Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojen Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

05.02.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, odobrila prenos stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova krajnjim korisicima, nabavljenih u okviru provedbe Projekta "Energetska efikasnost u BiH".

Riječ je o izvršenim građevinskim radovima vrijednim 1.765.562,39 KM, te 44.401,50 KM stalnih sredstvava.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će s krajnjim korisnicima sačiniti ugovore, a oni su dužni da dodijeljena stalna sredstva i izvršene građevinske radove knjigovodstveno evidentiraju.

Na listi korisnika izvršenih građevinskih radova (adaptacija) su Narodni univerzitet Konjic/Centar za kulturu, Srednja škola Prozor, Srednja prometna škola i Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar, te domovi zdravlja u Čapljini i Čitluku.

Iznos od 44.401,50 KM odnosi se na jačanja kapaciteta Federalnog ministarstva prostornog uređenja kroz nabavku i uspostavu sistema za upravljanje poslovnim sadržajem, za vođenje protokola i upravljanje dokumentima, te nabavku hardverom za podršku.

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju realizacije Programa tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče s Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za period 2019.-2021. godina (januar 2021. godine).

Usvojene su izmjene i dopune ovog programa sa izmjenama i dopunama Plana investicija, te Program tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2021. godinu sa izmjenama i dopunama.

Također, Federalna vlada je usvojila informaciju Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo o kontroli namjenskog utroška finansijskih sredstava i praćenju dinamičkog plana realiziranja projekta prema Planu investicija za obnovu i rekonstrukciju Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče za 2020. godinu, shodno Odluci Vlade Federacije BiH od 28.4.2020. godine.

Vlada Federacije BiH je saglasna sa zahtjevom ovog privrednog društva za investiranje u NTF u iznosu od 4.000.000 KM u skladu s usvojenim programom (Finansiranje iz sredstava dokapitalizacije Vlade FBiH). Vlada je saglasna i da iznos od 4.000.000 KM bude obezbijeđeno iz Budžeta FBiH za 2021. godinu, utvrđenih u razdjelu kapitalnih transfera javnim preduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo - za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče.

Vlada FBiH¸je donijela Akcioni plan energetske efikasnosti Federacije BiH (EEAPF) za period od 2019. do 2021. godine, koji je sastavni dio Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost BiH (NEEAP BiH) za isti period.

Vlada je usvojila i dijelove EEAPF-a koji se odnose na obaveze po Ugovoru o uspostavi Energetske zajednice (Direktiva EED 2012/27-EC), dostavljene od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koje stupaju na snagu danom donošenja EEAPF-a i primjenjivat će se nakon usvajanja NEEAP-a BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da prati provedbu i izvještava o realizaciji EEAPF-a.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o uputstvu za korištenje Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW, te se upoznala s preporukama za njegovo donošenje.

U skladu s preporukama, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da pripremi i Vladi dostavi prijedlog odluke o usvajanju ovog kataloga.

Izmjene i dopune Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW donosi Vlada FBiH, na prijedlog resornog ministarstva, uz mišljenje federalnih ministarstava okoliša i turizma, zatim prostornog uređenja, te energije, rudarstva i industrije.

Komisiju za koncesije Federacije BiH Vlada je zadužila da pripremi i dostavi joj na razmatranje i usvajanje Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o postupku dodjele koncesija u skladu s prijedlogom lnterresome radne grupe.

Vlada FBiH preporučuje kantonima da, u okviru svojih nadležnosti, izmijene i dopune legislativu u oblasti koncesija, kako bi bila moguća primjena Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW.

Kako je u informaciji obrazloženo, Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanja, postrojenja za ovakvu proizvodnju su klasifikovana na mikro (od 2 kW do 23 kW), mini (od 23 kW do 150 kW), mala (od 150 kW do 1 MW), srednja (od 1 MW do 10 MW), te velika (više od 10 MW).

Pri izradi Kataloga kriterija za održivi razvoj malih hidroelektrana kao ulazni parametri za izradu kriterija razmatrane su karakteristike hidroelektrana do 11 MW, što ne korespondira s naslovom Kataloga kriterija, koji je usaglašen sa EU acquisom, prema kojem su male hidroelektrane snage ispod 1 MW.

Stoga je predložena izmjena naziva Kataloga kriterija za održivi razvoj malih hidroelektrana u Katalog kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW, kako ne bi došlo do eventualno pogrešnog tumačenja pojma "male hidroelektrane", tj. pogrešne primjene Kataloga kriterija.

Usvojivši Plan zaduživanja za 2021. godinu, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo financija da ovaj dokument objavi na svojoj internet stranici, a Generalni sekretarijat da ga proslijedi Parlamentu FBiH radi informiranja.

Godišnji plan zaduživanja urađen je sukladno smjernicama i ciljevima definiranim Strategijom upravljanja dugom Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine, a obuhvaća planove financiranja utvrđene Proračunom FBiH za 2021. godinu, kao i kapitalna ulaganja utvrđena Programom javnih investicija FBiH 2021.-2023. godina.

Na temelju potreba identificiranih Proračunom Federacije BiH za 2021. godinu i Programom javnih investicija (PJI) 2021. - 2023. godina, u 2021. godini je planirano angažiranje sredstava u ukupnom iznosu od 2.052,68 milijuna KM.

U ovoj godini bruto potrebe za vanjskim financiranjem iznose 1.432,68 milijuna KM, pri čemu se 791,72 milijuna KM odnosi na financiranje kapitalnih projekata definiranih PJI.

Unutarnje zaduživanje planirano je u iznosu od 620 milijuna KM. Izbor zaduženja kratkoročnim i dugoročnim instrumentima duga zavisi, prije svega, od strateških ciljeva i Strategijom upravljanja dugom definisanih načela zaduživanja na domaćem tržištu, uvažavajući, pri tom, i preferencije investitora, te njihovu izloženost prema Vladi FBiH. Prilikom izbora instrumenata posebno će biti vođeno računa o riziku refinanciranja, uzimajući u obzir otplatni profil postojećeg unutarnjeg duga Vlade FBiH.

Federalna vlada je usvojila Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Naime, septembru 2015. godine se Bosna i Hercegovina, skupa sa 192 države članice Ujedinjenih naroda, obavezala da će provesti Agendu 2030 za održivi razvoj (Agenda 2030), koja se sastoji od 17 ciljeva i 169 podciljeva.

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju plan za stvaranje bolje i održive budućnosti za cijeli svijet, a bave se globalnim izazovima s kojima se cijeli svijet suočava, uključujući siromaštvo, nejednakost, klimatske promjene, degradaciju okoliša, prosperitet, mir i pravdu.

Dokument se zasniva na tri ključna principa, a prvi je univerzalnost, koji podrazumijeva obavezu i spremnost svih zemalja za njihovu primjenu, uvažavajući unutrašnja uređenja i stepen razvoja koji doprinose sveukupnom naporu za održivi razvoj u svim kontekstima i vremenima.

Drugi princip je integracija svih aspekata održivog razvoja, što podrazumijeva ravnomjeran ekonomski rast uz zaštitu okoliša i prirodnih resursa, uz istovremeno kreiranje pravednog društva i smanjenje nejednakosti.

Treći je princip da niko ne smije biti isključen, te teži eliminaciji uzroka siromaštva i nejednakosti, kao i svih oblika diskriminacije. Uvođenje ovog principa u praksu zahtijeva mehanizme upravljanja i odgovornosti na svim nivoima, od lokalnog do međunarodnog.

Federalna vlada je, uz detaljno usvojeno obrazloženje, mišljenja da nema potrebe za davanjem izvornog tumačenja Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH, što je traženo inicijativom Seada Muminovića iz Čelića.

Isto mišljenje Vlada je dala i povodom inicijative za autentično tumačenje odredbe člana 74. st. 1. i 2. Zakona o radu, koju je podnijela direktorica KJU Gerontološki centar Sarajevo, uz obrazloženje.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH i deset federalnih ministarstava su zaduženi da obezbijede prisustvo svojih predstavnika u raspravi na narednoj sjednici Parlamentarne komisije Parlamenta FBiH odgovorne za reviziju, radi davanja obrazloženja o poduzetim radnjama u vezi s preporukama sadržanim u izvještaju, a koje se odnose na Vladu Federacije BiH i resorna ministarstva kao zasebne budžetske korisnike.

Vlada se upoznala sa informacijom o Pismu menadžmentu Vlade FBiH o nalazima i preporukama iz prethodne revizije za 2020. godinu, koje je dostavio Ured za reviziju institucija u FBiH. Generalni sekretarijat Vlade FBiH će informaciju, sa detaljnim izjašnjenjima na date preporuke, dostaviti Uredu za reviziju institucija u FBiH. Federalna ministarstva, uključujući i ostala tijela na koja se odnose preporuke Ureda za reviziju, Vlada je zadužila da, s ciljem realizacije preporuka, poduzmu potrebne aktivnosti.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donijela rješenja o stupanju u posjed ekspropisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za nekretnine Grada Mostara, te ukupno šest rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane (u općinama Prozor - Rama i Jablanica).

Prihvaćen je izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period juli - septembar 2020. godine.

Usvojeni su izvještaji o prošlogodišnjem radu Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju BiH, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH.

Također su usvojeni ovogodišnji planovi rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Ureda Vlade Federacije BiH za evropske integracije za 2021. godinu.

Vlada FBiH je na sjednici dala saglasnost na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji BiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Federalna vlada je donijela odluku da lokalna cesta Ravno - Trebimlja, dužine 14 km, bude kategorizirana kao regionalna cesta R-426.

Nakon što je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost da imenovanje Igora Živka za predsjednika, a Mehmedalije Hadžovića, Adise Omerbegović Arapović, Marija Gadžića, Sejfudina Krnjića, Zorana Zeljke i Saliha Dedića za članove ovog nadzornog odbora, na period od pet godina.

Federalna vlada je, zbog isteka perioda na koji su imenovani, razriješila predsjednika i članove Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te imenovala privremeni UO, u sastavu Branka Galić (predsjednica), Zvonko Landeka, Marina Bera, Edin Obradović, Vesna Brkić, Stana Rotim, Fila Raguž, Ružica Biloš, Snježana Marić, Nedžad Hadžić i Petar Radoš (članovi).

Zbog istog razloga razriješen je i Upravni odbor Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo, te imenovan privremeni kojeg čine Jasmin Kapetanović (predsjednik), Dželaludin Junuzović, Teufik Orahovac, Amer Ovčina, Feriha Hadžagić - Čatibušić, Samir Muminović, Diana Štimjanin-Kolđo, Nusret Popović, Dalibor Kolak, Amra Karić i Ankica Kolar - Jurčević.

Oba ova upravna odbora imenovana su na period od 60 do 90 dana.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnost na odluke Upravnog odbora Federalne novinske agencije o imenovanju Elmira Huremovića za direktora i Ilije Muse za zamjenika direktora ove javne ustanove, na mandatni period od četiri godine.

Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje za vršioce dužnosti Fadila Kudumovića (direktor), Elvira Jamakovića (izvršni direktor za tehničke poslove), Damira Mrkonjića (izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti), Jasmine Husić - Mujić (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove) i Ibrahima Demirovića (izvršni direktor za ekonomske poslove), na period najduže do šest mjeseci.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Jadranko Puljić (Ceste d.d. Mostar), te Jasmina Pašić (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo) i (RMU Banovići d.d. Banovići).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 04.02.2021.

Naslov: Redakcija