Zastava Srbije

PRIJEDLOG BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2024. GODINU: Poreski prihodi iznose 4,2 milijarde i veći su za 10% u odnosu na ovogodišnji Rebalans, dok su neporeski prihodi veći za 16% u odnosu na Rebalans

06.12.2023.


Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu čiji ukupni okvir iznosi 5.735.000.000 KM, što je za 212 miliona KM ili 4% više od okvira Rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu.

Poreski prihodi u Prijedlogu budžeta za 2024. godinu iznose 4,2 milijarde i veći su za 10% u odnosu na ovogodišnji Rebalans, dok su neporeski prihodi veći za 16% u odnosu na Rebalans.

Kada su u pitanju budžetska izdvajanja, planirano je da za penzije bude izdvojeno milijarda 785 miliona KM, što je za 11% više u odnosu na Rebalans za 2023. godinu.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja su planirane prema dosadašnjem kretanju broja korisnika penzija i očekivanog broja korisnika u narednom periodu, te redovnom usklađivanju penzija u 2024. godini za 9,0%.

Iznos sredstava koja se izdvajaju za boračka davanja biće veći za 38% u odnosu na Rebalans i iznosiće ukupno 467,5 miiona KM.

Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2024. godinu planirana su sredstva za usklađivanje platnih koficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture, a koji imaju platni koeficijent niži od platnog koeficijenta pete platne grupe (viši stručni saradnik sa visokom stručnom spremom) definisanog Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave. Pomenuto usklađivanje je definisano Sporazumom o dinamici usklađivanja platnih koficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske, potpisanog između Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva za naučno tehnološki razvoj i visoko obrazovanje i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Takođe, u skladu sa Zakonom o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj su prijedlogom budžeta planirana sredstva za povećanje plata sudija i tužilaca u iznosu od 4,1 miliona KM.

Prijedlogom budžeta rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga iznose 200,3 miliona KM, a najznačajnija sredstva sa ove stavke se izdvajaju za troškove električne energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga, te za stručne usluge.

U okviru ove stavke planirana je i podrška humanitarnim i društveno korisnim akcijama, kao i sredstva za Projekat izgradnje, adaptacije i opremanje objekata za djecu i omladinu, u ukupnom iznosu 50 miliona KM.

Doznake na ime socijalne zaštite lične, porodične i civilne invalidnine, socijalnu zaštitu, borački dodatak, za rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica, stipendije i za prevoz učenika koje se isplaćuju iz budžeta iznosiće 512,5 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 136,3 miliona KM, odnosno 36% u odnosu na sredstva planirana Rebalansom.

Uvećanje ove grupe rashoda je u najvećoj mjeri rezultat uvećanja doznaka za mjesečni borački dodatak, u iznosu od 126,6 miliona KM. Od januara 2024. godine planirano je da se mjesečni borački dodatak obračunava po osnovici od 3 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava.

Uvećane su i doznake za porodične, lične i civilne invalidnine, u ukupnom iznosu od 15,4 miliona KM.

U okviru ove grupe rashoda planirana su sredstva za pružanje finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, u iznosu od 60 miliona KM, što je u skladu sa brojem korisnika ovog prava.

Prijedlogom budžeta, izdvajanja za Fond zdravstvenog osiguranja biće 246 miliona KM, dok će za Fond dječije zaštite biti 40 miliona KM.

Kada je u pitanju podrška privredi, za uvođenje novih tehnologija planiran je iznos od 14,6 miliona KM, za povećanje plata radnika 15,6 miliona, a za povrat poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika je planirano 5 miliona KM.

Sredstva namijenjena za program socijalnog zbrinjavanja radnika planirana su u iznosu 6 miliona KM.

Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2024. godinu, planiran je budžetski deficit u iznosu od 200,7 miliona KM, što u odnosu na iznos budžetskog deficita od 255,4 miliona KM, definisanog Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2023. godinu, predstavlja umanjenje za 54,6 miliona KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 01.12.2023.

Naslov: Redakcija