Zastava Srbije

VLADA FBIH: Imenovani članovi Vlade u Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH

05.05.2023.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prvoj sjednici održanoj u Sarajevu donijela rješenje kojim je u Ekonomsko - socijalno vijeće ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenovala nove članove.

To su premijer Federacije Nermin Nikšić, te federalni ministri finansija Toni Kraljević, rada i socijalne politike Adnan Delić, potom razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, zatim energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, zdravstva Nediljko Rimac, kao i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama FBiH.

Obustava konkursnih procedura

Vlada Federacije BiH donijela je zaključak u vezi sa obustavom konkursnih procedura. Federalna ministarstva koja vrše ovlaštenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, zadužen su da u roku od 15 dana, Vladi dostave informaciju o mandatima i statusu članova uprave i nadzornih odbora.

Federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, a naročito Agencija za državnu službu FBiH, zaduženi su da odmah obustave sve započete konkursne procedure za prijem i postavljenje državnih službenika, kao i namještenika, uz izuzetak koji na prijedlog resornog federalnog ministafstva odobri Vlada Federacije BiH.

Usvojenim zaključkom pozvani su članovi uprava i nadzornih odbora privrednih društava sa učešćem državnog kapitala u kojima federalna ministarstva vrše ovlaštenja organa Federacije BiH da se stave na raspolaganje razvojnim politikama Vlade FBiH i federalnim ministarstvima koja će je provoditi, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Resorna federalna ministarstva zadužena su da Vladi dostave prijedloge akata za poništenje raspisanih javnih konkursa i raspisivanje ponovnih javnih konkursa. Također, zadužene su i sve ustanove, institucije, zavodi, agencije čiji je osnivač Federacija BiH i privredna društva sa učešćem državnog kapitala da odmah obustave započete raspisane javne konkurse i prijeme u radni odnos, uz izuzetak koji na prijedlog resornog federalnog ministafstva odobri Vlada Federacije BiH.

Također, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donesen je zaključak koji se odnosi na poništavanje pokrenutih konkursnih procedura za izbor i imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora federalnih zavoda i ustanova iz resora ovog federalnog ministarstva. Njime se poništavaju sve pokrenute konkursne procedure vezane uz nominiranje i predlaganje kandidata za imenovanje na pozicije članova UO Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, imenovanje predsjednika i članova NO u federalnim ustanovama socijalne zaštite, imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite. Poništenje se odnosni i na pokrenute konkursne procedure za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova NO Federalnog zavoda PIO, te članova UO Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da u roku od osam dana od prijema ovog zaključka pripremi prijedloge akata potrebne za ponovno raspisivanje javnih oglasa.

Pored toga, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići zadužen je da poništi započetu konkursnu proceduru za izbor i imenovanje direktora ovog zavoda. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

Produženi rokovi prijava na raspisane javne pozive Federalnih ministarstava razvoja, poduzetništva i obrta, te raseljenih osoba i izbjeglica

Vlada Federacije BiH je na sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstava razvoja, poduzetništva i obrta, te Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, donijela zaključke kojim produžava rokove za prijave na šest raspisanih javnih konkursa i oglasa ovih ministarstava. Rokovi za dostavljanje prijava se produžuju za 30 dana.

U okviru Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta riječ je o Javnom konkursu za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, raspisanom do 12. maja ove godine, koji se produžava do 12. juna ove godine, te Javnom konkursu za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta”, raspisanom također do 12. maja ove godine, te se produžava do 12. juna ove godine. Za Javni konkurs za finansiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspisanom do 10.5.2023. godine, rok se produžava do 10.6.2023. godine.

Prema usvojenom zaključku, produžavaju se i rokovi za prijave na tri raspisana javna poziva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Riječ je o Javnom pozivu za refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike na području entiteta Republika Srpska u 2023. godini, raspisanim sa rokom prijava do 29.5.2023. godine, a koji se produžava za dostavljanje prijava do 29.6.2023. godine.

Također, za Javni poziv za finansiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica iz oblasti kulture i sporta, usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva sa rokom prijava do 19.5.2023. godine, produžava se rok za prijave do 19.6.2023. godine. Za Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava učenicima osnovnih škola povratnicima iz entiteta Federacija BiH u entitet Republika Srpska na ime jednokratne novčane pomoći za početak školske godine, za školsku 2023/2024. godinu, rok prijave sa 19.5.2023. godine, produžava se do 19.6.2023. godine.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica da izmjene javnih konkursa i oglasa objave u skladu sa ovim rokovima.

Informacije i zaključci

Vlada FBiH je razmatrala Tabelarni pregled predloženih zakona i drugih akata koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru u periodu od 31.03.2015.-28.04.2023. godine, a koji do sada nisu usvojeni, sa statusom predloženih zakona i drugih akata. Prema usvojenom zaključku, premijer Federacije BiH ovlašten je da povuče iz parlamentarne procedure ove prijedloga zakona i druge akte, a federalni ministri zaduženi su da se u roku od 15 dana očituju o daljem statusu ovih zakona i akata.

Također, Vlada je primila na znanje informaciju o prijedlozima materijala koji su upućeni Vladi Federacije na razmatranje, a koji do sada nisu razmatrani i nalaze se na e-portalu Vlade. Zaključkom su federalni ministri i rukovodioci federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija zaduženi da Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH u roku od 15 dana dostave izjašnjenje da li povlače iz dalje procedure ili ostaju pri materijalima koji su dostavljeni u prethodnom sazivu Vlade FBiH, a koji se nalaze na e-portalu.

Kadrovska rješenja

Nakon razmatranja informacija o Komisiji za administrativna pitanja, te o Komisiji za statusna pitanja članova Vlade Federacije BiH i njihovih savjetnika, Vlada je donijela rješenja o imenovanju ovih komisija. Komisiju za administrativna pitanja čine federalni ministri razvoja, poduzetništva i obrta, zatim raseljenih osoba i izbjeglica, prostornog uređenja, pravde, trgovine, okoliša i turizma, te sekretar Vlade, kao i direktori Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

U Komisiji za statusna pitanja članova Vlade Federacije BiH i njihovih savjetnika su federalni ministri prometa i komunikacija, unutrašnjih poslova, finansija, te energije, rudarstva i industrije, kao i rada i socijalne politike.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 04.05.2023.

Naslov: Redakcija