Zastava Srbije

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA PRIKLJUČIVANJE NA JAVNI PUT I IZGRADNJU OBJEKATA U PUTNOM I ZAŠTITNOM POJASU PUTA: Utvrđuju se visina i način plaćanja naknada za priključivanje na pravac magistralnog i regionalnog puta, za izdavanje saglasnosti za izgradnju objekata koji služe saobraćaju u putnom pojasu i za izgradnju objekata koji služe saobraćaju, kao i drugih objekata u zaštitnom pojasu auto-puteva, brzih, magistralnih i regionalnih puteva

05.05.2021.


Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o visini naknade za priključivanje na javni put i izgradnju objekata u putnom i zaštitnom pojasu puta. Ovom uredbom utvrđuju se visina i način plaćanja naknada za priključivanje na pravac magistralnog i regionalnog puta, za izdavanje saglasnosti za izgradnju objekata koji služe saobraćaju u putnom pojasu i za izgradnju objekata koji služe saobraćaju, kao i drugih objekata u zaštitnom pojasu auto-puteva, brzih, magistralnih i regionalnih puteva. Uredba o visini naknade za priključivanje na javni put i izgradnju objekata u putnom i zaštitnom pojasu puta primjenjuje se od 20. novembra 2015. godine. Tokom primjene ustanovljeno je da u praksi postoje slučajevi kada se u putnom pojasu i zaštitnom pojasu puta grade ili dograđuju i drugi poslovni objekti, stambeno-poslovni objekti ili stambeni objekti. Zakonom su decidno propisani uslovi gradnje u putnom pojasu i zaštitnom pojasu puta, ali Uredbom nije propisana visina naknade za izgradnju ili dogradnju i drugih poslovnih objekata, stambeno-poslovnih objekata ili stambenih objekata, te je bilo neophodno propisati naknade za izdavanje saglasnosti i izgradnju i za te slučajeve. Takođe, bilo je potrebno i analizirati visinu postojećih naknada i razmotriti eventualnu korekciju istih, što je i učinjeno na način da se predloži smanjenje naknade za izdavanje saglasnosti koja se naplaćuje po zahtjevu za 33%.

IZVOR: Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza RS, 30.04.2021.

Naslov: Redakcija