Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 15. juna 2021. godine 21. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

08.06.2021.


Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 21. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 15. juni 2021. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanice Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija, broj: 01-02-1-567/21 od 17. 3. 2021. (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH,broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 4. 2021. (prvo čitanje);
 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I), prеdlаgаč: Vijeće ministara BiH, skraćeni postupak (zakon u drugom čitanju), broj: 01,02-02-1-495/21 od 26. 5. 2021;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio Prijedlogu zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić (zakon u prvom čitanju), broj: 01-02-1-895/21 od 26. 5. 2021;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagač: poslanici iz Kluba poslanika SDA (zakon po hitnom postupku), broj: 01-02-1-751/21 od 26. 5. 2021;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez (zakon po hitnom postupku), broj: 01-02-1-862/21 od 26. 5. 2021;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio prijedlogu da se Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, razmatra po skraćenom postupku, u skladu s članom 132. Poslovnika, broj: 01-02-1-863/21 od 26. 5. 2021;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio Prijedlogu zaključka poslanika iz Kluba poslanika Naša stranka/Nezavisni blok povodom rasprave o Prijedlogu odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, koji glasi: "S obzirom da nisu ispoštovane odredbe konkursne procedure te Zakon o ravnopravnosti spolova, predlažemo da se ne glasa o listi te da je vratimo Vijeću ministara BiH na doradu", broj: 01,02-34-1-939/21 od 26. 5. 2021;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio donošenju zaključka kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zaključka, izrade i u Parlamentarnu skupštinu BiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet ("Službeni glasnik BiH", broj 75/11), s ciljem omogućavanja da se vakcine protiv koronavirusa (COVID-19), čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalja, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH. Ovakve izmjene i dopune navedenog zakona i podzakonskog akta važile bi do okončanja proglašene pandemije COVID-19, predlagač: poslanik Nenad Stevandić, broj: 01-50-1-716/21 od 26. 5. 2021;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio modificiranoj poslaničkoj inicijativi Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost kojim će se regulirati porez na digitalne usluge, broj: 01-50-1-851/21 od 26. 5. 2021;
 13. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2020. godinu i Programski plan i Finansijski plan za 2021. godinu, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-50-18-977/21 od 6. 5. 2021;
 14. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01,02-50-18-534/21, veza: 03-50-13-25-15/21 od 1. 3. 2021;
 15. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za novembar 2020, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka sa 16. sjednice Predstavničkog doma, održane 3. 2. 2021), broj: 01-50-1-1749/20 od 12. 3. 2021;
 16. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka sa 16. sjednice Predstavničkog doma, održane 3. 2. 2021), broj: 01,02-50-18-388/21 od 5. 5. 2021;
 17. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar 2021. godine, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka sa 16. sjednice Predstavničkog doma, održane 3. 2. 2021), broj: 01,02-50-18-993/21 od 7. 5. 2021;
 18. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2020, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-947/21 od 30. 4. 2021;
 19. Informacija Vijeća ministara BiH u vezi s realizacijom poslaničke inicijative usvojene na 12. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. 9. 2020, na prijedlog poslanika Saše Magazinovića, broj: 01-50-1-1704/20 od 21. 5. 2021;
 20. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo kojom se zadužuje Vijeća ministara BiH i nadležno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da najkasnije u roku od tri mjeseca upute Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, u svrhu dopune predmetnog zakona prekršajnim odredbama u vezi s nasilničkim ponašanjem u saobraćaju, broj: 01-50-1-938/21 od 29. 4. 2021;
 21. Razmatranje poslaničke inicijative Šemsudina Dedića kojom se obavezuje Vijeće ministara BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, hitno preduzme aktivnosti prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske s ciljem izmjene i dopune Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku (NN 51/2021 od 12. 5. 2021), broj: 01-50-1-1062/21 od 20. 5. 2021;
 22. Razmatranje poslaničke inicijative Šemsudina Dedića kojom se obavezuje Vijeće ministara BiH da donese odluku kojom će se urediti pitanje uvođenja zelenog certifikata za građane BiH, odnosno dokumenta koji će predstavljati dokaz da je osoba vakcinisana, da je prebolovala bolest ili da ima negativan test na COVID-19, a koji će služiti građanima za kretanje izvan granica BiH. U vezi s tim, potrebno je utvrditi nadležnost i odrediti instituciju koja će biti zadužena za uspostavljanje sistema za izdavanje navedenog dokumenta, broj: 01-50-1-1083/21 od 25. 5. 2021;
 23. Prijedlog zaključka poslanika Dragana Mektića koji glasi: "Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od sedam dana Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostavi Program reformi za 2019. godinu (odbrane) i Program reformi odbrane za 2020. godinu (usvojen od nadležne komisije) kao i dokument NATO, isti koji je tokom aprila ove godine dostavljen Misiji BiH u Briselu", broj: 01-50-1-916/21 od 28. 4. 2021.

IZVOR: Vebsajt Parlamentarne skupštine BiH, 02.06.2021.

Naslov: Redakcija