Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopuni zakona o socijalnoj zaštiti i o podsticajima u privredi

08.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je na 164. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku, kojim se predviđa povećanje iznosa prava na ličnu invalidninu, na novčanu pomoć i na dodatak za njegu i pomoć drugog lica, a koja korisnici prava iz socijalne zaštite ostvaruju na osnovu ovog zakona.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti predviđeno je da se povećaju procenti za utvrđivanje visine iznosa ovih prava i to na način da iznose: novčana pomoć za pojedinca 17% od osnovice; za porodicu sa dva člana 22% od osnovice; za porodicu sa tri člana 27% od osnovice; za porodicu sa četiri člana 30% od osnovice i za porodicu sa pet i više članova 33% od osnovice.

Kod dodatka za pomoć i njegu drugog lica predviđeno je povećanje procenta na 22% od osnovice za lice koje cjelodnevno i u potpunosti zavisi od drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba, i koje nije u mogućnosti da uz upotrebu bilo kojih pomagala samo zadovolji te potrebe i 11% od osnovice za lice kojem je neophodna djelimična pomoć drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba. Kod prava na ličnu invalidninu predviđeno je povećanje procenata na način da iznose: 17% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 100%; 14% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 90%; 12% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 80%; i 10% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 70%.

Podsjećamo da je Zakonom definisano da je osnovica za utvrđivanje visine prava prosječna neto plata iz prethodne godine.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se neodložno pruži direktna finansijska podrška korisnicima prava iz socijalne zašite, da bi se umanjile posljedice aktuelnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica i ostalih proizvoda i usluga.

Prijedlogom zakona predviđeno je i da će Centar za korisnike prava na novčanu pomoć, prava na ličnu invalidninu i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica koji su pravo ostvarili do stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti, uskladiti iznos priznatog prava sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu, a da korisnicima pripada pravo u iznosu propisanom ovim zakonom od dana njegovog stupanja na snagu.

Po Zakonu, sredstva za finansiranje prava na ličnu invalidninu obezbjeđuju se u budžetu Republike, a sredstva za finansiranje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica se obezbjeđuje u budžetu Republike i budžetima jedinica lokalne samouprave: 50% u budžetu Republike i 50% u budžetima jedinica lokalne samouprave. Imajući u vidu da je predviđeno da Zakon stupi na snagu 1. maja 2022. godine, neophodno je obezbjediti dodatna sredstva u iznosu od oko 4.600.000 KM za 2022. godinu, od čega 2.700.000 KM u Budžetu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi, po hitnom postpku.

Nakon dvije godine primjene Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske izvršena je Analiza primjene Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske.

Rezultati analize pokazali su da je potrebno izvršiti intervencije u Zakonu radi određivanja novog početnog iznosa plate radnika, usklađivanja sa novom metodologijom za obračun plata, kao i pojednostvljenja procedure za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate.

Potreba za usklađivanje sa novom metodologijom za obračun plata zasniva se na usaglašavanju ovog zakona sa posljednjim izmjenama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a koje se primjenjuju od 01. januara 2022. godine.

U skladu s tim, trenutni koncept početnog iznosa plate, kao konstante, zamjenjuje se sa konceptom početnog iznosa plate, kao promjenjivog elementa u postupku dodjele podsticaja.

Pored intervencija u dijelu Zakona, koje se odnose na podsticaj za povećanje plate, ovim zakonom preciznije se propisuju i zahtjevi, koji se odnose na direktna ulaganja od posebnog značaja, a o čemu Vlada Republike Srpske donosi odluku. Ovo propisivanje preduzima se iz razloga praktične primjene, ali i potrebe da se dodatno naglasi opredjeljenost Republike Srpske za podršku ulaganjima od posebnog značaja kojima se utiče na konkurentnost grane ili sektora ili ravnomjerni regionalni razvoj kroz veće zapošljavanje i značajnija investiciona ulaganja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja industrije Republike Srpske za period 2022-2024. godina.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razrađena je okvirna dinamika realizacije mjera, ključnih strateških projekata, drugih potencijalnih projekata i aktivnosti u periodu 2022. do 2024.godina, okvirno su planirana finansijska sredstva i određeni nosioci njihove realizacije.

Akcioni plan je izrađen u saradnji sa nadležnim ministarstvima/institucijama Republike Srpske.

Akcionom planu za sprovođenje Strategije navedena su okvirna finansijska sredstva koja su raspoloživa za realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potrebi finansiranja uvođenja novog sistema fiskalizacije u Republici Srpskoj.

Novim Zakonom o fiskalizaciji stvoren je pravni osnov za cjelokupnu izmjenu u tehničkom smislu dosadašnjeg sistema kontrole prometa putem fiskalnih kasa, na osnovu čega postojeći fiskalni sistemi moraju biti zamijenjeni novim sistemima. Ovo podrazumijeva kako zamjenu postojećih fiskalnih kasa sa novim elektronskim fiskalnim uređajima, tako i zamjenu postojećeg sistema u Poreskoj upravi, sa novim sistemom za upravljanje fiskalizacijom, što sve ima za cilj nastavak razvijanja i unapređenja sistema fiskalizacije s ciljem suzbijanja “sive ekonomije” u Republici Srpskoj, kao i stvaranja uslova Poreskoj upravi za jedan značajno viši nivo kvaliteta u obavljanju kontrole nad poreskim obveznicima. Poreska uprava Republike Srpske je zaključkom obavezana da provede postupak Javne nabavke Sistema za upravljanje fiskalizacijom.

Vlada Republike Srpske je donijela odluku da iz sredstava namijenjenih za javne investicije za 2022. godinu izdvoji 6.616.152 KM za “Nastavak čišćenja meliorizacione mreže na dijelu teritorije poplavnog područja na teritoriji grada Gradiška”, dok će 121.000 KM biti izdvojeno na dodatno finansiranje “Izgradnje i opremanja dječijeg vrtića u opštini Jezero”, koji je dijelom finansiran sredstvima iz donacije Srbije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period od 1. 1 do 31. 3. 2022. godine.

U Informaciji je navedeno da je Ministarstvo prosvjete i kulture formiralo 36 stručnih timova za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u 2022. godini, izradilo Priručnik za nastavnike u osnovnoj školi - Odjeljenjski starješina i vaspitni rad u odjeljenjskoj zajednici, izradilo Program obuke stručnih saradnika usmjeren na efikasnu realizaciju nastavnog programa vaspitnog rada u odjeljenjskoj zajednici i realizaciju 15-minutnog vježbanja sa učenicima prve trijade u osnovnoj školi, uradilo analizu fakultativne nastave i izradilo Program obuke stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama usmjeren na dječija prava i ulogu stručne službe škole.

Takođe, navedeno je da je od početka 2022. godine realizovana obuka 70 voditelja produženog boravka, s ciljem efikasnijeg planiranja i realizacije ovog vida proširenog programa, realizovana obuka nastavnika srednjih škola usmjerena na podizanje digitalnih kompetencija, izrađen Priručnik za rad sa odjeljenskom zajednicom, a navedeno je i da se kontinuirano vrši praćenje primjene novih nastavnih programa koji su u primjeni od školske 2020/2021. godine, odnosno 2021/2022. godine.

U prva tri mjeseca 2022. godine Vlada Republike Srpske je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Nacrt Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem izrade kvalitetnijih zakonskih rješenja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o raspodjeli sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju školskih objekata u Republici Srpskoj, a kojom su planirana ulaganja u osnovne škole u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu od 2 miliona KM.

Navedene investicije planirane su za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata, investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata, te nabavku postrojenja i opreme. Ministarstvo prosvjete i kulture je izvršilo raspodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM na osnovu prioritetnih potreba za ulaganjima u školske objekte u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za sanacijom objekta JU Gimnazija Banja Luka u kojoj je navedeno će institucije Republike Srpske, na osnovu procjene Republičke direkcija za obnovu i izgradnju, u vezi sa potrebnim investicijama u Gimnaziji Banja Luka, obezbijediti sredstva u iznosu od 296.478,00 KM.

Vlada Republike Srpske obezbijediće za ovu srednjoškolsku ustanovu sredstva u iznosu od 196.478,00 KM, a Kabineta predsjednika Republike Srpske obezbijediće sredstva u iznosu od 100.000,00 KM.

Krajem 2021. godine Ministarstvo prosvjete i kulture odobrilo je Gimnaziji Banja Luka 150.000,00 KM za potrebe zamjene spoljašnje stolarije na objektu škole, a u toku je tenderska procedura.

Ministarstvo prosvjete i kulture navelo je u Informaciji o potrebi za sanacijom objekta JU Gimnazija Banja Luka da ove srednjoškolske ustanove ostvaruju zapažene rezultate na takmičenjima, te da na taj način doprinose promociji Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o osnivanju osnovne devetorazredne škole u Mjesnoj zajednici Paprikovac u Banjaluci.

Na osnovu analize podataka o broju učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi, ustanovljeno je da 922 učenik sa područja Paprikovca i Petrićevca pohađaju osnovne škole u drugim mjesnim zajednicama, zbog nepostojanja škole u ovim naseljima. Takođe u obzir se uzima i razvoj pomenutih naselja, broj stanovnika i djece koja bi u narednim godinama trebala da pohađaju osnovnu školu sa područja Paprikovca i Petrićevca.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske već je pokrenulo niz aktivnosti u saradnji sa nadležnim instutucijama, a kada je riječ o pokretanju procedure eksproprijacije zemljišta na kojem je planirana izgradnja školskog objekta, kao informacije o dobijanju podataka o procedurama koje je potrebno pokrenuti prije izgradnje samog objekta nove škole, koja je predviđena maksimalne spratnosti prizemlje plus dva sprata i površine 6.600 m.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta obnove kuće Branka Ćopića u Hašanima u kojoj je navedeno da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske treba da pokrene proceduru da Matični muzej Kozare preuzme upravljanje nad Spomen-kućom Branka Ćopića kao i da Opština Krupa na Uni pripremi svu neophodnu dokumentaciju kako bi se ovaj objekat stavio u upotrebu.

Spomen-kuća Branka Ćopića je zamišljena da funkcioniše po principima interaktivnog muzeja i da bude okosnica etno-zaseoka, koje bi postalo atraktivna kulturna i turistička destinacija, odnosno generator ukupnog razvoja ove opštine. Ideja je da rodno mjesto i spomen kuća Branka Ćopića zapravo budu dio prve kulturne literarne (književne) rute na našim prostorima, te da se uvezivanjem lokacija Hašani, Nacionalni par Kozara i Zmijanje, u prvi plan stave izuzetne vrijednosti naše književne baštine i naših velikana Ćopića, Kočića i Kulenovića.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć u jedinicama lokalne samouprave, po kojoj će svi građani Republike Srpske, koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za besplatnu pravnu pomoć, moći da ostvare ovo pravo.

Odlukom se uređuje način ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć u jedinicama lokalne samouprave, za koje nije osnovana kancelarija Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.

Shodno tome, propisano je da će kancelarije Centara za pružanje besplatne pravne pomoći, osnovane za područje gradova Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje, organizovati pružanje ove vrste pomoći u vidu uredovnih dana u određenom broju jedinica lokalne samouprave.  

U jedinicama lokalne samouprave u kojima nije propisano održaavnje uredovnih dana, pravo na besplatnu pravnu pomoć moći će da se ostvari preko službe pravne pomoći jedinica lokalne samourave, a koje će zahtjeve građana za pružanje ove pomoći dostavljati najbližoj kancelariji Centra na postupanje.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa u svrhu izgradnje javne saobraćajnice u skladu sa važećim Regulacionim planom za prostor između Bulevara Vojvode Stepe Stepanovića, Ulice Veljka Mlađenovića, ograde kompleksa Incela i desne obale rijeke Vrbas, Grad Banjaluka.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa u svrhu izgradnje mosta u naselju Rekavice (Kaluđerice), Grad Banja Luka.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.04.2022.

Naslov: Redakcija