Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Nacrtom zakona predviđa se da svi stanovnici FBiH ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje

06.02.2024.


Zastupnici i delegati u Federalnom parlamentu BiH uputili su u pralamentarnu proceduru prijedlog Nacrta zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kako bi svi stanovnici FBiH ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje.

S obzirom na to da u BiH mnogi građani nemaju pravo na zdravstveno osiguranje, prošle godine su zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić (SBiH) i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH Fatima Gavrankapetanović Smailbegović (SBiH) u oba doma federalnog parlamenta pokrenuli inicijativu "Zdravlje za sve".

Shodno podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, procjena je da u FBiH 13 posto građana nema zdrastveno osiguranje.

Zbog toga su 22 zastupnika/delegata iz Federalnog parlamenta uputila u parlamentarnu proceduru Nacrt Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Predloženim dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju osigurava se princip i pravo "Zdravlje za sve" te se vrši usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Konkretno, predložena je dopuna člana 19. koji propisuje ko su osiguranici prema ovom zakonu, na način da se u članu 19. dodaje novi stav 2. koji glasi:

"Pored osiguranika iz stava 1. ovog člana, status osiguranika stiču i državljani FBiH sa prebivalištem na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine koji nisu osigurani ni po jednom osnovu iz stava 1. tačke 1. do 22. ovog člana."

Zakon o zdravstvenoj zaštiti definiše načelo sveobuhvatnosti i ljudska prava i vrijednosti u zdravstvenoj zaštiti.

U skladu sa članom 21. Zakona o zdravstvenoj zaštiti "Načelo sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite ostvaruje se uključivanjem svih građana Federacije u sistem zdravstvene zaštite, uz primjenu objedinjenih mjera i postupaka zdravstvene zaštite koje obuhvataju promociju zdravlja, prevenciju bolesti na svim nivoima, ranu dijagnozu, liječenje i rehabilitaciju".

Član 27. stav (1) istog zakona propisuje: "Pacijentom, u smislu ovoga zakona, kao i propisa o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, smatra se svako lice, bolesno ili zdravo, osigurano ili neosigurano lice, koje zatraži ili kojem se pruža određena mjera ili zdravstvena usluga u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije".

Nasuprot ovim principima i načelima, Zakon o zdravstvenom osiguranju u članu 19. definiše "osiguranike", a posebno npr. tačkom 12. način na koji nezaposlene osobe mogu steći status osiguranika.

Zatim se članovima 31. i 32. definišu prava osiguranih osoba. U kontekstu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i neosigurana lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, a kompleksnost osnova za osiguranje koja je navedena u članu 19. nije u skladu sa načelom sveobuhvatnosti.

Princip "Zdravlje za sve", koji je zapravo već ugrađen u principe i načela Zakona o zdravstvenoj zaštiti, treba na adekvatan način uključiti u Zakon o zdravstvenom osiguranju. Uz razumijevanje da je za sveobuhvatnu reformu u ovoj oblasti potrebno vrijeme, u prvom koraku je potrebno otkloniti diskriminaciju.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 02.02.2024.

Naslov: Redakcija