Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost pojedinih podzakonskih propisa u Srpskoj

08.07.2022.


U Banjoj Luci je, 29. juna 2022. godine, održana Dvije stotine i osamdeset i četvrta redovna sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o ustavnosudskim predmetima koji se tiču saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, kao i o drugim stvarima iz oblasti poslovanja Ustavnog suda.

Na sjednici Ustavni sud je, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-53/21. Ovom odlukom Ustavni sud je utvrdio da Pravilnik o testiranju zaposlenih u gradskoj upravi Grada Banjaluka nije u saglsnosti sa Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Neustavnost navedenog akta očituje se u tome, zaključio je Ustavni sud, što je Gradonačelnik Grada Banjaluka njegovim donošenjem izašao iz okvira svojih zakonskih ovlašćenja čime je povrijedio relevantnu odredbu Zakona o lokalnoj samoupravi i ustavno načelo zakonitosti akata, što ovaj normativni akt u cijelini čini neustavnim sa formalno pravnog aspekta.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-54/21 kojom je utvrđeno da Odluka o kreditnom zaduženju Opštine Gacko nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. Osporenom odlukom, naime, nije propisana vrsta kreditnog zaduženja, kamata i drugi elementi odluke koji su propisani Zakonom, a ne postoje ni dokazi o saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srpske za kreditno zaduženje, te ispunjenost pojedinih proceduralnih uslova za njeno donošenje. Ustavni sud je stoga ocijenio da osporena odluka nije saglasna sa zakonom i da, posljedično tome, nije u saglasnosti ni sa ustavnim načelom zakonitosti akata.

Na istoj sjednici Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-56/21 kojom je utvrđeno da član 4. Odluke o komunalnim taksama Grada Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim taksama. Osporenim normama kasiranog člana propisana su pravila oslobađanja od plaćanja komunalnih taksi. Prema ocjeni Ustavnog suda, neustavnost i nezakonitost ukinutih odredaba proizlazi iz toga što je relevantnim zakonom određena obaveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog zakona usklade svoje odluke o komunalnim taksama sa zakonskom odredbom, a što Skupština Grada Banjaluka nije učinila i tako usaglasila osporene odredbe sa navedenom odredbom zakona. Time je, ujedno, donosilac predmetnog normativnog akta povrijedio i ustavno načelo zakonitosti.

Naposljetku, Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-61/21 kojom je utvrđeno da dio člana 5. tačka 7) podtačka b) koji glasi “... interni revizor...” Kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskoj upravi Grada Bijeljina nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave. Neustavnost i nezakonitost ukinutog dijela navedene odredbe očituje se u tome što pomenutim zakonom radno mjesto “interni revizor” u jedinici lokalne samouprave ulazi u grupu izvršilačkih radnih mijesta, dok je osporenim propisivanjem isto radno mjesto svrstano u sedmu platnu grupu – poslovi na rukovodećim radnim mjesto. Shodno tome, Ustavni sud je i u ovom slučaju konstatovao da je, zbog utvrđene nesaglasnosti podzakonskog akta sa odredbom zakona, došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-20/21, U-23/21, U-49/21, U-62/21 i U-66/21 kojim su odbačeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o igrama na sreću i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih opštenormativnih akata. Ustavni sud je, naposljetku, u predmetu broj U-52/21 donio rješenje kojim je obustavio postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti osporene odredabe podzakonskog akta, jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo daljnje vođenje.

Ustavni sud je, takođe, pored navedenih ustavnosudskih pitanja odlučivao i o drugim pitanjima iz domena svoga poslovanja.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 30.06.2022.

Naslov: Redakcija