Zastava Srbije

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH: Utvrđene brojne nepravilnosti u radu 19 korisnika Budžeta

04.06.2021.


Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršio je finansijsku reviziju 19 korisnika Budžeta FBiH, koje obuhvataju Parlament FBiH, predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vladu FBiH i 16 ministarstava.

Ove revizije predstavljaju obavezne godišnje revizije, sa rokom završetka od 90 dana od dana podnošenja godišnjih izvještaja.

Ukupno izvršenje budžeta ovih institucija iznosi 2.128.659.982 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu veće za cca 190 miliona KM.

Izvještaji o finansijskim revizijama dostavljeni su revidiranim subjektima - Parlamentu FBiH, Vladi FBiH, predsjedniku FBiH i Federalnom ministarstvu finansija, te su objavljeni na internet-stranici Ureda za reviziju: www.vrifbih.ba.

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja, kao i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i propisima.

U izvještajima finansijske revizije za finansijske izvještaje dato je 18 mišljenja bez kvalifikacije (pozitivna) i jedno mišljenje s rezervom, a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima data su četiri mišljenja bez kvalifikacije (pozitivna) i 15 mišljenja s rezervom.

Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, te jačanja sistema internih kontrola i finansijskog upravljanja, dato je 270 preporuka, što je za 37 manje u odnosu na prethodnu godinu.

Praćenjem datih preporuka iz 2019. godine utvrđeno je da je 41 posto potpuno i djelimično realizovano, 52 posto je nerealizovano i 7 posto je ocijenjeno kao neprovodivo.

Iako je utvrđen napredak u određenim oblastima, većina nepravilnosti odnosi se na neusklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Kako je utvrđeno, Registar budžetskih korisnika nije uspostavljen u skladu s važećom zakonskom regulativom, što je uticalo na planiranje i realizaciju budžetskih sredstava za rad Parlamenta FBiH, predsjednika i dva potpredsjednika FBiH i kazneno-popravnih zavoda u FBiH.

Istovremeno, nedovoljne su aktivnosti na uspostavi interne revizije kao jednog od elemenata koji, s finansijskim upravljanjem i kontrolom i Centralnom harmonizacijskom jedinicom, čini sistem javnih internih finansijskih kontrola, i koji treba osigurati razumno uvjerenje da se u poslovanju korisnika javnih sredstava osiguralo zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima.

Nadalje, prisutna je netransparentna raspodjela i neadekvatan nadzor nad namjenskim utroškom tekućih transfera, koji predstavljaju izvršena nepovratna davanja fizičkim i pravnim licima, udruženjima i nižim nivoima vlasti za tekuće svrhe, dok je dio transfera dodijeljen korisnicima bez primjene kriterija koji su usvojeni odlukama Vlade FBiH ili primjenom kriterija koji nisu mjerljivi, zbog čega nije osigurana transparentnost prilikom bodovanja i odabira korisnika, te nije vršen adekvatan nadzor nad namjenskim utroškom realizovanih transfera, kako bi se osiguralo namjensko raspolaganje nepovratnim budžetskim sredstvima;

Kada se radi o naknadama zaposlenicima za rad u komisijama, prisutna je pojava da u tom kontekstu nisu obračunati pripadajući porezi i doprinosi u skladu sa važećim propisima.

U izvještajima za četiri ministarstva skrenuta je pažnja na Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije Covid-19, s obzirom na to da su bila nadležna za dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 90 miliona KM.

Jedan od općih i posebnih ciljeva Uredbe je očuvanje radnih mjesta, a kriterij za dodjelu sredstava je broj zaposlenih na 30. 9. 2020. godine.

U Izvještajima je konstatovano da su sredstva dobili korisnici kod kojih je od početka proglašenja stanja nesreće do navedenog datuma već došlo do značajnog smanjenja broja zaposlenih, što Uredba nije predvidjela.

Dakle, Uredbom nije zadovoljen opći cilj - očuvanje radnih mjesta, s obzirom na to da su pojedini korisnici u prethodnom periodu već smanjili broj zaposlenih, a uprkos tome dobili značajna sredstva.

Usvojenim mjerama nisu bile obuhvaćene djelatnosti kojima je, naredbama Kriznog štaba FBiH, bio ograničen ili zabranjen rad.

Ukupno dodijeljena sredstva na osnovu spomenute uredbe iznose 88.181.457 KM, saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 31.05.2021.

Naslov: Redakcija