Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O ENERGIJI I REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI FBIH: U zakon uvrštene odredbe o osnivanju FERK-a, te uvođenje sistema zaštite krajnjih kupaca

06.06.2022.


Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti. Ovim zakonom uređuju se način utvrđivanja i provođenja energetske politike i planiranja razvoja, akti kojima se utvrđuje i na osnovu kojih se provodi energetska politika i planiranje energetskog razvoja.

Također, utvrđuje se opredjeljenje za korištenje obnovljivih izvora energije i ostvarivanje energetske efikasnosti, organizacija i funkcionisanje regulatornog tijela te osnovna pitanja obavljanja i regulisanja energetskih djelatnosti u FBiH.

Zakon uređuje i pitanja od zajedničkog interesa za sve energetske djelatnosti ili koja su vezana za više oblika energije, pri čemu se pitanja vezana za sektore električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti uređuju posebnim zakonima.

Energetska politika FBiH obuhvata više mjera mjera i aktivnosti koje se poduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih cıljeva. Među njima su pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdijevanje energijom i energentima, dugoročno uravnotežen i održiv razvoj energetskog sektora, te konkurentnost na tržištu energije zasnovanom na načelima nediskriminacije, javnosti i transparentnosti.

Ciljevi su i zaštita krajnjih kupaca, stvaranje uslova za investiranje u energetiku, razvoj energetske infrastrukture i uvođenje savremenih tehnologija, stvaranje uslova za korištenje novih izvora energije. Također, riječ je o stvaranju ekonomskih, privrednih i fınansijskih uslova za dekarbonizaciju energetskog sektora, proizvodnju i potroğnju energije iz obnovljivih izvora i korištenjem efikasne kogeneracije obezbjeđivanju uslova za unapređenje energijske efikasnosti, unapređivanju zaštite okoliša u svim oblastima u kojima se obavljaju energetske djelatnosti, kao i povezivanje energetskog sistema FBiH s drugim energetskim sistemima.

Kao razlog za donošenje ovog zakona, u obazloženju je navedeno da Federacija BiH nema zakon kojim bi sistemski uredila pitanja od zajedničkog značaja za korištenje više oblika energije u sektorima električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Stoga je donošenje novog zakonskog okvira naročito potrebno radi zakonskog definisanja opštih i dugoročnih ciljeva vođenja energetske politike u FBiH, kao polazne osnove za rad svih nadležnih organa i subjekata u sektoru, zatim za unapređenje strateškog planiranja i definisanja uslova za obavljanje djelatnosti u sektoru energije, te uvođenje mehanizama za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije. Prema obrazloženju federalnog ministra, novina je što su u ovaj zakon uvrštene odredbe o osnivanju FERK-a, koje više nisu u Zakonu o električnoj energiji u FBiH, te što se u predmetni zakon uvodi sistem zaštite krajnjih kupaca.

Riječ je o ugroženim kupcima iz kategorije domaćinstava koja se takav status utvrđuje na osnovu stanja socijalne potrebe i koji imaju pravo na subvenciju dijela traškova za utrošenu električnu energiju. Također, riječ je i o zaštićenim kupcima iz kategorije domaćinstava kojima se takav status utvrđuje po osnovu potreba zaštite života i zdravlja, zbog čega ne smiju biti isključeni sa elektroenergetske mreže.

Riječ je i o unapređenju pravnog okvira za regulaciju obavljanja djelatnosti u energetskom sektoru.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 02.06.2022.

Naslov: Redakcija