Zastava Srbije

PARAGRAFOVI PROLJETNI SUSRETI PRAKTIČARA JAVNIH NABAVKI - JAHORINA 2024.: Savjetovanje će biti održano 25. i 26. aprila 2024. godine

06.02.2024.


Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 25. i 26. aprila 2024. godine, savjetovanje na temu “Paragrafovi proljetni susreti praktičara javnih nabavki - Jahorina 2024.”

Kompanija Paragraf Lex organizuje dvodnevni događaj pod nazivom Paragrafovi proljetni susreti praktičara javnih nabavki sa ciljem da na jednom mjestu, po prvi put, okupi najveći broj eminentnih predavača iz oblasti javnih nabavki, ali i željom da svim učesnicima pruži obogaćujuće iskustvo na polju primjene Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata.

Iako je novelirani Zakon već neko vrijeme u primjeni, svjedoci smo da se tokom njegove primjene svi zajedno, i ugovorni organi i ponuđači, susreću sa raznim dilemama, nedoumicama, nejasnoćama kako i na koji način praktično postupiti u određenim situacijama. Ugovorni organi se najčešće susreću sa problemima počevši od planiranja, pripreme tenderske dokumentacije, evaluacije ponuda pa do okončanja postupka nabavke. Sa druge strane, ponuđači svoje dileme fokusiraju na pripremi ponude, analizi raznih tenderskih dokumentacija, postavljanju pitanja za pojašnjenja dokumentacije, ulaganja žalbi i sl.

Upravi iz tih razloga, a nakon uspješno održanih savjetovanja tokom prethodne godine u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru i Tuzli, u skladu sa željama i potrebama učesnika, odlučili smo da organizujemo događaj za koji smo pažljivo odabrali sve najaktuelnije teme.

Prvi dan će biti organizovan kao i na našim dosadašnjim događajima, u formi savjetovanja, dok je za drugi dan planirano više praktičnog rada u radionicama, sa konkretnim primjerima i vježbama. Vjerujemo da će ovaj koncept zadovoljiti sve potrebe potencijalnih učesnika.

Shodno tome pozivamo da aktivno uzmete učešće na našim susretima, za koje vjerujemo da će postati tradicionalni događaj u godinama koje slijede. Svi predavači koje smo angažovali su ovlašteni treneri za javne nabavke Agencije za javne nabavke BiH sa višegodišnjim iskustvom rada u oblasti javnih nabavki.

Upoznajte sa na detaljan i praktičan način sa odredbama Zakona o javnim nabavkama kao i pratećim podzakonskim aktima, unaprijedite svoje znanje i riješite sve dileme koje imate na jednom mjestu, u prelijepom ambijentu, uz učešće najeminentnijih stručnjaka iz oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini..

Savjetovanje je namijenjeno svim praktičarima i profesionalcima koji se bave poslovima javnih nabavki unutar ugovornih organa i privrednih subjekata, a koji nastoje da prate najnovije aktuelnosti vezane za praksu javnih nabavki, razviju vlastitu dobru praksu, kako bi izbjegli nezakonito postupanje, odnosno, kada su u pitanju privredni subjekti, kako bi održali svoje ponude konkurentnim.

Teme savjetovanja:

I dan

Istraživanje tržišta

 • Načini istraživanja tržišta
 • Da li je potrebno istražiti tržište kod postupaka male vrijednosti?
 • i druge povezane teme...

Postupci male vrijednosti

 • Ispravno planiranje postupaka male vrijednosti
 • Definicija direktnog sporazuma - dileme u praktičnoj primjeni
 • Praktični primjeri i savjeti za aktivnosti za provođenje direktnog sporazuma
 • Karakteristike konkurentskog zahtjeva
 • Redoslijed aktivnosti pri praktičnoj provedbi konkurentskog zahtjeva
 • i druge povezane teme...

Ponuda

 • Definisanje i sadržaj ponude
 • Osnovni elementi za formalnu ispravnost ponude
 • Period važenja ponude i produženje opcije ponude
 • Ponuda sa iskazivanjem namjere podugovaranja
 • Otklanjanje svih nedoumica i nejednakog tretmana iz TD s ciljem postizanja rezultata ispravnosti ponude
 • Evaluacija i ocjena ponude
 • Pojašnjenje dokumentacije i neprirodno niska cijena
 • Razlozi za odbacivanje zahtjeva za učešće ili ponuda
 • i druge povezane teme...

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije

 • Obaveznost provođenja aukcije
 • Snižavanje cijene
 • Takmičenje ponuđača za bilo koju poziciju na rang-listi
 • Ponovno zakazivanje e-aukcije od strane ugovornih organa
 • i druge povezane teme...

Pregled dosadašnjih iskustava u primjeni legislative sa primjerima iz prakse

 • Glavni i dodatni predmet nabavke
 • Raspon snižavanja cijene u e-aukciji
 • Umanjenje cijena nakon e-aukcije
 • Povlačenje obavještenja sa Portala javnih nabavki
 • Kriteriji za dodjelu ugovora po lotu
 • Trajanje ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma
 • Nabavka po principu “staro za novo”
 • i druge povezane teme...

II dan

Priprema tenderske dokumentacije (sa radionicom)

 • Kvalifikacije ponuđača
 • Kriterij za dodjelu ugovora
 • Tehničke specifikacije
 • Rokovi
 • Izjave, dokazi i drugi dokumenti koji se traže tenderskom dokumentacijom
 • Ostale odredbe, zahtjevi i uslovi iz tenderske dokumentacije
 • i druge povezane teme...

Pravna zaštita (sa radionicom)

 • Aktivna legitimacija za izjavljivanje žalbe
 • Sadržaj žalbe i rokovi za izjavljivanje žalbe
 • Postupanje ugovornog organa po žalbi
 • Apsolutno bitne povrede Zakona
 • Naknada za pokretanje žalbenog postupka
 • Troškovi žalbenog postupka i “profesionalni žalitelji”
 • Suspenzivno djelovanje žalbe i zahtjev ugovornog organa za nastavak postupka javne nabavke
 • Upravni spor i njegovo dejstvo
 • Izrada žalbe na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 • Izrada odgovora (rješenja ili izjašnjenja) ugovornog organa
 • i druge povezane teme...

Ugovori o javnim nabavkama

 • Pravna priroda ugovora o javnim nabavkama
 • Relevantna zakonska regulativa
 • Pojam, vrste i predmet ugovora o javnim nabavkama
 • Pojam i osnovne karakteristike okvirnog sporazuma, te ugovora zaključenih na osnovu uslova okvirnog sporazuma
 • Zaključenje ugovora, izmjene, raskid, odnosno realizacija
 • i druge povezane teme...

Garancije uz ponudu/ugovor

 • Vrste garancija prema ZJN i ZOO
 • Forma, sadrržaj, izgled i visina garancija
 • Koje ugovorne obaveze se mogu obezbijediti garancijama
 • Prava i obaveze ugovornih organa i ponuđača/dobavljača koja proizilaze iz garancija dostavljenih u postupcima javnih nabavki
 • Praksa rada ugovornih organa
 • i druge povezane teme...

Predavači:

 • Admir Ćebić, dipl. ecc. - pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH
 • Ivana Grgić, dipl. ecc. - viši stručni saradnik za implementaciju projekata u Ministarstvu finansija Republike Srpske
 • Zlatko Lazović - master upravljanja javnim nabavkama samostalni stručni saradnik za javne nabavke u “JP BH POŠTA” doo Sarajevo
 • Dražen Vidaković - advokat
 • Amina Malkić - magistar uprave samostalni stručni saradnik za javne nabavke u “JP BH POŠTA” doo Sarajevo
 • Sanja Ubović - dipl. pravnik rukovodilac Odjeljenja kadrovskih poslova u MH “ERS” MP a.d. Trebinje - ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka

Detaljne informacije o stručnom Savetovanju (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici Savetovanja “Paragrafovi proljetni susreti praktičara javnih nabavki - Jahorina 2024.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 05.02.2024.