Zastava Srbije

PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

06.05.2022.


Na temelju članka 53. stavak 2., a u vezi sa čl. 51. do 55. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH”, br. 81/2014), članka 9. stavak 3. Pravilnika o postupku izbora, ocjenjivanja i razrješenja ravnatelja i zamjenika ravnatelja Federalne uprave policije, broj: 03/8-20/15 od 18. 5. 2015. godine i Odluke o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Federalne uprave policije, broj: 04/2-02-863/22-1 od 28. 4. 2022. godine, Neovisni/Nezavisni odbor, o b j a v lj u j e 

PONOVNI

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE

RAVNATELJA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

 1. Ravnatelj Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljem tekstu: Uprava policije) - broj izvršitelja: 1 (jedan).

Upravom policije rukovodi ravnatelj policije.

Ravnatelj Uprave policije za svoj rad odgovora ministru i Vladi Federacije.

RavnateljUprave policije i ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, s tim što jedan od njih može biti imenovan iz reda ostalih. 

 1. Opis poslova

U rukovođenju Upravom policije ravnatelj rukovodi svim organizacijskim jedinicama u sastavu Uprave policije koje se utvrde Pravilnikom iz članka 19. stavak (3) Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/14). Ravnatelj Uprave policije obavlja sljedeće poslove propisane u članku 43. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i to:

 1. nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi sukladno sa prioritetima koje odredi Vlada Federacije, uz konzultacije sa ministrom;
 2. samostalno planira, upravlja, nadgleda i usmjerava cjelokupni rad Uprave policije;
 3. izravno rukovodi policijom, organiziranjem, objedinjavanjem i usavršavanjem rada Uprave policije;
 4. sudjeluje u izradi propisa iz mjerodavnosti Uprave policije;
 5. nalaže uporabu Specijalne policijske jedinice prilikom pružanja pomoći iz članka 39. st. (2) i (3) ovoga zakona;
 6. donosi rješenja i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima policijskih službenika koji su u radnom odnosu u Upravi policije sukladno sa Zakonom o policijskim službenicima i Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika i drugim propisima;
 7. donosi rješenja i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika koji su u radnom odnosu u Upravi policije sukladno sa federalnim zakonima kojima su uređena prava i dužnosti državnih službenika i namještenika;
 8. surađuje sa tužiteljstvima, sudovima i drugim mjerodavnim pravosudnim tijelima u pitanjima iz mjerodavnosti Uprave policije;
 9. priprema prijedloge potrebnih financijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije;

10) uspostavlja kooperativne i zajedničke akcije sa drugim mjerodavnim tijelima vlasti na svim razinama ustrojavanja vlasti u Bosni i Hercegovini;

11) priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Federacije ili na vlastitu inicijativu;

12) sukladno sa mjerodavnostima Uprave policije iz članka 31. ovog zakona donosi odluke o utrošku odobrenih financijskih sredstava potrebnih za rad Uprave policije, odgovoran je za utvrđivanje obveza u svezi sa plaćama i naknadama zaposlenika, doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabave sredstava za redovit rad sukladno s odobrenim proračunskim sredstvima za Upravu policije i računovodstvenim politikama korisnika proračuna i Trezora Federacije i odobrava isplatu financijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Upravi policije te priprema izvješća i preporuke u vezi sa proračunom, operacijama i osobljem;

13) obavješćuje ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije, a odmah o događajima i rezultatima poduzetih aktivnosti koje imaju značaj za sigurnost građana i interese Federacije, što će ministar bliže urediti posebnim općim aktom u suradnji sa ravnateljom policije;

14) najmanje jednom mjesečno izvješćava Neovisni odbor o rezultatima rada Uprave policije i stavlja na raspolaganje sve tražene podatke i dokumentaciju iz nadležnosti rada Neovisnog odbora;

15) odgovara za pravilan i namjenski utrošak sredstva specijalne kase iz članka 33. ovog zakona;

16) donosi rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku sukladno sa Zakonom o prijevozu opasnih materija;

17) obavlja i druge poslove iz mjerodavnosti Uprave policije određene ovim i drugim zakonom.

3. Kandidat za ravnatelja Uprave policije treba da ispunjava sljedeće opće i posebne uvjete:

- državljanin je Bosne i Hercegovine;

- ima visoku stručnu spremu najmanje VII stupanja obrazovanja ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;

- zdravstveno je sposoban za obavljanje dužnosti i zadataka;

- ima najmanje tri godine iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu;

- nije mu izrečena kaznena sankcija;

- protiv njega nije potvrđena optužnica;

- na njega se ne odnose odredbe članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- za vrijeme raspisivanja javnog natječaja, kao i za vrijeme trajanja mandata iz članka 48. stavak (1) ovog zakona, ne ispunjava zakonom predviđene uvjete za umirovljenje;

- nije bio član političke stranke niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojoj razini niti je bio postavljen na bilo koju poziciju u tijelima vlasti od političke stranke u posljednjih pet godina;

- da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u posljednjih pet godina;

- da nije stegovno kažnjavan za povrede službene dužnosti, osim lakših povreda službenih dužnosti. 

4. Kandidati za ravnatelja Uprave policije uz prijavu (popunjeni aplikacijski obrazac) na Javni natječaj su dužani dostaviti sljedeće dokaze (original ili ovjerene fotokopije): 

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca),

- Dokaz o stručnoj spremi (diploma),

- Dokaz da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti i zadataka (ne starije od tri mjeseca),

- Rješenje o dodjeljivanju čina glavnog inspektora policije ili višem činu,

- Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje tri godine iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu,

- Ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut postupak i potvrđena optužnica sukladno sa zakonima o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini,

- Uvjerenje/potvrda poslodavca kod kojeg je kandidat zaposlen da za vrijeme raspisivanja javnog natječaja, kao i za vrijeme trajanja mandata iz članka 48. stavak (1) ovog zakona, ne ispunjava zakonom predviđene uvjete za umirovljenje,

- Izvod iz matične evidencije Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o stažu osiguranja i mirovinskom stažu,

- Uvjerenje/potvrda poslodavca da nije stegovno kažnjavan za povrede službene dužnosti, osim lakših povreda službenih dužnosti,

- Ovjerene izjave kandidata da:

- nije bio član političke stranke niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojoj razini niti je bio postavljen na bilo koju poziciju u organima vlasti od političke stranke u posljednjih pet godina,

- da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog organa na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u posljednjih pet godina.

U postupku izbora kandidata za ravnatelja Uprave policije, Neovisni odbor pored obavljenog razgovora (intervjua) posebno cijeni slijedeće kriterije: dostavljeni prijedlog plana i programa rada za vrijeme trajanja svog mandata; stručno usavršavanje i godine policijskog iskustva na rukovodećim radnim mjestima.

Kandidati čije su prijave prihvaćene bit će pozvani na intervju, s tim da su dužni u roku osam dana od prijema obavijesti za intervju dostaviti Neovisnom odboru program rada. 

Dokaze o stručnom usavršavanju i godinama policijskog iskustva na rukovodećim radnim mjestima kandidati dostavljaju uz prijavu na Javni natječaj.

Dokaze da kandidatu nije izrečena kaznena sankcija kod nadležnog ministarstva unutarnjih poslova, Neovisni odbor će zatražiti službenim putem od nadležnih institucija, za predložene kandidate. 

U slučaju da u dostavljenim dokazima, postoje određene nejasnoće u pogledu ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uvjeta ovoga Javnog natječaja, Neovisni odbor zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće objašnjenje ili mišljenje od mjerodavnih organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaza. 

5. Mandat ravnatelja Uprave policije traje četiri godine i može se samo jednom uzastopno obnoviti. 

6. Proces selekcije i imenovanja ravnatelja Uprave policije obuhvaća: Neovisni odbor razmatra prijave kandidata, provjerava dokumentaciju kandidata te sukladno propisanim uvjetima iz članka 54. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH i Pravilnika iz članka 63. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, utvrđuje listu od najmanje tri kandidata koji ispunjavaju sve uvjete natječaja i koji imaju najbolje uvjete za ravnatelja Uprave policije, koju posredstvom ministra dostavlja Vladi Federacije. 

7. Prijavu za Javni natječaj (aplikacijski obrazac) kandidati mogu preuzeti na web stranici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. 

8. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave na Javni natječaj neće biti razmatrane.

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta sadržanih u Javnom natječaju kandidati su dužni dostaviti isključivo poštom preporučeno na adresu: 

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NEOVISNI ODBOR

(sa naznakom “ NE OTVARATI”, Prijava za Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Federalne uprave policije) 

Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo.

 PREDSJEDNIK

NEOVISNOG ODBORA

Mirko Milićević, v.r. 

Aplikacioni obrazac možete preuzeti na ovom linku.


IZVOR: Vebsajt Parlament FBiH, 04.05.2022.