Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o proglašenju teritorije opštine Han Pijesak vazdušnom banjom

06.11.2023.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 43. sjednici, u Banjaluci, Odluku o proglašenju teritorije opštine Han Pijesak vazdušnom banjom.

Na području opštine Han Pijesak nalazi se prirodni ljekoviti faktor, odnosno vazduh/klima sa ljekovitim svojstvima utvrđenim u Izvještaju o mjerenju i ocjeni kvaliteta vazduha u životnoj sredini na lokaciji u opštini Han Pijesak iz jula 2021. godine izrađenom od Javne naučno istraživačke ustanove “Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske”, te Analizi klimatskih karakteristika opštine Han Pijesak izrađenoj od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske i u Stručnom mišljenju za opštinu Han Pijesak kao vazdušnu banju urađenom od JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”, broj: 500-315-1/22 od 17.01.2022. godine.

Takođe, na području opštine Han Pijesak obezbijeđeno je organizovano pružanje usluga zdravstvene zaštite i prevencije bolesti, te postoje adekvatni objekti turističke infra i suprastrukture u skladu sa Pravilnikom o vrsti objekata turističke infrastrukture i suprastrukture koji se nalazi na području banje (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2018).

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava za period od 1. januara do 30. novembra 2023. godine, u ukupnom iznosu od 383.599,84 KM. Sredstva iz ove odluke se raspoređuju na sljedeći način:

•           Subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova 352.766,51 KM,

•           Tekući grantovi za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske 30.833,33 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstva. Daje se saglasnost Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utroška sredstava za period 1.1.- 31.10.2023. godine, u ukupnom iznosu od 20.000, KM. Finansijska sredstva iz ove odluke dodjeljuju se Udruženju “Dvanaest beba” Prijedor za sufinansiranje projekta “Dvanaest zvjezdica”.

Takođe, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstva. Daje se saglasnost Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utroška sredstava za period 1.1.- 31.10.2023. godine, u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Finansijska sredstva iz ove odluke dodjeljuju se Banjalučkoj biskupiji -,,CARITAS” Banja Luka, za sufinasiranje projekata,,Pučka kuhinja” i,,Kućna njega starih i nemoćnih osoba na lokaciji Prijedor/Ljubija”.

Za realizaciju ovih projekata Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo finansija.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.11.2023.

Naslov: Redakcija