Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Izmjena jednog člana Moneyval delegacije BiH

06.02.2024.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Delegacije Bosne i Hercegovine pri Odboru eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval delegacija BiH).

Radi se o funkcionalnoj izmjeni jednog člana uime Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koje je u ovaj odbor predložilo Muhameda Ramića umjesto ranije imenovane Aide Mašić.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKA O PRAVNOM I EKSPERTNOM TIMU

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donesene su pojedinačne odluke o dopunama dvije odluke, i to o imenovanju Pravnog tima za izradu Strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore te Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Dopunama odluka regulira se pitanje troškova prijevoza i smještaja tokom službenih putovanja članova tih timova, koje će snositi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Istovremeno se proširuje Ekspertni tim u koji su imenovani predstavnici nadležnih entitetskih hidrometeoroloških zavoda, stručnjaka za geologiju i agropedologiju i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save.

TRGOVSKA GORA: ANGAŽIRATI MEĐUNARODNU AVOKATSKU KANCELARIJU

Vijeće ministara BiH upoznalo se s Informacijom o potrebi donošenja Odluke o odabiru međunarodne advokatske kancelarije za usluge pravnog savjetovanja u vezi s prekograničnim postupkom studije utjecaja na okoliš povodom planiranog skladištenja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore.

Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji s Pravobranilaštvom BiH, pristupi procesu odabira međunarodnog advokatskog tima i utvrđivanju troškova njegova angažiranja, te o tome izvijesti Vijeće ministara BiH.

POMOĆ EU-a: BiH U EURO MED PROGRAMU UKUPNOM VRIJEDNOM 293.624.033 EURA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju za Interreg VI-B Program EURO MEDITERRANEAN (EURO MED) za period 2021 - 2027. godine između Evropske unije (EU), koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, i Republike Francuske, koju predstavlja francuska regija Provansa-Alpi-Azurna obala.

Sporazum utvrđuje uvjete finansiranja i provedbe programa u BiH, uz finansijsku podršku Evropskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) te uz nacionalno sufinansiranje programa.

Ukupan budžet programa je određen u iznosu 293.624.033 eura, a ukupni finansijski doprinos Evropske unije je 234.899.226 eura, dok će 58.724.807 eura sufinansirati zemlje učesnice.

Opći cilj programa je promocija održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse te razumnog korištenja resursa, kroz integrirani teritorijalni pristup koji se temelji na saradnji.

Period za izvršenje ovog sporazuma je 15 godina od dana kada ga posljednja strana potpiše.

Program EURO MED provode Bosna i Hercegovina, Francuska, Bugarska, Grčka, Španija, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija, Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložena direktorica Direkcije za evropske integracije.

EU PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE HRVATSKA - BiH - CRNA GORA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju (Interreg VI-A) IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora za period 2021-2027. godina između Europske unije, koju predstavlja Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog sporazuma između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provođenju "Programa Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. godina", između Republike Hrvatske, koju predstavlja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, i Crne Gore, koju predstavlja Ministarstvo evropskih poslova, s ciljem dodatnog reguliranja međusobnih odnosa.

Cilj ovog programa je jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja intervencijama u oblastima inovacija, konkurentnosti, socijalne i zaštite okoliša te turizma.

Ukupan proračun programa iznosi 138.453.765 eura od čega je finansijski doprinos EU-a 117.685.699 eura, a preostalih 20.768.066 eura predstavlja sufinansiranje zemalja sudionica.

Razdoblje izvršenje ovog sporazuma je 15 godina od dana kada ga posljednja strana potpiše.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će pojedinačne prijedlog sporazuma s Osnovama za njihovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru usvajanja, a za bh. potpisnika je predložena direktorica Direkcije za evropske integracije.

IPA III: BOSNA I HERCEGOVINA S ITALIJOM U PROGRAMU EU-a ADRION

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju za Interreg VI-B IPA Jadransko-jonskog programa (ADRION) za period 2021 - 2027. godine između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Republike Italije, koju predstavlja regija Emilia-Romagna, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Sporazum utvrđuje uvjete finansiranja i provedbe ADRION programa u BiH uz finansijsku podršku Evropskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) te uz nacionalno sufinansiranje programa.

Cilj programa je podsticanje evropskih integracija među partnerskim državama, koristeći prednosti njihovih bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa, kao i jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u jadranskoj i jonskoj regiji.

Ukupan proračun ovog programa je 160.810.020 eura, a finansijski doprinos Evropske unije je 136.688.515 eura, dok će preostalih 24.121.505 eura sufinansirati zemlje učesnice.

Period izvršenja ovog sporazuma je 15 godina od dana kada ga posljednja strana potpiše.

Program provode Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, San Marino, Srbija i Slovenija.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH na odlučivanje, a za bh. popisnika predložena je direktorica Direkcije za evropske integracije

PRISTUP GLOBALNOJ KONVENCIJI O PRIZNAVANJU VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Globalnoj konvenciji o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija, koji je predložilo Ministarstvo civilnih poslova BiH s ciljem jačanja međunarodne saradnje u visokom obrazovanju.

Pristupanjem Bosne i Hercegovine Globalnoj konvenciji omogućit će osnaživanje međuregionalne akademske mobilnosti, promoviranje jačanja međunarodne saradnje u visokom obrazovanju, demokratizaciju visokog obrazovanja i mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve.

Globalna konvencija о priznavanju visokoškolskih kvalifikacija usvojena je na 40. Generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), održanoj krajem 2019. godine.

FATF PREPORUKE: BORBA PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti usvojena je Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini povezanih s virtualnom imovinom i Akcijski plan za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH povezanih s virtualnom imovinom 2024. - 2027. godine, koje je pripremila ranije imenovana radna skupina Vijeća ministara BiH.

Usvajanjem ovih dokumenata Bosna i Hercegovina poduzima konkretne mjere u području borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma povezanog s virtualnim valutama, u skladu s preporukama FATF-a.

Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH povezanih s virtualnom imovinom je prvi zajednički sveobuhvatni dokument nadležnih institucija svih razina vlasti u BiH koji sadrži pregled stanja u ovom području.

Akcijski plan sadrži paket mjera i aktivnosti koje će provesti nadležna tijela u BiH u pravcu otklanjanja i ublažavanje identificiranih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u zadanim rokovima.

Cilj je unaprijediti zakonodavni i institucionalni okvir, pojačati nadzor i operativno postupanje nadležnih tijela, uključujući i istrage kaznenih djela protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH povezanih s virtualnom imovinom, intenzivirati međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju u ovoj oblasti te kontinuirano raditi na podizanju svijesti o rizicima pranja novca i finansiranja terorizma u BiH povezanih s virtualnom imovinom.

Vijeće ministara BiH usvojilo je još jedan važan dokument uoči posjeta delegacije Moneyvala najavljenog za februar ove godine kada će se razgovarati o efikasnosti sistema u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Prethodno je aktuelni saziv Vijeća ministara BiH usvojio Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, dopunu Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2022 - 2024. godine i prateći Akcijski plan u ovoj oblasti.

SEDMI SASTANAK PODODBORA ZA UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE I KONKURENCIJU BiH I EU-a

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju sedmog sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, između EU-a i BiH, koji će biti održan 29. 2. 2024. godine u Bruxellesu, uz otvorenu mogućnost učešća putem videokonferencije.

Direkcija za evropske integracije će u saradnji s nadležnim institucijama u BiH i nadležnim službama Evropske komisije provesti sve neophodne radnje za održavanje ovog sastanka.

Predsjedavajuća delegacije Bosne i Hercegovine Brankica Pandurević iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa bit će na raspolaganju medijima za upite u vezi sa sedmim sastankom Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača.

AKCIJSKI PLAN ZA UNAPREĐENJE PRAVA LGBTI OSOBA U BiH DO KRAJA 2025.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, produžilo je period provedbe Akcijskog plana za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini do kraja 2025. godine.

Akcijski plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period 2021. – 2023. godine usvojen je tek u julu 2022. godine i u primjeni je samo 18 mjeseci, što je izuzetno kratak period za realiziranje ciljeva i za kvalitetnu analizu postignutog progresa u provedbi.

U fokusu Akcijskog plana je ostvarivanje tri opća cilja: jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života i društvo poštivanja raznovrsnosti.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA ODRŽANA U SARAJEVU

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o rezultatima Završne konferencije Regionalnog stambenog programa (RSP), koja je održana u Sarajevu 29. 12. 2023. godine.

Sve aktivnosti odvijale su se prema planu, a Bosna i Hercegovina je zajedno s drugim partnerskim zemljama uspješno prezentirala rezultate ovog najznačajnijeg poslijeratnog programa obnove, ukupne vrijednosti 350 miliona eura. Zahvaljujući ovom programu više od 11.300 porodica ili gotovo 36.000 izbjeglih i raseljenih osoba u četiri partnerske zemlje dobilo je sigurne domove, čime je okončana njihova dugotrajna raseljenost.

U sklopu Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u vezi s Regionalnim stambenim programom (DPSZ/RSP) od planirane 3.073 stambene jedinice (2.153 kuće i 920 stanova), obnovljeno je i izgrađeno 2.778 stambenih jedinica (1.888 porodičnih kuća i 890 stanova) za stambeno zbrinjavanje oko 9.000 najugroženijih izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika u Bosni i Hercegovini.

Završna konferencija okupila je oko 300 sudionika među kojima je bilo oko 200 međunarodnih predstavnika iz donatorskih zemalja i partnerskih organizacija RSP-a i zemalja partnera iz regije. Svi troškovi organizacije konferencije finansirani su sredstvima EU-a, putem Razvojne banke Vijeća Evrope.

PROVEDBA BILATERALNIH SPORAZUMA O TRGOVINSKOJ I EKONOMSKOJ SARADNJI

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o provođenju bilateralnih sporazuma o trgovinskoj i/ili ekonomskoj saradnji, trgovinskih i sporazuma o slobodnoj (preferencijalnoj) trgovini koje je zaključila Bosna i Hercegovina s drugim državama, koju će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

U Informaciji se na više od 40 stranica daje pregled stanja s ključnima nalazima i prijedlozima za poboljšanja u ovom području.

U Informaciji se, također, navodi kako je 90 % ukupne vrijednosti bh. izvoza plasirano na tržišta EU-a i CEFTA-e u 2021. godini, a 6 % je izvezeno na tržišta preostala dva partnera s kojima je u primjeni sporazum o slobodnoj trgovini, a to su EFTA države i Republika Turska. Tek 4 % bh. izvoza je plasirano u države ostatka svijeta. Bosna i Hercegovina je imala zaključen 31 bilateralni sporazum o trgovinskoj i/ili ekonomskoj saradnji do kraja 2022. godine. Istovremeno se ističe da vrijednost investicija iz Austrije, Hrvatske, Italije i Njemačke čine 40,7 % ukupno registriranih stranih investicija u BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH nastavit će pratiti provođenje bilateralnih sporazuma o trgovinskoj i/ili ekonomskoj saradnji, trgovinskih i sporazuma o slobodnoj (preferencijalnoj) trgovini koje je zaključila Bosna i Hercegovina s drugim državama te će najmanje jednom godišnje o tome izvještavati Vijeće ministara BiH.

U ZAVRŠNOJ FAZI PRIPREMA STRATEŠKOG PLANA RURALNOG RAZVOJA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju IPARD operativne strukture u Bosni i Hercegovini i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije, nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, nastavi aktivnosti na stvaranju preduvjeta za korištenje instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (IPARD).

Informacija donosi pregled aktivnosti provedenih u ovoj oblasti s osvrtom na trenutno stanje i aktivnosti koje se poduzimaju u procesu pripreme strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za period 2023 – 2027. - okvirni dokument čije se usvajanje očekuje početkom 2024. godine, te planiranih aktivnosti u pravcu uspostave IPARD operativne strukture u BiH.

IZVJEŠTAJ REVIZIJE

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Nacrt izvještaja revizije učinka "Upravljanje voznim parkom u institucijama Bosne i Hercegovine", koji je pripremio Ured za reviziju institucija BiH.

Data su odgovarajuća zaduženja nadležnim institucijama i tijelima Vijeća ministara BiH za poduzimanje aktivnosti na otklanjanju uočenih slabosti u izvještaju revizije u procesima upravljanja voznim parkom.

INICIJATIVE ZA UKIDANJE ILI POVRAT PDV-a NA OPREMU I HRANU ZA BEBE I LIJEKOVE UPUĆENE UO UNO-a

Vijeće ministara BiH razmotrilo je inicijative za povrat PDV-a za kupovinu opreme i hrane za bebe i ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva, te će ih uputiti Upravnom odboru (UO) Uprave za indirektno oporezivanje (UNO) da razmotri njihovu provedivost i o poduzetom informira Vijeće ministara.

Inicijativa poslanika Mire Pekić i Branisava Borenovića, usvojena na 14. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, odnosi se na povrat PDV-a za kupovinu opreme i hrane za bebe koju bi mogao ostvariti roditelj, odnosno staratelj djeteta starosti do dvije godine.

Zajednička inicijativa Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH usmjerena je na ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva, odnosno na namjensko usmjeravanje sredstava od indirektnih poreza po osnovi naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih osoba.

Predlagači inicijative, koja je upućena i entitetskim vladama te Odjelu za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH te nadležnim ministarstvima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, naveli su kako je prihvatanje ove inicijative važno za dugoročnu održivost zdravstvenog sistema i unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 01.02.2024.

Naslov: Redakcija