Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE FBIH: Period za izmirenje glavnog duga produžuje se do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a s ciljem stvaranja pretpostavki za otpis zateznih kamata na glavni dug nastao do 31.12.2018. godine

07.08.2023.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Kako je obrazloženo, Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode propisana je mogućnost otpisa zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine. Otpis kamata se odnosio na kamatu na nenaplaćene javne prihode (glavni dug) nastao zaključno sa navedenim datumom, s tim da se glavni drug izmiri najkasnije do 19. juna ove godine, kada se kamata otpisuje u iznosu od 100 posto. Prema podacima sa kojima raspolaže Porezna uprava FBiH, efekt primjene ovog zakona je naplata glavnog duga od 144.318.906,29 KM, a otpisano je 83.037.518,73 KM zateznih kamata na javne prihode. S obzirom na efekte, predlaže se produženje roka otpisa zateznih kamata na javne prihode.

Predloženim izmjenama, period za izmirenje glavnog duga produžuje se do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a s ciljem stvaranja pretpostavki za otpis zateznih kamata na glavni dug nastao do 31.12.2018. godine. S tim u vezi, važeći zakon mijenja se i u dijelu u kojem se preciziraju uslovi za otpis kamata u cjelokupnom iznosu, na način da se usklađuju rokovi. Predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 02.08.2023.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija