Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta podzakonska akta

08.04.2022.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 4.4.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

U prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u 13. ovogodišnjoj sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen pad svih indikatora. Najveći je pad broja smrtnih slučajeva uzrokovanih COVID-19 (manje za 33,3 posto) i broja novih potvrđenih slučajeva (manji za 24,3 posto).

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju trenutno je 87 osoba zbog COVID-19 bolesti, od kojih je 61 nevakcinisana i nepotpuno vakcinisana.

Zabilježen je i pad sedmodnevne incidence na nivou Federacije BiH za 24,1 posto i ona iznosi 25,16 slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne zabilježene u FBiH imaju Zapadnohercegovački (66,39), Sarajevski (46.37), Posavski (43,54) i Hercegovačko-neretvanski kanton (35,95).

Kada je riječ o naredbama i preporukama Kriznog štaba FMZ, u svim zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe ili osobe s poteškoćama u razvoju i s duševnim smetanjama, te kazneno-poravnim i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i sredstvima javnog prevoza i dalje je obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno dva metra. Izuzetno, zaštitne maske nisu obavezni nositi korisnici ovih ustanova koji imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe.

Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, te inspekcijama pri nadležnim kantonalnim ministarstvima, kao i nadležnim općinskim i gradskim inspektorima naloženo je da kontinuirano kontrolišu provođenje ove naredbe i poduzimaju mjere iz svojih nadležnosti.

Kada je riječ o pružanju usluga u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru, i dalje važi naredba o poštivanju razmaka od minimalno dva metra između stolova. Ovo važi i za ugostiteljske objekte koji organiziraju muziku uživo, disko klubove, kao i objekte slične namjene.

U svim oblicima prodavnica, u skladu s Pravilnikom o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na malo, ograničen je broj kupaca tako da se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak više od 400 potrošača.

Kako je zaključeno, vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na područjima kantona, te u slučaju pogršanja pravovremeno djeluju i donose mjere u skladu s epidemiološkom situacijom i o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ-a.

Krizni štab FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području FBiH, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi FBiH nove mjere.

Krizni štab će zaključke, s prilozima, dostaviti nadležnim kantonalnim institucijama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije, a Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je donijela.

Naredbe i preporuke Kriznog štaba FMZ su donesene s rokom važenja od 30 dana, računajući od 8.4.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom daje saglasnost za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2022. godinu, shodno članu 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u procentu od 4,8 posto i utvrđuje se u iznosu od 16,35 KM.

Kako je obrazloženo, Odluka je donesena nakon što je Federalni zavod PIO dostavio resornom federalnom ministarstvu 3.3.2022. godine inicijativu za dobijanje saglasnosti za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2022. godinu za 4,8 posto. Naime, za toliko je, prema podacima Federalnog zavod za statistiku, porasla prosječna bruto plaća u FBiH u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu.

Odredbom člana 78. Zakona o PIO propisano je da se vrijednost općeg boda usklađuje 15. aprila svake godine, počev od 1.1.2019. godine, prema procentu porasta prosječne bruto plaće u FBiH u prethodnoj godini, a vrijednost općeg noda, uz saglasnost Vlade FBiH, utvrđuje i objavljuje nosilac osiguranja.

Uredba o popisu i uslovima obavljanja starih zanata

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a na osnovu novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, Vlada FBiH je donijela Uredbu kojom se uređuje popis tradicionalnih i starih zanata, kao i uslovi za njihovo obavljanje. Popis tradicionalnih i starih zanata po vrstama u skladu je sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u FBiH.

Kako je Uredbom o zaštiti starih zanata propisano, za obavljanje tradicionalnih i starih zanata potrebno je imati srednju školsku spremu trećeg ili četvrtog stepena ili višeg stepena od propisanog.

Ukoliko je posebnim propisom, zavisno od djelatnosti, za određeno zanimanje propisana najmanje osnovna škola, odgovarajuća stručna sprema, odnosno dopunski uslovi za obavljanje djelatnosti, ti uslovi moraju biti ispunjeni.

Obrtnici koji obavljaju tradicionalne i stare zanate mogu, u skladu Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, polagati majstorski ispit pred komisijom koju osniva srednja stručna škola ili ustanova za obrazovanje odraslih koja je verificirana za te poslove u skladu s važećim propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja, u saradnji sa obrtničkom komorom kantona.

Izuzetno, obrtnici kojima je odobrenje za obavljanje tradicionalnih i starih zanata izdate do dana stupanja na snagu Zakona, mogu nastaviti sa obavljanjem obrta, iako ne ispunjavaju potreban uslov koji se odnosi na školsku spremu. Također, majstorski ispit je u cijelosti priznat obrtnicima koji su ga položili po propisima koji su važili do dana početka primjene Zakona.

Inače, popisom tradicionalnih i starih zanata, koji je sastavni dio Uredbe, obuhvaćene su 23 vrste djelatnosti.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnika uglja u Koncernu Elektroprivrede BiH. Ovom odlukom odobreno je ukupno 4.648.303,78 KM za uvezivanje radnog staža za 134 radnika rudnika.

Riječ je o uvezivanju radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za 107 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 3.938.774,05 KM, te za 27 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje, u ukupnom iznosu od 709.529,73 KM.

Privrednim društvima Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno je uvezivanje radnog staža za 23 radnika u iznosu od 469.286,17 KM, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj za 38 radnika iznos od 1.187.320,51 KM, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza KM za 27 radnika iznos od 1.307.612,89 KM, te Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica za 15 radnika iznos od 754.464,64 KM i Rudniku mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik - Bila za uvezivanje radnog staža za četiri radnika iznos od 220.089,84 KM.

Također, ovom odlukom odobreno je privrednim društvima uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, radnicima koji nisu stekli uslove za penzionisanje i to Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica iznos od 542.307,13 KM za 19 radnika i Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza iznos od 167.222,60 KM za osam radnika.

Iznosi će biti isplaćeni iz sredstava zavisnih društava - rudnika uglja u Koncernu EPBiH, a obezbijeđena su Odlukom ovog javnog preduzeća od 25.5.2021. godine o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja.

Za realizaciju ove odluke Vlada je zadužila JP Elektroprivredu BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva - rudnike uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, te Poreznu uprava FBiH.

U obrazloženju Odluke Federalno ministarstvo je navelo da se Elektroprivreda BiH 15.2.2022. godine obratila molbom za donošenje Odluke za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava, a na osnovu zahtjeva koje su rudnici dostavili ovom javnom preduzeću. JP EPBiH je donijela Odluku o odobravanju sredstava za davanje pozajmica rudnicima uglja, u ukupnom iznosu od 125 miliona KM. Sredstva će prvenstveno biti korištena za izmirenje dijela obaveza za doprinose za PIO zavisnih društava - rudnika uglja.

Također, u obrazloženju je istaknuto da se donošenjem ove odluke omogućuje nastavak procesa restrukturiranja rudnika uglja.

Odobren prijenos stalnih sredstava od 1.019.905,22 KM za javne objekte s niskom emisijom ugljika.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Odluku o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru projekta "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026", krajnjim korisnicima. Na ovaj način je odobren prijenos stalnih sredstava na objektima krajnjim korisnicima u ukupnom iznosu od 1.019.905,22 KM (s PDV-om), nabavljenih u okviru ovog projekta.

Riječ je o Domu zdravlja Odžak (vrijednost projekta 137.948,83 KM) i sedam osnovnih škola: Vladimir Nazor u Odžaku (107.717,02 KM), Kulin Ban Tešanjka u Tešnju (112.204,97 KM), Prva osnovna škola u Zavidovićima (145.340,11 KM), Ahmet Muradbegović Stranjani u Zenici (135.020,90 KM), Mula Mustafe Bešeskije u Visokom (109.509,26 KM), Rešad Kadić Brnjic u Kakanju (123.049,95 KM) i Miroslav Džaje u Kupresu (149.114,18 KM).

U svim ovim objektima su modernizirane kotlovnice ugradnjom novih kotlova na pelet, a s ciljem osiguranja boljeg sustava grijanja i ugodnosti boravka za korisnike, te smanjena emisije štetnih plinova (C02).

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će s krajnjim korisnicima sačiniti ugovore o prijenosu stalnih sredstava, a korisnici su zaduženi da dodijeljena stalna sredstva i izvršene građevinske radove knjigovodstveno evidentiraju, suglasno računovodstvenim propisima u FBiH.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine - godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a" Srebrenica - o poduzetim aktivnostima i finansijskoj podršci pruženoj od strane institucija iz Federacije BBiH u toku 2021. godine.

Federalna uprava civilne zaštite je zadužena da se stavi na raspolaganje sa svojim ljudstvom, opremom i materijalno-tehničkim sredstvima za organizovanje i obilježavanje 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima i realizacije Marša mira u 2022. godini.

Organizacioni odbor zadužen je da Vladi, po završetku obilježavanja 27. godišnjice genocida u Srebrenici, dostavi izvještaj koji će sadržavati poduzete aktivnosti i finansijsku podršku koju su pružile institucije iz FBiH.

Kako je zaključeno, Vlada će iz budžeta obezbjediti dodatna sredstva u iznosu od 50.000 KM za direktnu podršku Organizacionom odboru za programske aktivnosti koje se finansiraju preko budžeta opštine Srebrenica.

25 miliona eura zajma za modernizaciju vodnih i sanitarnih usluga, te pet miliona eura za deponiju Uborak-Buđevci

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga u iznosu do 25.000.000 eura od ukupno 51.500.000 eura sredstava odobrenih za Bosnu i Hercegovinu, i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje.

Prijedlogom odluke predviđeno je da će sredstva zajma biti korištena kao podrška komunalnim poduzećima u jačanju institucionalnog, financijskog i pravnog okvira, te kapaciteta u sektoru voda i komunalne djelatnosti radi osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu.

Cilj je povećanje efikasnosti rada javnih komunalnih poduzeća po općinama u FBiH kroz niz postepenih unaprjeđenja i postizanje ekonomske održivosti komunalnih poduzeća na lokalnoj razini.

Također, predviđeni rok otplate kredita je 32 godine, u koji je uključen i sedmogodišnji grace period.

Prijedlogom odluke je data saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH za sredstva zajma, a za njegovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica finansija.

Na sjednici, Federalna vlada podržala je i inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju projekta “Implementacija plana prilagođavanja regionalne deponije Uborak - Buđevci” u iznosu do 5.000.000 eura. Prihvativši informacija o kreditu EBRD-a kao osnovu za vođenje pregovora, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija i Grad Mostar da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om i utvrđivanja konačnih uvjeta kreditnog zaduženja, po kojem će krajnji dužnik biti Grad Mostar.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o nabavci dodatnih količina uglja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo u 2022. godini.

Vlada je zadužila Elektroprivredu BiH da nabavi dodatnih 980.000 tona uglja u 2022. godini za realizaciju Elektroenergetskog bilansa u ovoj godini

Ugalj treba biti kvalitete koja je deklarisana za rad u kotlovima u termoelektranama, po cijenama koje mogu biti različite od cijene utvrđene Odlukom Vlade FBiH od 16.12.2021. godine, shodno potrebama iz Elektroenergetskog bilansa ovog javnog preduzeća.

EPBiH je zadužena i da, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izvijesti Vladu FBiH o svakoj pojedlnačnoj nabavci dodatnih količina uglja.

Za poticaje poljoprivredi i ruralnom razvoju u FBiH u 2021. godini dodijeljeno više od 117 miliona KM

 

Vlada FBiH je usvojila informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2021. godini u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Program je implementiran u saradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove poljoprivrede, kantonalnim poljoprivrednim inspekcijama, federalnim poljoprivrednim zavodima u Sarajevu i Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom finansija.

Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava za ove namjene planirana je realizacija od 87.000.000 KM, a utrošeno je 86.214.299,69 KM odnosno 99,1 posto. U 2021. godini je, pored ostalog, realizovano 11.205.045,55 KM za poticaje biljnoj proizvodnji i 59.049.362,36 KM za poticaje animalnoj proizvodnji, zatim 13.623.050,15 KM za ruralni razvoj i 2.109.394,77 KM za ostale vrste novčanih podrški.

Lani je odobreno ukupno 29.550 zahtjeva za novčane podrške. Tako je, između ostalog, podržan 3.541 zahtjev za biljnu i 24.634 za animalnu proizvodnju, zatim 1.136 zahtjev za model ruralnog razvoja, te 169 za ostale podrške.

U informaciji Federalnog ministarstva je navedeno da je na nivoima Federacije BiH i kantona ukupan iznos sredstava utrošen u novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u FBiH u prošloj godini iznosio 117.605.496,95 KM.

Također, istaknuto je da su intenzivirane kontrole Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, kao i kontrole Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i nadležnih kantonalnih ministarstava.

Na sjednici Vlada je usvojila i informaciju o Srednjoročnoj strategiji razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH (2015 - 2019. godina, koja je produžena do kraja 2021. godine), te njenoj primjeni u 2022. godini, odnosno sve dok se ne steknu uslovi za usvajanje nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja u FBiH. Generalni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da ovu informaciju dostavi Parlamentu FBiH uz urgenciju Domu naroda Parlamenta FBiH da što hitnije razmatra Strategiju razvoja FBiH za period 2021 - 2027. godinu, koja je podloga za izradu svih ostalih strateških dokumenata u FBiH.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o garancijama Garancijskog fonda za kreditno-garantni program mikro, malih i srednjih preduzeća i kreditno-garantni program obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, te u okviru ovih programa “Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garancijski fond", na dan 31.12.2021. godine.

Resorno ministarstvo je zaduženo da prati, analizira i izvještava o kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja preduzeća, kreditno-garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, te programu utroška sredstava utvrđenim Budžetom FBiH za 2021. godinu.

U informaciji je navedeno da je za 2021. godinu ukupan iznos izdatih garancija Fonda za programe u nadležnosti Federalnog ministarstva iznosio 23.500.801,16 KM, a ukupan iznos izdatih garancija bio je 20.273.034,52 KM.

Nakon što Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dobije izvještaje Porezne uprave Federacije BiH i Finansijsko-informatičke agencije za 2021. godinu, pristupit će dodatnoj analizi efekata Fonda. To prvenstveno podrazumijeva uticaj Fonda na zadržavanje postojećeg i povećanje broja radnika, te analiziranje ekonomskih parametara.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je izmijenila Uredbu o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje.

Na ovaj način je rok predviđen za izgradnju vjetroelektrana, njihovo priključenje na mrežu i dobijanje upotrebne dozvole produžen s tri na pet godina.

Federalno ministarstvo navodi da je, na osnovu razgovora sa investitorima koji su dobili energetsku dozvolu, njihovo obrazloženje za potrebu produženja roka ocijenjeno opravdanim kako bi projekti mogli biti završeni. Nakon provedene analize perioda za prikupljanje potrebne dokumentacije za investitore za Energetsku dozvolu i građevinske dozvole, konstatovano je da je neophodno odobriti dvije godine duži rok.

Usvojivši informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH je ovo ministarstvo zadužila da sačini Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom, u dijelu koji se tiče prava osoba sa invaliditetom, koji će se uputiti u proceduru po hitnom postupku. Također ga je zadužila da u proces izrade izmjena i dopuna Zakona obavezno uključi predstavnike nevladinoga sektora. Rok za izvršenje ovih zaduženja je šest mjeseci.

Vlada je donijela tri odluke koje se odnose na staru deviznu štednju. Riječ je o Odluci o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica, zatim Odluci o četrnaestoj emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje, te Odluci o isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2022. godinu.

Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dala saglasnost za potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje “Sanska Ilidža” u Sanskom Mostu. Na ovaj način je rok na koncesiju produžen sa 20 na 30 godina.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva trgovine o efektima korištenja Informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u FBiH u 2021. godini.

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom odobrava izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2022. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi u iznosu od 322.000 KM u svrhu plaćanja troškova distribucije i podjele dizel goriva poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji BiH.

Usvojeni izvještaji i planovi

Usvojen je izvještaj o radu Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH za 2021. godinu, koji će biti objavljen na web stranici Vlade Federacije BiH.

Vlada je usvojila izvještaj o provođenju Gender akcionog plana BiH 2018-2022. u 2021. godine, te zadužila Gender centar FBiH da ga dostavi Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agenciji za ravnopravnost spolova BiH.

Usvojen je izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2021. godinu. S tim u vezi, Vlada je zadužila ovu komisiju, te Federalnu uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo finansija da prate korištenje i utrošak sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći općinama za saniranje dijela šteta nastalih u prethodnom periodu, te da o tome pravovremeno obavijeste Vladu FBiH i FŠCZ.

Federalna vlada se upoznala sa izvještajem o radu Nezavisnog operatora sistema u BiH za prošlu godinu, te usvojila planove rada Gender centra FBiH i Arhiva FBiH za 2022. godinu.

Vlada je usvojila informacije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2021. i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 2020. godinu o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanja igara na sreću.

Vlada FBiH je Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje Nihade Glamoč, na lični zahtjev i zbog podnesene ostavke, s pozicije vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, kao i za imenovanje na ovu dužnost Kasima Salkića, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

U koordinaciono tijelo za Transevropsku transportnu mrežu (TEN-T) iz Federacije BiH su imenovani Gordan Čahtarević (koordinator), Jadranko Puljić (cestovni promet), Ismet Demirović (željeznički i vodni promet) i Amadeo Mandić (zračni promet), a za vanjske članove - eksperte Amir Fejzić, Fata Terzić, Vahiud Đozo, Drago Ezgeta, Ivan Lovrić i Enes Čovrk.

Vlada je formirala Komisiju za razmjenu zemljišno-knjižne i katastarske dokumentacije između Federacije BiH i Republike Srpske u sastavu Sead Hadžić (predsjedavajući), Damir Šapina (član), te Muris Ajanović i Mersiha Udovčić (zamjenski članovi), dok će priduženi članovi biti predsjednici stvarno i mjesno nadležnih sudova i šefovi nadležnih katastarskih ureda.

Za članove Komisije za koncesije Federacije BiH su predloženi Ivan Topić (predsjednik), Nervin Dacić (zamjenik predsjednika), Edwin Mehinagić, Maja Pilatić, Gordan Čahtarević, Adi Kalem i Dragan Brković (članovi). Ova odluka bit će, u skladu sa Zakonom o koncesijama FBiH, dostavljena Parlamentu FBiH na daljnje postupanje.

Vlada FBiH je, na osnovu rezultata javnog konkursa, utvrdila prijedloge za imenovanje Jasmina Mahmuzića za direktora i Dubravke Bošnjak za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo FBiH, na period od četiri godine, te Ivanke Galić, Samira Bakića, Ivana Brkića, Harisa Jahića i Jasmina Halebića za članova Upravnog odbora ove agencije, na period od pet godina. Vlada će Parlamentu FBiH dostaviti prijedloge odluka o imenovanju direktora i zamjenice direktora, te članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH radi imenovanja.

Vlada je Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dala prethodne saglasnosti za razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva, zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje Elmedina Volodera za direktora, izvršnih direktora Kristijana Milasa (za ekonomsko-finansijske poslove), Ešefa Džafića (za projektovanje i građenje), Mirka Rogića (za upravljanje i održavanje) i Ajmana Šošu (za opće, kadrovske i pravne poslove), na period od četiri godine.

Za učestvovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo opunomoćen je Halko Balavac.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 07.04.2022.

Naslov: Redakcija