Zastava Srbije

VLADA FBIH: Pokrenute aktivnosti za izradu Zakona o inovacionoj djelatnosti u FBiH

06.10.2023.


Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pokretanju aktivnosti za izradu teksta Zakona o inovacionoj djelatnosti u Federaciji BiH.

U informaciji se, između ostalog, navodi da je dokument “Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027. godine” definisao četiri strateška cilja, 18 prioriteta i 78 mjera. Kako mjere, koje se nalaze u ovom dokumentu, nemaju istu snagu i prioritet u implementaciji, a FBiH nema dovoljno resursa da sve mjere provodi istovremeno i u punom obimu, definisane su ključne, tzv. ofanzivne mjere, grupisane u tri akceleratora razvoja i izdvojene u posebnom poglavlju. Riječ je o mjerama koje, kako je navedeno, značajno ubrzavaju ekonomski razvoj i doprinose rastu zaposlenosti i produktivnosti, što predstavlja najvažnije rezultate realizacije ovog dokumenta.

Također, u informacije je navedeno da prvi strateški cilj “Ubrzan ekonomski razvoj”, između ostalog, podrazumijeva realizaciju razvojnih potencijala, te ispoljavanje inovativnosti i kreativnosti. Pametan rast vođen je inovacijama, zasnovan na komparativnim prednostima regija/kantona, materijaliziran pretvaranjem inovativnih ideja u proizvode i usluge većeg tehnološkog sadržaja.

Ocijenjeno je da na dugi rok nema rasta konkurentnosti bez rasta produktivnosti, a nema niti može biti rasta produktivnosti bez tehnološko-inovacionog razvoja. Zbog toga je neophodno podržati istraživačko-razvojne i inovacione aktivnosti, kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Potrebno je stvaranje ambijenta koji omogućava i potiče saradnju privrede i istraživačke zajednice. Izuzetno je važno omogućiti preduzećima pristup i korištenje istraživačko-razvojne infrastrukture, te da, kroz strateško partnerstvo sa istraživačko-razvojnim institucijama, razvijaju nove proizvode i tehnologije, ali i zajedno učestvuju u projektima EU.

Prvi akcelerator su Inovacije i digitalizacija. Kao ofanzivne mjere navedene su podrška istraživačko-razvojnim i inovacijskim aktivnostima, te povezivanju privrede i naučno-istraživačkih institucija, kao i provođenje digitalne transformacije javne uprave.

Na prijedlog ovog ministarstva Vlada je imenovala radnu grupu za izradu Nacrta zakona o inovacionoj djelatnosti u FBiH u sastavu Elbisa Zagorčić predsjednica, te članovi Muamer Ćulum i Jelena Trutina (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Adnela Omeragić (Federalno ministarstvo finansija), Slađan Čakalović (Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta), Toni Čuljak (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke), Almin Mališević (Privredna komora FBiH) i Mersiha Jusić (Udruženje poslodavaca FBiH).

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaključkom je zaduženo da pokrene aktivnosti za izradu prijedloga rješenja za imenovanje interresorne radne grupe za izradu sveobuhvatne procjene propisa - zakona o inovacionoj djelatnosti u Federaciji BiH i isti dostavi Vladi na usvajanje.

Formirana interresorna radna grupa za izradu Nacrta zakona o upotrebi znakovnog jezika

Vlada Federacije BiH prihvatila je informacije federalnih ministarstava pravde, rada i socijalne politike, te obrazovanja i nauke koje se odnose na izradu Nacrta zakona o upotrebi znakovnog jezika u Federaciji BiH.

Istovremeno je Federalno ministarstvo pravde, zaključkom Vlade, zaduženo da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog zaključka formira interresornu radnu grupu u kojoj će biti predstavnici federalnih ministarstava pravde, obrazovanja i nauke, finansija, te rada i socijalne politike, kao i predstavnici deset kantona u Federaciji BiH.

Zadatak ove interresorne radne grupe je da u roku 120 dana pripremi Nacrt zakona o upotrebi znakovnog jezika na nivou Federacije BiH i isti dostaviti Vladi FBiH.

Informacije resornih ministarstava s prijedlozima zaključaka razmatrane su na sjednici u okviru utvrđivanja mišljenja o Prijedlogu zakona o upotrebi znakovnog jezika na nivou Federacije BiH, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić. U skladu sa tim, Vlada je na ovaj prijedlog zakona utvrdila i mišljenja Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Federacija BiH dobila Vijeće za djecu

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike imenovala Vijeće za djecu Federacije BiH koje će postupati u skladu s ranije donesenom Uredbom o osnivanju ovog vijeća.

U skladu sa ovom uredbom, Vijeće za djecu FBiH promovira i štiti prava djeteta, prati primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata na području FBiH koji se odnose na pitanja u pogledu zaštite i promoviranja prava djeteta, zatim daje preporuke i mišljenja nadležnim federalnim organima u postupku predlaganja i donošenja zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti zaštite prava djeteta, inicira i aktivno sudjeluje u izradi i monitoringu strateških, planskih i akcionih dokumenata iz oblasti prava djeteta u Federaciji, te uspostavlja saradnju i koordinaciju između svih nositelja implementacije strateških dokumenata koji se odnose na osiguranje i zaštitu prava djeteta.

Također, Vijeće izvještava Vladu FBiH o stanju, problemima i aktivnostima u oblasti prava djeteta u Federaciji, priprema izvještaje, stručne analize, inicijative, preporuke i mišljenja u vezi s konkretnim mjerama i mogućim rješenjima za dobrobit djece i zaštitu njihovih prava koji se putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike dostavljaju Vladi Federacije.

U djelokrugu rada Vijeća je i uspostavljanje i redovna saradnju s Vijećem za djecu BiH, Odjelom za praćenje prava djeteta u okviru Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Komisijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Komisijom za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta FBiH, potom uspostavljnje saradnje i partnerstva s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i akademskom zajednicom, koje se bave promoviranjem i zaštitom prava djeteta, sudjelovanje u projektima koji se iniciraju u interesu djeteta, organiziranje naučnih, stručnih i drugih konferencija, radionica, okruglih stolova, tribina, te publikacija rezultata istraživanja, analiza i drugih sadržaja koji se odnose na promoviranje i zaštitu prava djeteta.

Vijeće za djecu se sastoji od 11 članova koji se imenuju na mandat do četiri godine, s pravom na jedan reizbor. U Vijeću je šest članova iz reda državnih službenika, dva iz reda nevladinih organizacija dok su tri člana iz reda akademske zajednice. U prvi saziv Vijeća za djecu su imenovni Aldina Selimović Džafo (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike), Vildana Doder (Federalno ministarstvo zdravstva), Mirna Nikšić (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke), Miralem Duranović (Federalno ministarstvo pravde), Medina Đapo (Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova), Azra Džipa (Gender centar FBiH), Mirsada Bajramović i Berina Ceribašić (Mreža NVO “Snažniji glas za djecu”), te Gaj Trifković (Univerzitet u Sarajevu), Vesna Bratovčić (Univerzitet u Tuzli) i Davorka Topić-Stipić (Sveučilište u Mostaru).

Pri obavljanju poslova iz svoga djelokruga rada Vijeće za djecu je obavezno jednom godišnje, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, podnijeti Vladi izvještaj o svom radu, kao i izvještaj o stanju u oblasti prava djeteta prema metodologiji koju će, na prijedlog Vijeća za djecu, donijeti Vlada FBiH.

S ciljem efikasnijeg izvršavanja svoje uloge, Vijeće za djecu može uključiti određena stručna lica kao eksperte za pojedine poslove.

Na prvoj sjednici Vijeće će izabrati predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, te donijeti poslovnik o radu. Uredbom je navedeno da Vijeće redovno zasjeda dva puta godišnje uz mogućnost organiziranja tematskih sjednica.

Četiri miliona KM za povećanje osnovnog kapitala u naftnim terminalima Federacije d.o.o. Ploče

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se dodjeljuju sredstava u iznosu od 4.000.000 KM, utvrđena u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu “Kapitalni transferi javnim preduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo - za povećanje kapitala Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče”.

Sredstva će se koristiti u svrhu povećanja osnovnog kapitala u privrednom društvu Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče, a prema usvojenom Programu tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture i Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2023. godinu, a s ciljem potpune tehničko-tehnološke sanacije terminala i povećanja kapitala u ovom privrednom društvu.

Vlada FBiH ovom odlukom zadužuje privredno društvo Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za kontrolu namjenskog utroška dodijeljenih sredstava, te praćenje dinamičkog plana izvođenja investicija. Također, daje saglasnost privrednim društvima Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče za pokretanje postupka povećanja osnovnog kapitala pred nadležnim sudom.

Ova privredna društva zadužuju se da putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije detaljno informiraju Vladu Federacije BiH o realizaciji aktivnosti iz ove odluke, u roku ne dužem od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke. Za realizaciju ove odluke zadužuju se federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, kao i Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče, svako u okviru svoje nadležnosti.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

O nabavci dodatnih količina uglja za potrebe JP Elektroprivreda BiH u 2023. i 2024. godini

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vlada FBiH je usvojila Informaciju ovog ministarstva o nabavci dodatnih količina uglja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u 2023. i 2024. godini.

Usvojenim zaključkom zaduženo je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da nabavi dodatnih 400.000 tona uglja u 2024. godini za realizaciju elektroenergetskog bilansa za 2024. godinu, kvaliteta koji je deklarisan za rad u kotlu u termoelektrani Kakanj, te po cijenama koje mogu biti različite od cijene utvrđene Odlukom Vlade FBiH od 16.12.2021. godine u skladu sa potrebama iz Elektroenergetskog bilansa JP EP BiH.

Zadužuje se JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvijesti Vladu Federacije BiH o svakoj pojedinačnoj nabavci dodatnih količina uglja.

Također, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zaduženo je da putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dostavi cjelovit izvještaj o nabavci uglja po Zaključcima Vlade FBiH (od 7.4.2022. godine i 1.9.2022. godine) u količini od 2.980.000 tona iz kojeg će moći vidjeti svi elementi nabavke.

Doneseni zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Zaduženja za dostavu podataka o platama članova uprave, naknadama članova upravnih i nadzornih odbora i rada u radnim tijelima i komisijama

Vlada Federacije BiH na prijedlog Kolegija Vlade je donijela zaključak kojim je zatražena dostava podataka o neto platama članova uprava, te naknadama članova upravnih i nadzornih odbora, kao i rada u radnim tijelima i komisijama.

Vlada je zaključkom zadužila sva privredna društva sa učešćem državnog kapitala u kojima federalna ministarstva vrše ovlaštenja organa Federacije BiH, federalne ustanove i druge federalne institucije, zavode i agencije čiji je osnivač Federacija BiH, da u roku od tri dana Federalnoj vladi dostave podatke o neto platama članova uprava (direktora i izvršnih direktora), o naknadama članova upravnih i nadzornih odbora za 2022. i 2023. godinu, kao i da dostave akte na osnovu kojih je utvrđena visina istih.

Također, rukovodioci navedenih institucija zaduženi su da u roku od sedam dana Vladi FBiH dostave pregled svih radnih tijela i komisija, koje su imenovali rukovodioci, odnosno organi upravljanja i nadzora, sa pregledom isplaćenih naknada po osnovu rada u istim za 2022. i 2023. godinu. Zaduženi su i da dostave akte na osnovu kojih je utvrđena visina ovih naknada.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Odluke, informacije i zaključci

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se daje saglasnost na Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja.

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za Kreditno-garantni program za izvoznike, Kreditno-garantni program za velika preduzeća i Program utroška sredstava utvrđenih u ovogodišnjem Budžetu FBiH za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata (Garantni fond), na dan 30.6.2023. godine. Također, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada je primila k znanju Godišnji izvještaj o upravljanju Garancijskim fondom za 2022. godinu, koji će biti proslijeđen Parlamentu FBiH radi informiranja.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija Vlada je primila na znanje Izvještaj o implementaciji Strategije upravljanja dugom u Federaciji BiH u 2022. godini, koji će biti upućen Parlamentu FBiH radi informisanja.

Primljena je na znanje i Informacija Agencije za reviziju privatizacije u FBiH o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period januar - juni 2023. godine.

Vlada je usvojila Informaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o provedenoj prethodnoj (ex-ante) evaluaciji Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBiH) za period od 2023. do 2027. godine.

Prihvaćeno je i mišljenje federalnih ministarstava pravde, unutrašnjih poslova, te obrazovanja i nauke, kao i Gender centra FBiH, Ureda Vlade FBiH za evropske integracije i Agencije za državnu službu FBiH, o dokumentu Mapiranje odgovora na govor mržnje u Bosni i Hercegovini.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija doneseni su neophodni akti o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union Banke d.d. Sarajevo.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Federalna vlada je donijela potrebne akte za raspisivanja ponovnih javnih konkursa za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora privrednih drušava BH - Gas d.o.o. Sarajevo, Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i za jednog člana Nadzornog odbora Energopetrol d.d. Sarajevo, uime Federacije BiH.

Kadrovska rješenja

Data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za imenovanje Damira Krese, Džemala Bašića i Davora Bošnjaka za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje vršiloca dužnosti članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Stipe Prlića, Tarika Imamagića, Mufida Loje, Adnana Kuča, Armena Jačevića, Mesuda Ajanovića i Josipa Bulića za vršiloce dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga, data je i prethodna saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova ovog nadzornog odbora uime državnog kapitala, prije isteka mandata.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca i to Luke Raguža za v.d. izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove, te Ademira Toromanovića za v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove. Prethodno je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjih članova Uprave Društva, prije isteka mandata.

Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru Feroelektra d.d. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Dražena Laganina za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Vlada je prije ove odluke dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru za donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora, zbog isteka propisanog maksimalnog perioda obnašanja ove funkcije.

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike doneseno je Rješenje kojim se privremeno imenuje Nadzorni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca u sastavu Mario Nenadić (predsjedavajući), Jasmina Zubić i Anita Paurić (članovi). Također, ovim rješenjem razrješavaju se dužnosti dosadašnji predsjedavajući i članovi ovog nadzornog odbora radi isteka mandata.

Federalna vlada donijela je i Rješenje o privremenom imenovanju Emine Ganić i Mirne Lalić Milanović (članovi), te Antonija Beusa (predsjenik) Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju do okončanja konkursnog postupka, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg saziva Upravnog odbora Fondacije.

U Koordinacijsko tijelo BiH za zaštitu i spašavanje iz Federacije BiH je Vlada FBiH imenovala pet članova, i to Mersudina Šećerovića (Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova), Renata Škrobu (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija), Gorana Čerkeza (Federalno ministarstvo zdravstva), Emira Raščića (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), te Murata Baručiju (Federalna uprava civilne zaštite).

Doneseno je i Rješenje kojim se imenuje Komisija u sastavu Vojin Mijatović (predsjednik), te Vedran Lakić, Amir Halilčević, Rasim Dostović i Mehmed Hasanović (članovi). Zadatak ove komisije je da sagleda cjelokupno stanje u RMU Banovići d.d. Banovići sa posebnim osvrtom na kadrovsku i tehničko-tehnološku mogućnost realizovanja planova poslovanja, te utvrdi eventualne slabosti i nedostatke u organizaciji procesa proizvodnje, zatim sagleda finansijski položaj privrednog društva, kao i da predloži rješenja za poboljšanje poslovanja u vezi sa ispunjenjem usvojenih planova. O preduzetim aktivnostima Komisija će sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnost Skupštini privrednog društva Pretis d.d. Vogošća za imenovanje Ekrema Kurtovića i Harisa Poračanina za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data prethodna saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi neusvajanja godišnjeg izvještaja društva. Utvrđen je i tekst zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine privrednog društva Pretis d.d. Vogošća.

Na prijedlog ovog ministarstva data je i prethodna saglasnost Skupštini privrednog društva Binas d.d. Bugojno za imenovanje Amera Brčića i Nermina Sabitovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data prethodna saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi neusvajanja godišnjeg izvještaja društva. Utvrđen je i tekst zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine privrednog društva Binas d.d. Bugojno.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost da se za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenuju Zoran Zeljko (predsjednik), te članovi Admir Softić, Azra Pohara, Safet Sinanović, Muris Junuzović, Mario Gadžić i Igor Živko. Prethodno je data prethodna saglasnost Skupštini Razvojne banke FBiH za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora ove banke.

Doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u sastavu Benjamin Kulovac (predsjednik), a članovi su Amela Kuskunović, Sabina Prevljak Bajić, Amel Pindžo, Dragan Stevanović, Elvir Ćatović, Diana Štimjanin Koldžo, Ajdin Zulić, Martina Grgić, Damir Šapina i Jasmin Šutković. Prethodno je doneseno Rješenja o razrješenju dosadašnjeg Upravnog odbora UKC Sarajevo.

Također, doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u sastavu Esad Fejzagić (predsjednik), te članovi Maida Galijatović i Bogomir Barbić. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg Nadzornog odbora UKC Sarajevo.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo je opunomoćen Ismet Demirović.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 04.10.2023.

Naslov: Redakcija