Zastava Srbije

VLADA FBIH: Smanjena veleprodajna cijena plina za 12,53 posto. Donijete tri odluke o staroj deviznoj štednji

07.04.2023.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa. Riječ je o smanjenju cijene plina za 12,53 posto od 1. aprila ove godine.

Odlukom se daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.4.2023. godine, koja iznosi 866 KM/1000 Sm³, odnosno 0,866 KM/Sm³ (t= 15°C, p= 1,01325 bar, važeći uslovi za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd=34.075,60 kJ/Sm³).

U cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je obrazloženo, u skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo uputilo je Federalnom ministarstvu trgovine, zahtjev za korekciju veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije. U zahtjevu je navedeno da se nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) treba smanjiti za 12,53 posto, odnosno sa dosadašnjih 990 KM/1.000 Sm³ na 866 KM/1.000 Sm³.

Također, istaknuto je da bi se ova cijena prirodnog gasa primjenjivala od 1.4.2023. godine i jedinstvena je za sve distributivne kompanije - povlaštene tarifne kupce gasa Energoinvest d.d. Sarajevo.

Kao razloge za smanjenje cijene Energoinvest d.d. Sarajevo naveo je nekoliko faktora, kao što su relativno blaga zima i temperatura u većini evropskih zemalja koja je iznad prosjeka za ovo doba godine, a što je oborilo potrošnju prirodnog gasa i umanjilo povlačenje ovog energenta iz podzemnih skladišta. Dalje navode da se u skladištima u Evropi nalazi oko 90 milijardi m³ prirodnog gasa i još se pune preostali kapaciteti. Kao drugi važan faktor naveli su pad cijena nafte, koji se nastavio i u prvom kvartalu 2023. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavilo je mišljenje da postoje opravdani elementi za traženu korekciju (smanjenje) prodajne cijene za povlaštene tarifne kupce prirodnog gasa, a Federalno ministarstvo trgovine ovaj zahtjev ocijenilo opravdanim.

Vlada FBiH odobrila 20 miliona KM za nastavak izgradnje tunela Hranjen

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju tunela Hranjen” u iznosu od 20.000.000 KM, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH.

Sredstva su namijenjena za izgradnju i nadzor, te će se prenositi u tranšama na račun implementatora projekta JP Autoceste Federacije BiH, a nakon što isti prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostavi dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. JP Autoceste Federacije BiH obavezno je kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo o realizaciji projekta, a koje će potom izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

U obrazloženju se navodi da je ovaj projekt kandidovan u Programu javnih investicija Federacije BiH, što je preduslov za mogućnost finansiranja realizacije projekata iz budžeta u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o izradi Programa javnih investicija u FBiH. Također, predloženi projekt je usklađen sa Transportnom strategijom Federacije BiH 2016 - 2030. godina i zahtjevima JP Autoceste FBiH za 2023. godinu, a riječ je o nastavku realizacije projekta iz 2022. godine.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

7 miliona KM za brzu cestu Sarajevo – Tuzla, XII transferzalu u Sarajevu i tomislavgradsku obilaznicu

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila tri programa utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima”, utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM.

Četiri i po miliona maraka namijenjena su za brzu cestu Sarajevo - Tuzla, izrada glavnog projekta i eksporpijacija, na ovoj brzoj cesti, poddionica Vitalj - Gojakovići.

Dva miliona maraka bit će izdvojena za sufinansiranje izgradnje XII transferzale, spoj od Stupske petlje do Aerodroma Sarajevo, te 500.000 KM za rekonstrukciju dijela tomislavgradske obilaznice.

Sredstva su namijenjena za projektovanje, eksproprijaciju, radove i nadzor, a prenosiće se u tranšama na račun implementatora odobrenih projeketa, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, nakon što isti prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostavi dokaze o izvedenim uslugama.

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze.

JP Ceste Federacije BiH obavezne su kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija o realizaciji projekta, a koje će potom izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Za provođenje ovih odluka zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Za uvezivanje staža 121 radnika rudnika više od 4,9 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža 121 radnika zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu EP BiH u ukupnom iznosu od 4.912.635,84 KM.

Odlukom su odobrena sredstva za uvezivanje staža za 120 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 4.903.108 KM, te za jednog radnika kojem su uplaćena sredstva, a nije stekao uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 9.527,84 KM.

Za uvezivanje radnog staža radnicima koji su stekli uslove za penzionisanje Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobrava se iznos od 1.138.122,95 KM za 40 radnika, a rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 1.394.170,62 KM za 36 radnika, Breza d.o.o. Breza 1.124.081,19 KM za 19 radnika, te Zenica d.o.o. Zenica 994.738,56 KM za 20 radnika i Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila 251.994,68 KM za pet radnika.

Također, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobrava se 9.527,84 KM za uvezivanje radnog staža jednog radnika koji nije stekao uslove za penzionisanje.

Sredstva će se isplatiti iz sredstava zavisnih društava-rudnika uglja u Koncernu EP BiH, a obezbijeđena su Odlukom o odobravanju davanja pozajmica zavisnim društvima-rudnicima uglja od JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva-rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, te Porezna uprava FBiH.

U obrazloženju odluke Ministarstvo je navelo da se Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo obratila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije sa molbom za donošenje ove odluke, a na osnovu zahtjeva koji su ovom javnom preduzeća dostavila zavisna društva - rudnici uglja, za omogućavanje uvezivanja radnog staža za radnike koji su stekli uslove za penzionisanje uplatom doprinosa za PIO/MIO, kao i za jednog radnika kojem su uplaćeni doprinosi za PIO/MIO, a nije stekao uslov za penzionisanje.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Za programe četiri fondacije iz oblasti kulture odobreno više od 5,4 miliona KM

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture sporta, usvojila je četiri programa utroška sredstava iz Budžeta FBiH za ovu godinu s kriterijima raspodjele transfera fondacijama iz nadležnosti ovog ministarstva. Vrijednost ova četiri programa ukupno iznosi 5.418.000 KM i namijenjena su podršci kinematografiji, izdavaštvu, muzičkoj, scenskoj i likovnoj umjetnosti, te bibliotečkoj djelatnosti.

Ovogodišnji tansfer za kinematografiju iznosi 3.460.000 KM. Najveći dio ovih sredstava namijenjen je za sufinansiranje dugometražnih i kratkometražnih filmova, potom za nabavku video opreme sa kojom će biti podržana distribucija i prikazivanje filmova, te promociju bosanskohercegovačkog filma na festivalima i filmskim smotrama. Također, planirano je i sufinansiranje zaštite, čuvanja i prezentacije arhivske i filmske građe, te razvoj dugometražnih i snimanje studentskih filmova. Sredstva su planirana i za predstavljanje BiH pri evropskom fondu EURIMAGES uime Federacije BiH, te za servisiranje poslova i materijalnih troškova Fondacije.

Kroz budžetski transfer za Fondaciju za izdavaštvo izdvojeno je ukupno 700.000 KM. Prema usvojenom programu, u okviru ove podrške najveći dio bit će usmjeren izdavačima za objavljivanje knjiga, a s ciljem stimuliranja novije književnosti, te djela domaćih autora i prevodilaca. Ovogodišnja podrška planirana je i za izdavanje časopisa, plasman i promoviranje društveno vrijednih knjiga i autora, te Zajednicu izdavača u BiH. Bit će podržana i nova književna djela domaćih autora, sufinansirani izdavači za objavljivanje rukopisa izabranih na konkursu, te podrška zahtjevima, projektima i potrebama iz domena izdavačke djelatnosti, kao i za servisiranje poslova Fondacije za izdavaštvo.

Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti iz federalnog budžeta za 2023. godinu vrijedan je ukupno 658.000 KM. Podrška je planirana za projekte iz oblasti scenske, muzičke i likovne umjetnosti. Planirana je i podrška projektima iz oblasti muzičkih, scenskih i likovnih umjetnosti koji će biti odabrani putem javnih konkursa za otkup umjetničkih djela, a s ciljem promocije i pomoći afirmiranih bh. likovnih umjetnika, kao i mladih bh. likovnih umjetnika. U okviru ovog transfera planirano je i servisiranje poslova ove fondacije.

Fondaciji za bibliotečku djelatnost iz ovogodišnjeg federalnog budžeta izdvojen je transfer od 600.000 KM. Polovina od tog iznosa namijenjena je otkupu društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih izdavača registriranih na području FBiH, a objavljenih u 2022. godini, kao i otkupu najtraženijih naslova prema izboru čitalaca. Prema usvojenom programu, sredstva su planirana i za opremanje javnih i specijalnih biblioteka, stručno usavršavanje bibliotekara i za manifestacije popularizacije bibliotečke djelatnosti i knjiga, te podršku zahtjevima, projektima i potrebama iz domena bibliotečke djelatnosti, kao i servisiranja poslova i troškova Fondacije.

Više od milion KM za četiri kulturna društva

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela četiri odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu za finansiranje četiri kulturna društva u ukupnom iznosu od 1.050.000 KM.

Riječ je o finansiranju programa i projekata kulturnih društava Prosvjeta (150.000 KM), Preporod (500.000 KM), Napredak (340.000 KM) i La Benevolencija (60.000 KM).

Ova sredstva planirana su u Budžetu FBiH za 2023. godinu na razdjelu Federalnog ministarstva kulture i sporta u okviru tekućih transfera neprofitnim organizacijama. Ovo ministarstvo će s korisnicima zaključiti ugovor o načinu i uslovima korištenja odobrenih sredstava.

Korisnici doznačenih sredstava zaduženi su da dostave Federalnom ministarstvu kulture i sporta zahtjev za dodjelu sredstava i izvještaj o namjenskom utrošku u skladu sa Zakonom o Budžetima u FBiH.

Za realizaciju donesenih odluka zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo kulture i sporta, svako u okviru svoje nadležnosti.

Utvrđena lista korisnika za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u oblasti kulture i sporta

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela i Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Odlukom se odobrava raspodjela dijela prihoda u iznosu od 1.456.917,64 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2022. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Od ukupnog iznosa, 378.917,64 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata iz oblasti “Promoviranje kulture”, sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste od 109 korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu.

Iznos od 1.078.000 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata iz oblasti “Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate” sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste od 152 korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sa svim korisnicima, a koji će sadržavati obaveza korisnika da najkasnije do 31.12.2023. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Izuzetno od ovog propisanog roka ukoliko implementacija projekta korisnika sredstava traje do kraja kalendarske godine, izvještaj se ovom ministarstvu može dostaviti najkasnije do 15. januara naredne godine.

Tri odluke o staroj deviznoj štednji

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela tri odluke koje se odnose na staru deviznu štednju.

Prva se odnosi na gotovinske isplate verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2023. godinu. Odlukom se utvrđuju postupci i dinamika gotovinskih isplata ovih verificiranih tražbina. Svakom pojedinom tražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje na osnovu zahtjeva koji su verificirani do 31.12.2022. godine, isplaćuje se sa Jedinstvenog računa trezora FBiH maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM. Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo finansija prema hronološkom redu u pogledima pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama koji se objavljuju u Službenim novinama FBiH i dva dnevna lista.

Druga odluka se odnosi na petnaestu emisiju obveznica Federacije BiH za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje. Time se uređuju iznos, uslovi i postupak emisije obveznica radi izmirenja obaveza FBiH po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje, a na osnovu zahtjeva podnesenih do 31.12.2022. godine.

Radi izmirenja ovih obaveza, Federacija će emitirati obveznice stare devizne štednje, u skladu sa ovom odlukom. Iznos emisije obveznica je 5.100.763 KM, a predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjerioca. Obveznica je u nematerijaliziranom obliku i vodi se, čuva i prenosi kao elektronski zapis na računu vrijednosnih papira u informacionom sistemu Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, te imaocu daje pravo naplate glavnice i kamata. Obveznice nose kamatu na glavnicu po kamatnoj stopi 2,5 posto godišnje i koja se obračunava polugodišnje. Vlasnik obveznice ima pravo na pripadajući dio glavnice i kamate obračunate na neisplaćenu glavnicu. Dospijeće obveznica Serije FBIHKA2 u iznosu od 5.100.763 KM je 30.9.2023. godine. Kamatu, odnosno glavnicu Federalno ministarstvo finansija, isplaćuje na dan dospijeća, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dospijeća, prijenosom sredstava na račun vlasnika obveznice. Obračun kamate koja dospijeva 30.9.2023. godine vrši se za šest mjeseci.

Također, je donesena i Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica. Ovom odlukom je ovlašteno Federalno ministarstvo finansija da realizira obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje su verificirane na osnovu zahtjeva za verifikaciju podnesenih do 31.12.2022. godine, te koje nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM. Odluka o ovim gotovinskim isplatama verificiranih tražbina realizirat će se do visine predviđenih sredstava u Budžetu FBiH za godinu u kojoj se vrši isplata.

Odluke i rješenja

Vlada Federacije BiH je na sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku kojom se daje saglasnost za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2023. godinu, u skladu s članom 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u procentu od 11,7 posto, te iznosi 18,26 KM.

Data je saglasnost na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH za 2023. godinu.

Donesen je i Zaključak o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2023. godinu. Ovaj plan bit će dostavljen Parlamentu FBiH, a radi razmatranja i davanja saglasnosti.

Donesena je i Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava fonda solidarnosti FBiH.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donesena je Odluka kojom se daje saglasnost za povećanje izloženosti Garancijskog fonda prema ASA Banci d.d. Sarajevo do iznosa koji ne prelazi 10 posto garancijskog potencijala Fonda.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donesena je Odluka kojom je utvrđeno da je izgradnja dionice autoceste Putnikovo Brdo - Medakovo na Koridoru Vc u dužini od 8,5 km od javnog interesa za Federaciju BiH, kao i da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju objekta, te mu se nalaže da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je doneseno Rješenje o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za nekretnine eksproprisane Rješenjem Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara, te 12 rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjima nadležne službe Općine Ilijaš.

Nakon izvršenog uvida u Nacrt sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću BiH u Programu “Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021-2027”, koji je Vladi FBiH uputilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlada je prihvatila mišljenje Federalnog ministarstva pravde kojim nema primjedbi i daje saglasnost na ovaj tekst, te kontakt tačkom/institucijom za ovaj program određuje Federalno ministarstvo pravde.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donesene su odluke kojima se uspostavlja i reguliše rad Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, te Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Informacije i izvještaji

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prihvatila Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2022. godinu, a koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja.

Vlada FBiH prihvatila je izvještaj o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2022. godinu.

Usvojena je i informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 3.4.2023. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta su usvojeni prošlogodišnji izvještaji o radu Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za kinematografiju, te Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti. Također, data je saglasnost na planove rada ove četiri fondacije za 2023. godinu.

Usvojen je izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2022. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH.

Vlada je usvojila i izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 31.12.2022. godine, te primila na znanje godišnji izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.

Usvojen je i izvještaj o radu Ureda Vlade FBiH za europske integracije za 2022. godinu, kao i izvještaj Federalne uprave civilne zaštite o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u prošloj godini.

Prihvaćen je i izvještaj o radu Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija za period od 1.1. do 31.12.2022. godine.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o evidenciji pristupa i prijenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi od strane federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih organa i drugih institucija koje djeluju u Federaciji BiH u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi za 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dala prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar za imenovanje Igora Planinića, Vedrana Smiljanića i Zdenka Klepića za članove Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, na mandatni period od četiri godine. Prethodno je data prethodna saglasnost ovoj skupštini za razrješenje članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi isteka mandata. Utvrđen je i tekst zahtjeva za sazivanje Skupštine ovog privrednog društva.

Data je prethodna saglasnost Skupštini privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša za imenovanje Fadila Bihorca, Senada Kljajića, Saliha Dedića, Mirsada Mujanovića i Maria Buntića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Također, doneseni su potrebni akti za poništavanje i ponovno raspisivanje javnog konkursa za izbor i nominovanje kandidata za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u ovom privrednom društvu.

Izmjenjenim Rješenjem o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH, a u vezi sa implementacijom Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma, u ovu radnu grupu imenovan je Murat Baručija.

Data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo na prijedlog za imenovanje Rifata Fetića, Majde Omeragić i Davora Bošnjaka za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data prethodna saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Jasmina Pašić (Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar) i Adnan Frljak (Unis GINEX d.d. Goražde).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 06.04.2023.

Naslov: Redakcija