Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: 7. jula 2022. godine 19. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

05.07.2022.


Zakazana 19. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak 7. juli 2022. godine u 12 sati

Za 19. sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

 1. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, U-16/21 od 26.5.2022.godine,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,,
 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o provođenju odluka sudova,
 7. Prijedlog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata,
 8. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju,
 12. Nacrt zakona o sportskim klubovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, (predlagatelji: Jasmin Duvnjak i Žarko Vujović, delegati u Domu naroda),
 13. Nacrt zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, (predlagači: Jasmin Duvnjak i Aner Žuljević, delegati u Domu naroda),
 14. Nacrt zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda),
 15. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženju po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt modernizacija vodnih i sanitarnih usluga,
 16. a) Izvještaj o radu i poslovanju Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2018. godine i Finansijski izvještaj sa mišljenjem Nezavisnog revizora za godinu koja završava na dan 31. decembar 2018.godine,
  b) Izvještaj o radu i poslovanju Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine za period januar- decembar 2019. godine i Finansijski izvještaj za period koji se završava na dan 31.decembar 2019.godine i Izvještaj nezavisnog revizora,
 17. Godišnji Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine”, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu,
 18. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu,
 19. Izvještaj o radu „Sarajevoputevi“, d.d., Sarajevo za 2018. godinu,
 20. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.- 31.12.2020. godine (podnosilac: Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom),
 21. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu,
 22. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu, Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu,
 23. Izvještaj o poslovanju BH Gas d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu,
 24. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2020. godine i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu,
 25. Izvještaj o poslovanju JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. za 2020. godinu i Informacija o smanjenju plate radnicima sa planom nadoknade gubitaka plata radnicima u 2020. godini,
 26. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica (Aukcija 12.11. 2019. – 5Y – 30 mil.),
 27. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 03.12.2019. godine.

Sjednica će se održati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamenta FBiH, 28.06.2022.

Naslov: Redakcija