Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti

04.02.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 155. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, po hitnom postupku.

Donošenjem ovog zakona riješiće se otvorena pitanja neometanog funkcionisanja subjekata javne vlasti i to Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač Republika Srpska, odnosno jedinica lokalne samouprave. Nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti Republike Srpske, a koju oni koriste za obavljanje njihove osnovne djelatnosti, po sili zakona postaće svojina tih subjekata.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o republičkoj upravi, po hitnom postupku.

Predloženom dopunom Zakona o republičkoj upravi, predviđa se nova republička upravna organizacija – Agencija za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske i propisuju poslovi koje ona obavlja. Takođe se propisuje da je Agencija samostalna republička upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica. Predloženim zakonom vrši se usklađivanje Zakona o republičkoj upravi sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/21), kojim se predviđa osnivanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-decembar 2021. godine.

U 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo je do povećanja spoljnotrgovinskog prometa za 27,34%, a zabilježeno je i značajno povećanje izvoza u odnosu na prethodnu godinu i to za 30,73%. U 2021. godini zabilježeno je i povećanje uvoza za 24,77% u odnosu na prethodnu godinu. Iskazani procenat povećanja izvoza uticao je na povećanje pokrivenost uvoza izvozom za 3,61% u odnosu na prethodnu godinu, a ista je iznosila 79,35%.

Pokazatelji spoljnotrgovinske razmjene Republike Srpske značajno su poboljšani u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, a zabilježeni su ohrabrujući pokazatelji zasnovani na povećanju pokrivenosti uvoza izvozom koja je najveća u posmatranih petnaest godina i rekordnim pokazateljima izvoza i uvoza. Posebno ohrabruje povećanje izvoza koje ukazuje na to da su proizvodi iz Republike Srpske sve konkurentniji svjetskim proizvodima, odnosno da zadovljavaju visoke standarde globalnog tržišta.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2022. godinu.

Iz Elektroenergetskog bilansa za 2022. godinu vidi se da će elektroenergetski subjekti iz Republike Srpske u potpunosti obezbijediti uredno snabdijevanje svih potrošača električne energije u Republici Srpskoj, i ostvariti značajan bilansni višak.

Ukupno planirana proizvodnja električne energije za 2022. godinu iznosi 8.052,81 GWh. Plan proizvodnje električne energije za 2022. godinu je za 3,4% veći od plana proizvodnje za 2021. godinu, zbog veće planirane proizvodnje TE “Stanari” za 12,8%.

Planirana proizvodnja električne energije u termoelektranama za 2022. godinu iznosi 5.197,8 GWh, u hidroelektranama 2.343,42 GWh i u malim elektranama uključujući industrijske 505,64 GWh.

Distributivni gubici električne energije bilansom za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 396,21 GWh, što čini 10,07%.

Elektroenergetskim bilansom za 2022. godinu, uz zadovoljenje potreba za električnom energijom svih potrošača, planiran je bilansni višak u količini od 3.553,27 GWh električne energije, (od čega je planirani bilansni višak Mješovitog Holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” 1.533,27 GWh).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesije putem pregovaračkog postupka za eksploataciju tri miliona tona željezne rude na površinskom kopu “Ciganuša-Škorac” u Ljubiji, Opština Oštra Luka.

Vlada Republike Srpske i privredno društvo “ArcelorMittal Prijedor” d.o.o. Prijedor potpisali su 31.12.2021. godine Sporazum o saradnji čiji je predmet, između ostalog, pokretanje rudarske djelatnosti na ležištu željezne rude “Ciganuša - Škorac” u Ljubiji, opština Oštra Luka. Donošenjem Odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije napravljen je prvi korak ka aktiviranju rudarske djelatnosti u Ljubiji. U narednom periodu definisaće se osnovni elementi Ugovora o koncesiji kojim će se bliže odrediti obaveze koncesionara u pogledu uslova i načina korišćenja predmeta koncesije, nakon čega će isti biti potpisan. Realizacijom ovog projekta zaposliće se oko 100 radnika.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o finansiranju željezničke infrastrukture u 2022. godini, u iznosu od 13.720.000,00 KM i Prijedlog ugovora o sufinansiranju željezničkog putničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku za 2022. godinu, u iznosu 6.280.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske i “Željeznice Republike Srpske” A.D. Doboj svake godine zaključuju Ugovor o finansiranju željezničke infrastrukture i Ugovor o sufinansiranju željezničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku na osnovu Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju željezničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/06). Ugovorom o finansiranju željezničke infrastrukture regulišu se tehnički i drugi parametri neophodni za redovno i bezbjedno odvijanje saobraćaja, iznos potreban za održavanje, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture, visina naknade za korištenje infrastrukture, kao i obaveza vođenja statističkih evidencija. Ugovorom o sufinansiranju putničkog saobraćaja ugovara se visina razlike između ukupnih troškova prevoza i ostvarenog prihoda u putničkom željezničkom  saobraćaju.

Okvir za ove ugovore su sredstva koja su obezbijeđena u budžetu Republike Srpske za 2022. godinu za subvenciju i prijedlog “Željeznica Republike Srpske” za raspoređivanje istih na osnovu kalkulacije troškova i prihoda željezničkog saobraćaja za tekuću godinu. Subvencija za željeznice za 2022. godinu iznosi 20.000.000 KM, od kojih je 13.720.000,00 KM namijenjeno za finansiranje željezničke infrastrukture, a iznos od 6.280.000,00 KM za sufinansiranje putničkog saobraćaja. Isplata subvencije vršiće se na način predviđen članom 7. Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 121/21).

Vlada Republike Srpske razriješila je v.d. članove Upravnog odbora i direktora JU Dom “Rada Vranješević” Vladimira Kajkuta, na lični zahtjev, te za novog v.d. direktora, na period do 60 dana, imenovala Darijanu Kecman.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.02.2022.

Naslov: Redakcija