Zastava Srbije

VLADA RS: Donijet veći broj odluka

05.02.2021.


Vlada Republike Srspske donijela je, na 107. sjednici, u Banjaluci, pet odluka o utvrđivanju osnovica za obračun primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Osnovice za obračun primanja za 2021. godinu predviđenih: Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, u odnosu na 2020. godinu, uvećavaju se za 3%.

Osnovica za obračun vojnih invalidnina utvrđuje se u iznosu od 610,75 KM, a odnosi se na 30.964 korisnika lične i 18.605 korisnika porodične invalidnine.

Osnovica za obračun invalidnina civilnih žrtava rata iznosiće 458,01 KM, a odnosi se na 1.133 korisnika lične i 1.401 korisnika porodične civilne invalidnine.

Vlada je donijela i Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2021. godinu je ostala nepromjenjena i iznosi 1,68 KM, a sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, pravo na mjesečni borački dodatak ima 80.545 boraca od prve do pete kategorije.

Prema odluci Vlade i osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2020. godinu u iznosu 3,90 KM ostaje nepromijenjena u odnosu na 2019. godinu, i biće isplaćena u prvom kvartalu tekuće godine za 61.268 boraca.

Vlada Republike Srpske je donijela i Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unaprjeđenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje. Ovo primanje ostvarivaće 570 korisnika. Cilj ove odluke je da borci sa navršenih 65 godina života starosti koji, zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju, imaju 15 i više godina staža i ne mogu ostvariti pravo na penziju, na ovaj način mogu da ostvare pravo na mjesečno novčano primanje.

Uvažavajući njihov doprinos u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, te uzimajući u obzir godine života i činjenicu da po osnovu statusa borca ne ostvaruju nikakva primanja, izuzev mjesečnog boračkog dodatka, donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja borcima koji u 2021. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža. Visina ovog mjesečnog primanja se određuje u visini najnižeg nivoa najniže penzije (207,82 KM), te se u tom iznosu nastavlja isplata i borcima koji su u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske ostvarili tu vrstu primanja u 2018, 2019, i 2020. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o određivanju javnog snabdjevača električnom energijom.

Odredbama novog Zakona o električnoj energiji, koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, svim kupcima električne energije omogućen je slobodan izbor snabdjevača.

U cilju pružanja univerzalne usluge - javnog snabdijevanja, a na osnovu novog Zakona, Vlada Republike Srpske je odredila snabdijevača koji će pružati ovu uslugu kupcima iz kategorija domaćinstva i mali kupci, a koji ne izaberu snabdjevača na tržištu.

Na osnovu regulatornog izvještaja i drugih kriterijuma, utvrđeno je da uslove za obavljanje univerzalne usluge – javnog snabdijevanja ispunjava Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje, koje je određeno za javnog snabdjevača na period do 5 godina.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Plan rada sa finansijskim planom JU Ergela "Vučijak" Prnjavor za 2021. godinu.

U Planu rada se navodi da je trenutno stanje poslovanja "Ergele" zadovoljavajuće čemu je doprinijela redovnost isplate novčanih sredstava "Ergeli" u 2020.godini u iznosu od 400.000 KM.

Navodi se i da je trenutno brojno stanje grla lipicanskog konja 120, te da se zdravstveno stanje grla redovno kontroliše i da je na zadovoljavajućem nivou.

Tokom 2020.godine JU "Ergela" Vučijak je izvršila selekciju određenog broja grla koja su prošla dresurnu obuku u zaprezi i jahanju, te su i radnici obučavani kao što je planirano u 2020.godini, a ova aktivnost se planira nastaviti i u ovoj godini.

U 2021. godini planirane su brojne aktivnosti na promociji kao što su prikazivanje istorijata ergele posjetiteljima, postpak dresure konja, rekreativno jahanje, vožnja fijakerom odabranom trasom, a sve to u mjeri u kojoj to bude dozvoljavala situacija sa epidemijom virusa korona.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o prijedlogu teksta "Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga". Vlada Republike Srpske saglasna je da se pokrene procedura izmjene Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06), samo u dijelu koji se odnosi na uvoz, prometovanje i upotrebu medicinske konoplje i njenih preparata u medicinske svrhe.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.02.2021.

Naslov: Redakcija