Zastava Srbije

PARAGRAF LEX ODRŽAO SAVJETOVANJE “NAJAKTUELNIJI PROBLEMI PRIMJENE U PRAKSI ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU”

04.12.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 1. decembra 2023. godine, u Sarajevu, savjetovanje na temu “Najaktuelniji problemi primjene u praksi Zakona o zaštiti na radu”.

Održano savjetovanje u Sarajevu

Održano savjetovanje u Sarajevu


Eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada obradili su teme:

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

 • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
 • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
 • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
 • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
 • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
 • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
 • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
 • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
 • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
 • Kada se vrše izmjene i dopune akta o procjeni rizika?
 • Pitanja i odgovori

Izrada internih akta poslodavca o zaštiti na radu

 • Sadržaj internih akta;
 • Ko može u firmi donijeti interni akt o mjerama zaštite na radu, a da je mjerodavan?

Izrada akta o procjeni rizika

 • Sadržaj akta o procjeni rizika;
 • Metode procjene rizika;
 • Mjere zaštite u odnosu na procijenjene rizike.

Izrada Pravilnika o zaštiti na radu

 • Organizovanje poslova zaštite na radu;
 • Određivanje lica za vođenje poslova zaštite na radu;
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu;
 • Ko vrši obuku zaposlenih radnika iz oblasti zaštite na radu u preduzeću?
 • Šta uraditi u situaciji ukoliko kod poslodavca niko ne ispunjava uvjete za imenovanje radnika za zaštitu na radu?

Povjerenik za zaštitu na radu

 • Uloga i značaj povjerenika za zaštitu na radu;
 • Izbor povjerenika za zaštitu na radu;
 • Prava i obaveze povjerenika za zaštitu na radu.
 • Pitanja i odgovori

Izrada Akta o procjeni rizika, uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika, povreda na radu i profesionalnih oboljenja

 • Izrada Akta o procjeni rizika - korak po korak;
 • Poslovi sa povećanim rizikom;
 • Skraćenje radnog vremena;
 • Prethodni ljekarski pregledi;
 • Periodični ljekarski pregledi;
 • Prava radnika na premještaj na drugo radno mjesto;
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju;
 • Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom;
 • Kategorisanje težine posljedica (povreda na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje radnika).
 • Pitanja i odgovori

 


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 03.12.2023.