova pomoć se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu.

U obrazloženju razloga za donošenje ove uredbe navedeno je da se Federacija BiH suočava sa značajnim inflatornim pritiscima uzrokovanim vanjskim faktorima, koji posebno pogađaju stanovništvo slabijeg materijalnog statusa. Iako je rast cijena izazvan vanjskim faktorima, prije svega kao posljedica globalne pandemije i rata u Ukrajini, Vlada Federacije BiH je već poduzela mjere kako bi zaštitila najranjivije kategorije. Tako su u 2022. godini povećane penzije i boračke naknade, te izdvojena značajno veća sredstva za poljoprivredu i robne rezerve s ciljem intervencije na cijene hrane. Nadalje, Vlada Federacije BiH je već donijela više zakona koji pružaju materijalnu podršku određenim kategorijama. Konačno, u ne mogućnosti da utiče na cijene plina i nafte, Federacija BiH nastavlja sa subvencioniranjem cijene električne energije za domaćinstva, te ograničavanjem marži kako bi spriječila moguće zloupotrebe trenutnog stanja radi ostvarivanja većih profita.

Uz sve ovo, rast javnih prihoda u prvih šest mjeseci 2022. godini je također omogućio Vladi Federacije BiH da dodatno interveniše u vidu pružanja utvrđene jednokratne finansijske pomoći, kao i pomoć u vidu paketa osnovnih životnih namirnica primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći. Na ovaj način, Vlada FBiH ostaje privržena principu prema kojem višak javnih prihoda direktno usmjerava građanima kojima su oni najpotrebniji.

Ovom Uredbom, Vlada Federacije BiH također omogućava, ali ne propisuje obavezu, da poslodavci svojim radnicima isplate jednokratnu pomoć bez plaćanja poreza i doprinosa.

Zbog nemogućnost da direktno utiče na cijene roba koje su određene vanjskim faktorima, Vlada Federacije BiH je donijela ovu Uredbu kako bi barem jednim dijelom nadomjestila izgubljeni životni standard najranjivijih kategorija, ne ugrožavajući pri tome fiskalnu stabilnost i redovne isplate iz Budžeta FBiH.

75 miliona KM iz Budžeta FBiH za finansijsku konsolidaciju i restrukturiranje javnih zdravstvenih ustanova u ovoj godini

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 75.000.000 KM.

Odobrava se raspodjela ovih sredstava za 19 zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u FBiH, a s ciljem provedbe Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu raspodjeljen je iznos od 10.000.000 KM, Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla 9.666.667 KM, Sveučilišno-kliničkoj bolnici Mostar 20.000.000 KM, JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 5.000.000 KM, JU Kantonalna bolnica Zenica 7.666.667 KM, JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać 6.000.000 KM, Kantonalnoj bolnici JZU Goražde 500.000 KM, Kantonalnoj bolnici Orašje 666.667 KM, Kantonalnoj bolnici “Dr. Fra Mihovil Sučić” Livno 2.000.000 KM, JU Opća bolnica Konjic 1.666.666 KM, Općoj bolnici “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica 1.333.333 KM, JZU Opća bolnica Sanski Most 1.166.666 KM, JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo 666.667 KM, JU Bolnica Travnik 4.333.333 KM, Hrvatskoj bolnici “Dr.fra Mato Nikolić” 1.666.666 KM, JU Opća bolnica Bugojno 666.667 KM, JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 333.333 KM, Općoj bolnici Jajce 666.667 KM, te Općoj bolnici Tešanj iznos od 1.000.000 KM.

Svrha programa je provedba Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, koji ima za cilj postizanje stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, Zakonom o finansijskom poslovanju, propisima donesenim na osnovu tih zakona, uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

U okviru ovog programa sredstva će se koristiti za rješavanje dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju i/ili u kojima postoji akumulirani gubitak. Finansijska konsolidacija obuhvata dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu doprinosa za PIO iz i na plate, doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje iz i na plate, doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz i na plate, poreza i drugih javnih prihoda (isključujući PDV), pruženih komunalnih usluga, te isporučenih roba neophodnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba (lijekovi, potrošni materijal i sl.), kao i neisplaćenih neto plata zaposlenika. Zdravstvena ustanova koja ne ispunjava uslove za finansijsku konsolidaciju iz odredbi Zakona, može pokrenuti postupak restrukturiranja u skladu s načinom i postupkom definisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Kriteriji za raspodjelu sredstava transfera su Zakon o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, Odluka o pokretanju postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja ustanove usvojen od strane nadležnog izvršnog organa vlasti u skladu sa Zakonom, te Program utroška sredstava ustanove za tekuću godinu.

Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije 15 dana od stupanja na snagu ove odluke, s korisnicima sačiniti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Ugovor obavezno sadržava sve bitne elemente doznačavanja sredstava ovog transfera, rokove, uslove korištenja sredstava, te način kontrole utroška ovih sredstava, kao i obavezu povrata sredstava u Budžet FBiH u slučaju nenamjenskog utroška sredstava i druga bitna pitanja.

Isplata sredstava vršit će se kvartalno po isteku kvartala, a u skladu s kriterijima iz ove odluke, a na način da će se isplata za prva dva kvartala tekuće godine izvršiti jednokratno nakon dostavljanja zahtjeva zdravstvene ustanove Federalnom ministarstvu zdravstva, s programom utroška sredstava za prvih šest mjeseci 2022. godine, a isplata preostalih sredstava će se doznačavati nakon što zdravstvene ustanove Ministarstvu dostave Odluku o pokretanju postupka finansijske konsolidacije i /ili restrukturiranja, kao i Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja ustanove usvojen od strane nadležnog izvršnog organa vlasti, a u skladu sa odredbama Zakona.

U obrazloženju je navedeno da je Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH predviđeno da se za ove namjene u tri fiskalne godine izdvoje sredstva u iznosu od 225 miliona KM iz Budžeta FBiH za kliničke centre, kao i za opće i kantonalne bolnice. U Budžetu FBiH za 2022. godinu predviđena su sredstva za ove namjene za prvu fiskalnu godinu u iznosu od 75 miliona KM.

Utvrđeni prijedlozi dopuna zakona o premjeru, katastru zemljišta i nekretnina, te zemljišnim knjigama FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila prijedloge zakona o dopunama zakona o premjeru i katastru zemljišta, o premjeru i katastru nekretnina, te o zemljišnim knjigama FBiH, te ih uputila u parlamentarnu proceduru donošenja po skraćenom postupku.

Federalno ministarstvo pravde obrazložilo je da je cilj predloženih dopuna ovih zakona osiguranje zakonskih pretpostavki za povećanje stepena integracije u procesu održavanja podataka katastra i zemljišne knjige, s težištem na ona područja i nekretnine koje su prošle proces usaglašavanja, a kako bi se ti usaglašeni podaci i dalje održavali uz osiguranje najvišeg nivoa transparentnosti i integriteta podataka, te s minimalnim utroškom sredstava i administrativnih kapaciteta na dobrobit građana i poslovne zajednice. Također, skraćeni postupak se predlaže s obzirom da predložene dopune nisu obimne.

Naime, istaknuto je da je u Federaciji BiH dugotrajna primjena sistema dvojne registracije nekretnina, odnosno kroz katastar i zemljišnu knjigu, za posljedicu imala neusklađenost podataka i neažurnost, te prepreke kada je riječ o stavljanju nekretnina u službu privrednog i općeg društvenog napretka. S ciljem unaprjeđenja sistema registracije nekretnina na području Federacije BiH od 2013. godine sistematski se pristupilo njegovoj modernizaciji i usklađivanju podataka kroz provođenje Projekta registracije nekretnina. Provođenje projektnih aktivnosti rezultiralo je sa 57,8 posto zemljišnoknjižnih uložaka zasnovanih na novom katastarskom premjeru.

U sklopu projektnih aktivnosti tokom 2022. godine izrađena je Studija izvodljivosti nove sistemske i softverske arhitekture informacionog sistema zemljišne knjige i katastra u FBiH, gdje su između ostalog, prepoznate prepreke i slabosti koje za razvoj sistema predstavlja postojeći pravni okvir.

S obzirom da sistem registracije nekretnina čini osnovnu infrastrukturu svake državne zajednice i osnov za upravljanje prostornim resursima, Federalno ministarstvo pravde predložilo je  utvrđene dopune i naglasilo da su u toku aktivnosti na izradi novog zakonskog rješenja kojim se na sveobuhvatan način treba urediti pitanje premjera i katastra nekretnina, u skladu s prostorom, vremenom i novim tehnološkim rješenjima.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Ovom odlukom se odobrava raspodjela dijela prihoda u iznosu od 575.085 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2021. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a nakon provedene procedure po javnom pozivu za ukupno 146 programa i projekata.

Od ukupnog iznosa, za finansiranje 31 programa i projekta iz oblasti “Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja”, sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, raspodjeljuje se iznos od 123.522 KM.

Iznos od 451.563 KM raspodjeljuje se za finansiranje 115 programa i projekata iz oblasti “Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki” sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore s korisnicima kojima su sredstva dodijeljena, a koji će najkasnije do 31.12.2022. godine Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Ministarstvo će najkasnije do 1. marta 2023. godine, Vladi Federacije BiH dostaviti sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, prihvata mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za maj 2022. godine i period 1.1. - 31.5.2022. godine.

U ovom mjesečnom pregledu navedeno je da je u maju 2022. godine ukupan nivo ostvarenih prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH, iznosio 769,2 miliona KM, što je za 28,3 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na razini kumulativa za prvih pet mjeseci ove godine, ukupni prihodi po osnovi navedenih kategorija iznosili su 3.774,8 miliona KM i veći su za 21,8 posto u odnosu na isti period 2021. godine. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake obuhvaćene kategorije prihoda.

Kada je riječ o prihodima od indirektnih poreza, raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u FBiH, u maju ove godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 306,1 milion KM, što je za 55,9 posto više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza korisnicima u FBiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Tako je, u maju 2022. godine budžetu FBiH raspoređeno 110,8 miliona KM, što je u odnosu na isti mjesec 2021. godine više za 39,7 miliona. KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 156,8 milion KM i veći je za 56,2 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su 25,8 miliona KM i veći su za 9,2 miliona KM u odnosu na maj prethodne godine. Dio prihoda od indiretnih poreza koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 11,9 milion KM i veći je za 4,3 miliona KM, dok je pripadajući iznos za Grad Sarajevo iznosio 0,8 milion KM sa iskazanim rastom za 0,3 miliona KM.

Na razini kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 1.386,3 miliona KM i veći su za 29,8 posto u odnosu na prvih pet mjeseci 2021. godine.

Kada je riječ o prihodima od direktnih poreza u FBiH u maju ove godine, između ostalog, naplaćeni prihodi od poreza na dobit iznosili su 46,9 miliona KM i veći su za 50,6 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok su prihodi od poreza na dohodak naplaćeni su u ukupnom iznosu od 43,2 miliona KM i veći su za 16,7 posto u odnosu na maj 2021. godine.

Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u maju ove godine iznosila je 348,3 miliona KM i veća je za 12,4 posto u odnosu na maj 2021. godine. Na razini kumulativa ovi prihodi bilježe naplatu u iznosu od 1.734,6 miliona KM, što je za 13,2 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila i Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2021. godinu.

Vlada Federacije BiH je, nakon razmatranja informacije o realizaciji vansudskih nagodbi za potraživanja prema Budžetu FBiH po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih odnosa, donijela zaključak kojim se usvaja tekst Javnog poziva za zaključenje vansudske nagodbe u 2022. godini, tekst Zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe u 2022. godini, kao i tekstovi (ukupno tri) tipskih ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza proizašlih iz radnih odnosa utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama prema uposlenicima, umirovljenicima, njihovim nasljednicima i advokatskim kancelarijama-opunomoćenicima.

Rukovodioci federalnih organa i institucija zaduženi su da u postupku vansudske nagodbe primjenjuju navedeno uputstvo, kao i odredbe javnog poziva.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH će federalnim organima i institucijama, kao i Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, dostaviti usvojene akte, a koji će biti objavljeni i na web stranici Vlade FBiH.

Vlada Federacije BiH je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi u 2022. godini.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH.

Usvojen je Drugi izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu ovom ministarstvu “Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u FBiH iz oblasti namjenske industrije”.

Vlada FBiH primila je na znanje informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo. Uprava i Nadzorni odbor ovog privrednog društva zaduženi su da u roku od pet dana sačine realan i detaljan plan izlaska iz krize u skladu sa Zaključkom Vlade od 2.6.2022. godine i putem Ministarstva dostave isti Vladi FBiH na razmatranja i odlučivanje.

Data je saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od dobavljača Obala Art Centar za manifestaciju Sarajevo Film Festival za 2022., 2023. i 2024. godinu, u iznosu od 750.000 KM.

Donesen je zaključak o prihvatanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu, Izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu, koje će dostaviti Parlamentu FBiH radi razmatranja i davanja saglasnosti.

Date su saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Odluke Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije o visini naknada za usluge iz djelokruga rada Agencije od 31.5.2022. godine, te za usvajanje jedanaeste izmjene Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevo.

Također, date su saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Azerbejdžan i Vlade Federacije BiH o saradnji u oblasti protivminskog djelovanja, kao i na Sporazum o međusobnoj saradnji u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća između Federalne uprave civilne zaštite i Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH.

Vlada je usvojila izvještaj o napretku Projekta “Podrške zapošljavanju” (ESP) za period 1.1.-30.6.2022. godine, te je primljena na znanje informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije BiH za period januar-maj 2022. godine.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Josipa Vrdoljaka, Ivana Šimunovića, Pere Bubala i Mee Zubac Musa za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Društva o njihovom imenovanju.

Vlada FBiH je donijela potrebne akte o poništavanju ponovnih javnih konkursa i raspisivanju ponovnih javnih konkursa za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora privrednih društava Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, BH-Gas d.o.o. Sarajevo, te RMU Banovići d.d. Banovići.

Doneseni su i potrebni akti o poništavanju i raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo. Također, doneseni su potrebni akti za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH.

Za učešće u radu i odlučivanje na narednim sjednicama skupština privrednih društava Vlada je opunomoćila Ernesta Đonku (BH Pošta d.o.o. Sarajevo), Amadea Mandića (Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo) i Halku Balavca (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 07.07.2022.

Naslov: Redakcija